Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening groenonderhoud Gennep 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening groenonderhoud Gennep 2008
CiteertitelVerordening groenonderhoud Gennep 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2008Nieuwe regeling

17-03-2008

Gemeenteblad, 2008, nr. 4.

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening groenonderhoud Gennep 2008

De gemeente raad van de gemeente Gennep:gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 26 februari 2008;gelezen het voorstel van het presidium d.d. 3 maart 2008;gehoord de commissie Grondgebied d.d. 17 maart 2008;gelet op het bepaalde in artikel 149 en artikel 108 Gemeentewet;overwegende dat:het sociale werkvoorzieningschap INTOS (hierna: SW-bedrijf), anders dan een reguliere onderneming op de vrije markt, een bijzondere sociaal-maatschappelijke functie vervult; het SW-bedrijf arbeidsplaatsen realiseert voor mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, waardoor mensen werkervaring opdoen en op een zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven:het een publieke, gemeentelijke verantwoordelijkheid is dat SW-gei'ndiceerden werkervaring opdoen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt; groenonderhoud vanuit milieu-, veiligheids-, leefbaarheids- en zorgvuldigheidsoogpunt een publieke, gemeentelijke taak is;groenonderhoud is aan te merken als dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in het EG-verdrag; het groenonderhoud handmatige, laaggeschoolde werkzaamheden kent die geschikt zijn voor de SW-geindiceerden;het belang van een doelmatige besteding van overheidsbijdragen aan het SW-bedrijf; gelet op het feit dat het SW-bedrijf INTOS als een aanbestedende dienst in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) is te beschouwen;

Besluit vast te stellen:

De Verordening groenonderhoud Gennep 2008 

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. Beeldkwaliteitsplannen: De plannen waarin de vereisten zijn uitgewerkt waaraan de inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied moet voldoen.b. Gemeentelijk openbaar groen: De vrij toegankelijke beplanting zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;c. Groenonderhoud : Onder groenonderhoud wordt verstaan het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-gei'ndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen, waaronder begrepen het opruimen van zwerfvuil;d. Gemeenschappelijke regeling: De gemeenschappelijke regeling "Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar";e. Onderhoud algemene begraafplaats: Onder onderhoud algemene begraafplaats wordt verstaan het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-geïndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van de algemene begraafplaats; f. SW-bedrijf INTOS : De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;g. SW-geïndiceerden : De persoon en of groep van personen die is cq zijn geindiceerd op grond van de wet;h. Werkvoorzieningschap : Het openbaar lichaam als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling;i. Wet: De Wet Sociale Werkvoorzieningschap van 11 September 1997, Staatsblad 465, houdende nieuwe regeling inzake de Sociale werkvoorziening, zoals deze wet sedertdien is gewijzigd of nog zal worden gewijzigd, met bijbehorende besluiten en uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 2 Reikwijdte

a. Deze verordening is van toepassing op het groenonderhoud en onderhoud algemene begraafplaats als bedoeld in artikel 1. b. Het SW-bedrijf INTOS heeft het uitsluitend recht op groenonderhoud en onderhoud algemene begraafplaats als bedoeld in het eerste lid.c. Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Bevoegdheidsverdeling

a. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;b. Het college kan de uitvoering van de in deze verordening aan hen toegekende bevoegdheden, uit naam van en onder verantwoordelijkheid van het college opdragen aan gemeenteambtenaren.

Artikel 4 Uitvoering

a. Bij de uitvoering van haar taak handelt INTOS overeenkomstig de door het college vastgestelde beeldkwaliteitsplannen; b. Het college verstrekt - met inachtneming van de beeldkwaliteitsplannen - INTOS opdracht voor het groenonderhoud en onderhoud algemene begraafplaats als bedoeld in artikel 1;c. In de opdrachtverstrekking aan INTOS wordt opgenomen op basis van welke parameters de compensatie aan INTOS plaatsvindt. Tot deze parameters behoren tenminste: het rooster (dienstregeling), de capaciteit (per perceel) en het subsidiebedrag (per perceel). 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening groenonderhoud Gennep 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 maart 2008

 De raad voornoemd,

VoorzitterW.g.

GriffierW.g.