Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gennep

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gennep
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep’, van 9 december 2013 .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201625-12-2016nieuwe regeling

07-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 125315

190518

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Gennep;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep

Artikel 1

In afwijking in zoverre van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, vindt de onderhavige regeling toepassing met betrekking tot verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Artikel 2

 • 1. Kwijtschelding is mogelijk van:

  • a.

   de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;

  • b.

   de rioolheffing die wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit een perceel wordt afgevoerd;

  • c.

   het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 8 ledigingen van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval per halfjaar;

 • 2. Van de niet in het eerste lid genoemde gemeentelijke belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3

 • a. In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor het berekenen van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • b. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5

Met in achtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6

De verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dienen te worden ingediend binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de kennisgeving van het gevorderde bedrag.

Artikel 7

 • 1. De ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep’, van 9 december 2013 (2013/4210), wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zijn ingediend voor de in het tweede lid bedoelde datum

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2016 of, zo dit later is, met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier