Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening Starterslening gemeente Gennep 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Gennep 2014
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Gennep 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2014nieuwe regeling

23-06-2014

Gemeenteblad, Nr. 38120

2014/0617

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Gennep 2014

Verordening Starterslening gemeente Gennep 2014

 

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 18 maart 2014;

 

gehoord de gecombineerde commissie Bestuur en Organisatie en Samenleving en Milieu d.d. 3 juni 2014;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening gemeente Gennep 2014

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep;

 • c)

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen, voor wat betreft het gemeentelijk leningsdeel, kunnen worden teruggestort;

 • d)

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e)

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar/bewoner van de woning en de hoogte van de lening.

 • f)

  Verwervingskosten: de aankoopkosten van de woning, inclusief bijkomende kosten, ter verkrijging van de woning in eigendom.

 • g)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • h)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Gemeente Gennep heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2, lid 3 en lid 4 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is in de eerste plaats van toepassing op lening aanvragen:

  a.Van natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, die:

  • -

   op het moment van het indienen van een aanvraag om toekenning van een Starterslening de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt; bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning geldt de leeftijd van de jongste van de twee;

  • -

   op het moment van toetsing van de aanvraag over een (gezamenlijk) jaarinkomen beschikken dat niet hoger is dan € 45.000 all-in, volgens NHG normen;

  • -

   niet eerder een eigen woning in bezit hebben gehad; bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning geldt dit voor beide aanvragers.

    

  b.Voor het verwerven van nieuwe en bestaande woningen binnen de gemeente Gennep, waarvan de totale koopsom niet meer bedraagt dan € 200.000 k.k., exclusief bijkomende kosten zoals op het moment van offreren geldende actuele NHG normen.

   

 • 3.
  • Deze verordening is tevens van toepassing op lening aanvragen:

   a.Van natuurlijke personen die:

   • -

    als ‘zittend huurder’ de door hem/haar bewoonde huurwoning koopt van de corporatie;

   • -

    in de hoedanigheid van ‘zittend huurder’ op het moment van het indienen van een aanvraag om toekenning van een Starterslening de leeftijd van 50 jaar nog niet heeft bereikt;

   • -

    op het moment van toetsing van de aanvraag als ‘zittend huurder’ over een jaarinkomen beschikt dat niet hoger is dan € 45.000 all-in, volgens NHG normen.

   • b

    In afwijking van het stelde in artikel 5, lid 2 geldt voor de toepassing van artikel 2, lid 3, onder a dat de Starterslening maximaal € 15.000 bedraagt, indien aankoop van de huurwoning plaatsvindt met korting op de verkoopprijs volgens marktwaarde, bijvoorbeeld onder de voorwaarden van ‘Koop Garant’, dan wel een andere verkoopvorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom.

   • c

    Als aanvullende voorwaarde voor het toegekend krijgen van de Starterslening als bedoeld in het voorgaande lid (artikel 2, lid 3, onder b) geldt dat het bedrag van de lening wordt aangewend voor een kwaliteitsverbetering van de aan te kopen huurwoning, op basis van een beschrijving van het verbeterplan met kostenraming waaraan door het college goedkeuring is verleend.

    

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan of blijven bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Gennep stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Gennep en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, met een maximum van € 30.000.

 • 3.

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.

 • 4.

  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Door de in de gemeente Gennep werkzame corporaties Destion en Mooiland wordt op basis van een inspanningsverplichting een bijdrage aan de uitvoering van het provinciale impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’ geleverd. Deze bijdrage wordt geleverd door middel van de verkoop van een deel van hun woningbezit. Daar waar het de verkoop van corporatiewoningen aan ‘zittende huurders’ betreft, is de inspanningsverplichting van de corporaties onderdeel van de prestatieafspraken tussen de gemeente Gennep en de corporaties.

 • 6.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

 • 7.

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

 • 2.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Gennep en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 en lid 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De Verordening Starterslening Gennep 2008 wordt ingetrokken.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2014. De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier