Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels inzameling van geld of goederen gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzameling van geld of goederen gemeente Gennep
CiteertitelBeleidsregels inzameling van geld of goederen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft betrekking op aanvragen voor vergunningen die gelden na 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad nr. 55227

17185

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzameling van geld of goederen gemeente Gennep

Be leidsregels inzameling van geld of goederen gemeente Gennep

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

gelet op:

het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep;

overwegende:

dat het gelet op de belangen van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van de melding voor het collecteren gewenst is beleidsregels vast te stellen;

 

b esluit:

vast te stellen de volgende “Beleidsregels inzameling van geld of goederen gemeente Gennep”.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a.

  CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving;  

 • b.

  collecte: huis-aan-huis inzameling van geld of goederen voor een bepaald doel;

 • c.

  verkoopactie: huis-aan-huis inzameling van geld onder verkoop van goederen door  lokale organisaties voor een bepaald doel;

 • e.

  wervingsactie: mensen aanspreken op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel;

 • e.

  kledinginzameling: huis-aan-huis inzameling van kleding voor een bepaald doel;

 • f.

  Aanvraag: een aanvraag om vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen;

 • g.

  landelijk collecterooster: het door het CBF opgestelde landelijke rooster voor collectes;

 • h.

  kernen: de kernen Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.

Artikel 2 Vergunning voor collecten: landelijke instellingen vermeld op het collecterooster

 • 1.

  Aan instellingen welke vermeld staan op het landelijke collecterooster, wordt een doorlopende vergunning verleend.

 • 2.

  De doorlopende vergunning vervalt wanneer de instelling niet langer op het landelijke collecterooster vermeld staat.

Artikel 3 Vergunning voor collecten: landelijke instellingen niet vermeld op het collecterooster

 • 1.

  Aan instellingen welke niet vermeld staan op het landelijke collecterooster en welke niet in de gemeente zijn gevestigd, wordt een vergunning verleend in de vrije perioden van het landelijke collecterooster.

 • 2.

  Geen vergunning wordt verleend wanneer:

  • a.

   het landelijke collecterooster in een bepaalde periode al een collecte ingepland heeft staan, of;

  • b.

   in een bepaalde periode waarin het landelijke collecterooster geen collecte gepland heeft staan, maar wel twee lokale instellingen vergunning hebben gekregen, of;

  • c.

   de instelling niet beschikt over het CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

Artikel 4 Vergunning voor collecten: plaatselijke instellingen

Aan plaatselijke instellingen wordt een vergunning verleend wanneer:

 • a.

  de instelling in de gemeente Gennep is gevestigd of de instelling buiten de gemeente Gennep is gevestigd maar er een relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en de gemeente Gennep, en;

 • b.

  de instelling fondsen werft waarbij de opbrengt geheel of ten dele voor een liefdadig of een ideëel doel bestemd is of een sociaal belang dienen.

 

Artikel 5 Vergunning voor verkoopactie

Bij het verlenen van een vergunning voor een verkoopactie, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • a.

  verkoopacties mogen uitsluitend door plaatselijke instellingen georganiseerd worden;

 • b.

  een verkoopactie mag zowel in als buiten de vrije periode plaatsvinden en kan samenvallen met een geldinzamelingsactie;

 • c.

  er mag maximaal één verkoopactie per kern per week plaatsvinden.

 

Artikel 6 Vergunning voor wervingsactie

 • 1.

  Een vergunning voor een wervingsactie wordt alleen verleend lokale organisaties of aan bedrijven die donateurs/leden werven voor instellingen die positief zijn beoordeeld door het CBF doormiddel van een CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

 • 2.

  Een wervingsactie vindt op de volgende wijze plaats:

  • a.

   huis-aan-huis werving vindt alleen plaats tussen 09.00 uur en 21.00 uur en mag niet plaatsvinden op zondagen en algemene feestdagen;

  • b.

   werving op straat vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in de directe omgeving van het winkelgebied.

   

Artikel 7 Vergunning voor kledinginzameling

 • 1.

  Per jaar wordt aan een viertal instellingen bij toerbeurt een vergunning afgegeven voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in Gennep.

 • 2.

  De instelling dient te beschikken over het CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

Artikel 8 Maximaal aantal collectes en acties

 • 1.

  Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.

 • 2.

  Per week mogen, op grond van het landelijke collecterooster, twee collecten, verkoopacties of wervingsacties worden gehouden.

 • 3.

  Naast de landelijke collecte of actie mag er per week één collecte of actie worden gehouden door een plaatselijke instelling. Als deze collecte of actie zich beperkt tot één of een klein aantal kernen, mag in de overige kernen maximaal één andere collecte of actie worden gehouden.

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door de gemeente beschikbaar gesteld formulier dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend is.

 • 2.

  In een aanvraag moet worden opgenomen:

  • a.

   het postadres van de lokale instelling;

  • b.

   het aanspreekpunt tijdens de collecte of actie en zijn/haar telefoonnummer;

  • c.

   de periode wanneer de collecte of actie plaats moet vinden;

  • d.

   de kernen waar de collecte of actie gehouden gaat worden.

 • 3.

  De aanvrager moet als bonafide zijn aan te merken. In geval van een bovenlokale instelling wordt hierover advies aan het CBF gevraagd.

Artikel 10 Wijze van collecteren

Het collecteren dient op de volgende wijze te geschieden:

 • a.

  er mag alleen gecollecteerd worden door personen van 16 jaar of ouder;

 • b.

  collectanten zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs van de collecterende organisatie of vereniging;

 • c.

  de collectebussen dienen verzegeld of op andere deugdelijke wijze te zijn afgesloten;

 • d.

  de collectebussen zijn duidelijk zichtbaar voorzien van de naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging;

 • e.

  de collecte vindt alleen plaats tussen 09.00 uur en 21.00 uur. De collecte mogen niet plaatsvinden op zondagen en algemene feestdagen.

Artikel 11 Initiatief tot collecteren in het geval van een ramp

In geval van een ramp kan per organisatie één extra collectevergunning worden verleend. Ten aanzien van deze specifieke collecten gelden de volgende extra voorwaarden en voorschriften:

 • a.

  bij de aanvraag moet aangegeven worden wat het doel van de actie is;

 • b.

  indien er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dan dient de opbrengst van de collecte gestort te worden op het nationale gironummer;

 • c.

  initiatieven van particulieren worden toegestaan;

 • d.

  de opbrengst dient op een collectestaat te worden verantwoord. Tevens wordt een stortingsbewijs aan ons college toegezonden;

 • e.

  indien er geen gezamenlijke hulpactie is dient het geld overgemaakt te worden naar de vooraf bepaalde bestemming.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en hebben betrekking op aanvragen voor vergunningen die gelden na 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels inzameling van geld of goederen”.

Aldus vastgesteld op 23 september 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Toelichting op de Beleidsregels inzameling van geld of goederen.

 

Artikel 2 Vergunning voor collecteren: landelijke instellingen vermeld op het collecterooster

Het landelijke collecterooster van het CBF is de basis voor de invulling van collectes en andere inzamelacties. Veel van de instellingen die op het landelijke collecterooster staan (bijvoorbeeld Astmafonds, Reumafonds, Nederlandse Hartstichting, etc.) hebben in het verleden al een doorlopende vergunning gekregen.

Af en toe worden nieuwe goede doelen toegevoegd aan het landelijke collecterooster, nadat deze het CBF Keur of de CBF Verklaring van geen bezwaar hebben gekregen. Dit houdt in dat deze instellingen aan verschillende eisen moeten voldoen. Deze nieuwe instellingen hoeven, wanneer ze een plaats op het landelijke collecterooster hebben gekregen, slechts eenmaal een (doorlopende) collectevergunning aan te vragen. Deze doorlopende vergunning wordt ingetrokken op het moment dat de instelling niet langer een plaats heeft op het landelijke collecterooster.

 

Artikel 3 Vergunning voor collecteren: landelijke instellingen niet vermeld op het collecterooster

In het landelijke collecterooster zijn niet alle weken van het jaar ingevuld. Daarom wordt als stelregel aangehouden dat landelijke instellingen die niet op het collecterooster staan en niet gevestigd zijn in de gemeente Gennep, alleen vergunning kunnen krijgen voor de beschikbare weken in het landelijke collecterooster.

 

Door het CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar te vragen krijgt de donateur zekerheid dat de collecterende organisatie verstandig en juist met verworven geld omgaat.

 

Artikel 4 Vergunning voor collecteren: plaatselijke instellingen

De beleidsregels zijn er op gericht het lokale verenigingsleven (de organisatie die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en die zijn gevestigd in de gemeente Gennep) de gelegenheid te bieden de financiële positie te verbeteren. Dit geeft een extra impuls aan het (financiële wel en wee) van het lokale verenigingsleven.

 

Artikel 5 Vergunning voor verkoopactie

Een verkoopactie is het deur tot deur verkopen van goederen ten behoeve van een goed doel. Bij verkoopacties kan gedacht worden aan de verkoop van speculaas, bloemen, oliebollen, etc.

Wanneer een bedrijf of een organisatie met een commercieel doel deur tot deur goederen verkoopt of diensten aanbiedt dan dient deze hiervoor een ventvergunning aan te vragen.

 

Artikel 6 Vergunning voor wervingsactie

Onder een wervingsactie wordt verstaan het aanspreken van mensen op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel.

 

Artikel 7 Vergunning voor kledinginzameling

Op dit moment wordt aan een viertal organisaties een vergunning afgegeven voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in Gennep. Deze vier vergunningen worden bij toerbeurt aan, bij het CBF bekende, kledinginzamelaars vergund.

 

Het plaatsen van een kledingcontainer valt niet onder het inzamelen van geld goederen in de strekking van deze beleidsregels. Deze valt onder de afvalstoffenverordening en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften.

 

Artikel 8 Maximaal aantal collectes en acties

Per week mag er naast een collecte van het landelijke collecterooster één lokale organisatie een collecte of actie houden. Als die ene collecte of actie zich beperkt tot één of enkele kernen, is er eventueel ook nog ruimte voor een andere collecte of actie in andere kernen.

Wanneer het landelijke collecterooster in een bepaalde week geen organisatie heeft aangewezen, kunne twee lokale organisaties een collecte en/of actie houden.

 

Artikel 9 Indienen aanvraag

Voordat de collecte, verkoopactie en wervingsactie wordt gehouden dient de organisatie schriftelijk een aanvraag in bij het college. Om te kunnen beoordelen of de collecte of actie door kan gaan, zijn enkele gegevens nodig.

 • 1.

  Postadres van de organisatie voor het verzenden van de ontvangstbevestiging en de vergunning.

 • 2.

  Aanspreekpunt op de dagen dat de collecte of actie wordt gehouden. Via de telefoon kan deze persoon benaderd worden in dien dat noodzakelijk is.

 • 3.

  De periode waarin de collecte of actie plaats gaat vinden.

 • 4.

  De kernen waar de collecte plaats gaat vinden.

 

Na ontvangst van de vergunningsaanvraag wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk ruimte is op het collecterooster voor de gewenste periode. Wanneer dat het geval is wordt de vergunning verleend en bijgeschreven op het collecterooster. Is de voorgestelde week echter vol, dan wordt de organisatie daarover geïnformeerd. Dat kan schriftelijk, maar omwille van de voortgang wordt de aanvrager bij voorkeur telefonisch benaderd of per e-mail.

 

Artikel 10 Wijze van collecteren

Er mag enkel gecollecteerd worden door personen van 16 jaar of ouder en jongeren onder de 16 jaar mogen onder begeleiding van een volwassenen collecteren. Verder dient de collectant in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs van de collecterende organisatie of vereniging.

 

De collectebussen zijn voorzien van de naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging en dient verzegeld dan wel op een deugdelijke wijze te zijn afgesloten.

 

Een collecte of verkoopactie mag alleen plaats vinden tussen 09.00 uur en 21.00 uur en mogen niet plaats vinden op zondagen en algemene feestdagen.

 

Artikel 11 Initiatief tot collecteren tijdens een ramp

In geval van een ramp kan een extra collectevergunning worden verleend.