Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels Oranjethuissituatie in de Gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Oranjethuissituatie in de Gemeente Gennep
CiteertitelBeleidsregels Oranjethuissituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.1.1 titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2014nieuwe regeling

03-06-2014

Gemeenteblad nr. 33459

2014/1809

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Oranjethuissituatie in de Gemeente Gennep

Be leidsregels Oranjethuissituatie

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

gelet op:

het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep,

overwegende:

dat het gelet op de belangen van een uniforme, snelle en duidelijke afdoening van de aanvragen voor evenementen tijdens EK en WK gewenst is beleidsregels vast te stellen;

 

b esluit:

Vast te stellen de volgende “Beleidsregels Oranjethuissituatie in de Gemeente Gennep”.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a.

  Oranjethuissituatie: initiatief van een groep, de horeca of een evenementenorganisator om een evenement te organiseren waarbij het volgen van een EK of WK wedstrijd met een groep/menigten uitgangspunt is en hiervoor een beeldscherm wordt geplaatst in de openbare ruimte.

 • b.

  Kleinschalig initiatief: een initiatief met 75 bezoekers of meer, in de openbare ruimte waarbij geen weg afgesloten wordt.

 • c.

  Grootschalig initiatief: een initiatief met 250 bezoekers of meer, in de openbare ruimte waarbij het noodzakelijk kan zijn een weg af te sluiten.

Artikel 2 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door de gemeente beschikbaar gesteld formulier ‘evenementen organiseren’ dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend is;

 • 2.

  Aanvragen in het kader van het EK of WK worden op basis van risico-inschatting benaderd als een lokaal klein- of grootschalig initiatief:

  • a.

   Bij iedere aanvraag wordt direct door het omgevingsloket afgewogen of multidisciplinair advies nodig is. Afhankelijk van de uitkomst wordt bij een kleinschalig initiatief alleen de politie, danwel bij een grootschalig initiatief de politie, brandweer, GHOR (toetsing aan de hand van het regionaal handboek evenementenbeleid) en bureau openbare orde en veiligheid geconsulteerd.

  • b.

   De afzonderlijke partners wordt vooraf gevraagd om een standaardadvies te geven voor activiteiten in het kader van het EK of WK. Dit standaardadvies is bedoeld om de korte afhandeltermijn op te kunnen vangen. Indien de risico-inschatting groot is, wordt met de betreffende partners alsnog telefonisch contact gezocht voor eventueel aanvullend advies. De partners wordt verzocht om hiervoor een contactpersoon te leveren tijdens de looptermijn van het EK of WK.

 • 3.
  • a.

   Kleinschalig initiatief : Aanvragen die binnenkomen worden binnen 4 dagen na ontvangst getoetst door het omgevingsloket.

  • b.

   Grootschalig initiatief: Aanvragen die binnenkomen worden binnen 2 weken na ontvangst getoetst door het omgevingsloket.

Artikel 3 Terreinen in de openbare ruimte

 • 1.

  Bij aanvragen voor evenementen in de openbare ruimte wordt in principe verwezen naar aangewezen evenemententerreinen (de Markt, het Jozefplein en eventueel het Jan Lindersplein) en goed af te bakenen terreinen, zoals de diverse dorpspleinen.

 • 2.

  Aanvragen die gericht zijn op organisatie bij lokale horecagelegenheden en/of verenigingsgebouwen worden alleen gehonoreerd indien de betrokken openbare ruimte voldoende veilig afgezet kan worden met dranghekken en het geplaatste scherm naar de lokaliteit gericht is.

 • 3.

  Aanvragen worden alleen gehonoreerd wanneer het aantal te verwachten bezoekers past binnen het aantal beschikbare m² (advies maximaal 2 personen per m²). Uiteraard is de toeloop moeilijk te begrenzen. De organisatie moet bewust worden gemaakt van het risico op extra toeloop van mensen en krijgt daarbij op basis van de risico-inschatting het advies (en/of de verplichting) om beveiligingspersoneel in te zetten. De brandweer toetst en controleert het aantal bezoekers aan de hand van de locatie.

Artikel 4 Gebruik van grote schermen

 • 1.

  Het gebruik van grote schermen is enkel toegestaan in de openbare ruimte op de aangewezen evenemententerreinen en de goed af te bakenen terreinen. Grote schermen op straat waar regelmatig verkeer passeert, zijn dus niet toegestaan.

  • a.

   Voor het scherm dienen drangvoorzieningen te worden geplaatst (in het kader van crowdmanagement). Overmatig gebruik van alcohol moet voorkomen worden. De drankuitgifte moet hier op toezien. Zelf meegenomen drank is niet toegestaan.

 • 2.

  Het gebruik van schermen op privaat terrein is toegestaan, onder voorwaarde dat het scherm naar de lokaliteit wordt gericht, ter voorkoming van opstoppingen en irritaties met overig (voetgangers) verkeer.

Artikel 5 Verkeer

Vermenging van supporters met autoverkeer

 • a.

  De organisatie wordt geacht drangvoorzieningen te plaatsen tussen de openbare weg waar tijdens het evenement nog verkeer over heen gaat en het betreffende terrein waar het evenement plaatsvindt.

 • b.

  Afhankelijk van de locatie zullen tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

 • c.

  Ook na afloop van een wedstrijd is het noodzakelijk om tijdelijk ingestelde verkeersmaatregelen te handhaven. De tijdsduur is afhankelijk van de locatie en het tijdstip waarop de wedstrijd plaatsvindt.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  Naast het bovenstaande zijn de algemene voorschriften voor een evenementenvergunning met betrekking tot bereikbaarheid hulpverleningsdiensten, geluid, Drank- en Horecawet, Verkeer, etc. van toepassing.

 • 2.

  Eenieder kan een evenementenvergunning in het kader van het EK of WK aanvragen, dus zowel horeca-exploitanten als verenigingen als private personen. Afhankelijk van de omvang van de activiteit en bovengenoemde voorwaarden zal de aanvraag wel of niet gehonoreerd worden.

 • 3.

  Uitgangspunt van de toekenning van een evenementenvergunning ten behoeve van het EK of WK is dat het een bijdrage levert aan het in Nederland bekend staande feestelijk, verbroederend en saamhorig karakter van een dergelijk sportevenement.

Artikel 7 Handhaving

Tijdens het EK en WK heeft de politie extra capaciteit beschikbaar voor het gebied Limburg-Noord om de openbare orde te kunnen handhaven. Bij de constatering van vergunningsplichtige evenementen zonder vergunning zal dan ook direct handhavend worden opgetreden wanneer de openbare orde niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Oranjethuissituatie”.

Aldus vastgesteld op 3 juni 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning