Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling afkoppelen hemelwater
CiteertitelSubsidieregeling afkoppelen hemelwater Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gennep

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 176495

232733

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

 

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Gennep {raadsbesluit van 24 juni 2013 met kenmerk 2013/2055);

 

Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen Waterschap Peel&Maasvallei ,18 oktober 2016.

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling 'afkoppelen hemelwater' :

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gennep;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde vrijvervalrioleri ng, niet zijnde een drukriolering, wordt afgevoerd;

 • c.

  verhard oppervlak: het oppervlakte, wat verhard is, waarop hemelwater valt. Dit oppervlakte wordt horizontaal gemeten {de onderste randen van schuin dak bepalen het oppervlak);

 • d.

  subsidiabele kosten: kosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het afkoppelen.

 • e.

  private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen), bedrijven en woningbouwcorporaties.

 • f.

  Waterschap: Waterschap Peel en Maasvallei dan wel haar rechtsopvolger.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Algemene vereisten voor subsidiëring

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Gennep:

 • a.

  het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2

 • b.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • a.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak t/m 200 m2 bedraagt de subsidie € 8,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • b.

  Bij oppervlakken groter dan 200 m2 bedraagt de subsidie € 8,00 per afgekoppelde m2 (horizontaal gemeten) met een maximum van de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • c.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is onder voorbehoud van de goedkeuring door het waterschap. Als het waterschap het initiatief voor afkoppelen niet goedkeurt is het bedrag €4,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • d.

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast in de begroting.

Artikel 5 De aanvraag

 • a.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • b.

  Voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening heeft het college een aanvraagformulier vastgesteld. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door middel van het ingevulde aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Gemeente Gennep.

 • c.

  De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • d.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • e.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • f.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

Artikel 6 Beslistermijn; de beschikking

 • a.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • b.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • c.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • d.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • e.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Betaling c.q. terugvordering

 • a.

  De gemeente zal binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • b.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd indien:

  • -

   binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen van het overeengekomen verhard oppervlak;

  • -

   binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • -

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 

 • a.

  Het college weigert de subsidie:

 • -

  indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 3, lid a;

 • -

  indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 3, lid b;

 • -

  indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

 • -

  indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

 • -

  indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • b.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • -

  de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • -

  de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • -

  bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 200 m2, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

 • -

  de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of;

 • -

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of;

 • -

  de private partij failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • c.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 9. Verplichtingen

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • b.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • c.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • d.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie .

 • e.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 200 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto's van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd . De eindverantwoording van de subsidie vindt plaats conform artikel 12, 13 en 14 van de subsidieverordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1januari 2017.

 • b.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Gennep.

 • c.

  De subsidieregeling afkoppelen hemelwater, door college vastgesteld op 30 september 2014 wordt ingetrokken op 1januari 2017.

Aldus vastgesteld op

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning