Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels terrassen gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels terrassen gemeente Gennep
CiteertitelBeleidsregels terrassen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art, 4:81 e.v.
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Gennep 2010, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

02-06-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 55032

178288

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels terrassen gemeente Gennep

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE GENNEP

 

H et college van burgemeester en we thouders van de gemeente Gennep,

 

overwegende dat:

 

het wenselijk is om de plaatsing van terrassen in de openbare ruimte te reguleren ter bescherming van de ruimtelijke kwaliteit en het bevorderen van de verkeersveiligheid en de economie;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gennep 2010;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

vast te stellen de: “Beleidsregels terrassen gemeente Gennep”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Eilandterras: een terras welke door een weg kan worden gescheiden van het gevelterras en dat is gelegen op een plein of pleinvormige verruiming.

 • b.

  Gevelterras: een terras tegen de buitengevel van een horecabedrijf.

 • c.

  Hoekpand: een pand gelegen aan twee wegen.

 • d.

  (ondergeschikt) Horecabedrijf: een bedrijf dat tegen vergoeding dranken schenkt en/of spijzen voor consumptie bereidt of verstrekt, al dan niet in ondergeschikte mate.

 • e.

  Historische kern van Gennep: het gedeelte van het kernwinkelgebied van Gennep, zoals bijgaand verbeeld.

 • f.

  Openbare ruimte: het geheel van alle voor het publiek vrij toegankelijke ruimten

 • g.

  Terras: een buiten de besloten ruimte liggend deel van het (ondergeschikte) horecabedrijf waar sta- en zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. Te onderscheiden in een eilandterras en een gevelterras.

 • h.

  Weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zien op het plaatsen van een terras in de openbare ruimte, zijnde gemeentegrond.

Artikel 3 Algemene voorschriften - Situeringsvereisten

 • 1.

  Het gevelterras dient te worden opgesteld voor de gevel van het (ondergeschikte) horecabedrijf.

 • 2.

  Het gevelterras mag niet breder zijn dan de gevel van het (ondergeschikte) horecabedrijf waartoe het terras behoort. Een vrijstaand (ondergeschikt) horecabedrijf en een hoekpand mogen maximaal aan twee gevels een terras hebben.

 • 3.

  Eilandterrassen aan pleinen of pleinvormige verruiming in een straat worden slechts toegestaan aan (ondergeschikte) horecabedrijven die aan de navolgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   De terraslocatie ligt in de onmiddellijke nabijheid van het (ondergeschikte) horecabedrijf, danwel is aansluitend aan het (ondergeschikte) horecabedrijf.

  • b.

   Er is vanuit het (ondergeschikte) horecabedrijf toezicht danwel controle op de gang van zaken van het betreffende terras.

  • c.

   Alle gegadigden die een eilandterras op dezelfde locatie wensen, worden in de gelegenheid gesteld om een gedeelte te kunnen gebruiken. Uitgangspunt hierbij is een evenredige verdeling tussen de daadwerkelijk geïnteresseerden en dit op basis van de lengte van de gevel waar normaliter een terras mag worden geplaatst. Eventuele herverdeling van collectieve locaties is pas na afloop van de termijn van een vergunning aan de orde.

 • 4.

  Er dient een ongehinderde doorgang voor voetgangers en gebruikers van gehandicaptenvoertuigen te worden gewaarborgd. De breedte/diepte van de doorgang is minimaal 1,20 meter.

 • 5.

  Op wegen of weggedeelten is een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter aanwezig ten behoeve van de hulpdiensten.

 • 6.

  Het terras dient zodanig te worden opgesteld dat ze zich niet binnen 1,20 meter bevindt van objecten in de openbare ruimte die door de gemeente Gennep zijn geplaatst en bereikbaar moeten zijn voor derden zoals brievenbussen, fietsenstallingen en brandkranen.

 • 7.

  Terrasobjecten mogen voorzieningen, die zijn aangelegd voor de toegankelijkheid voor minder validen zoals rolstoelopritten en paaltjes, niet belemmeren.

 • 8.

  De opstelling van het terras dient zodanig te zijn dat nooduitgangen niet worden geblokkeerd.

 • 9.

  De exacte plaatsbepaling en grootte van het terras worden per aanvraag beoordeeld aan de hand van de lokale situatie, de benodigde verkeersruimten en de goede ruimtelijke verdeling. Daarbij zal er afstemming plaatsvinden met andere belanghebbenden.

Artikel 4 Algemene voorschriften - Openingstijden terras

 • 1.

  Het terras mag geopend zijn van 08.00u tot en met 24.00u.

 • 2.

  In de periode van 1 mei tot 1 oktober zijn de openingstijden verruimd voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag en moet het terras om 01.00u gesloten zijn.

Artikel 5 Algemene voorschriften - Terrasobjecten

 • 1.

  Terrasmeubilair:

  • a.

   Moet zijn gemaakt van duurzame materialen.

  • b.

   Dient te allen tijde volledig wegneembaar en verplaatsbaar te zijn.

  • c.

   Niet-functioneel meubilair, zoals plantenbakken, vallen ook onder deze categorie.

 • 2.

  Parasols:

  • a.

   Moeten binnen de grenzen van het terras blijven en de doorloophoogte bedraagt op het laagste punt ten minste 2,20 meter.

  • b.

   Dienen te allen tijde volledig wegneembaar en verplaatsbaar te zijn.

  • c.

   Mogen reclame-uitingen bevatten, mits terughoudend.

 • 3.

  Eilandterrasschotten:

  • a.

   Mogen het terras niet aan de voorzijde geheel afsluiten.

  • b.

   Dienen zoveel mogelijk transparant te zijn.

  • c.

   Mogen reclame-uitingen bevatten, mits terughoudend.

  • d.

   Dienen te allen tijde volledig wegneembaar en verplaatsbaar te zijn.

  • e.

   Mogen het zicht op de weg niet ontnemen.

  • f.

   Zijn maximaal 1,50 meter hoog.

 • 4.

  Gevelterrasschotten:

  • a.

   Mogen het terras niet aan de voorzijde geheel afsluiten.

  • b.

   Dienen zoveel mogelijk transparant te zijn.

  • c.

   Mogen reclame-uitingen bevatten, mits terughoudend.

  • d.

   Dienen te allen tijde volledig wegneembaar en verplaatsbaar te zijn.

  • e.

   Mogen het zicht op de weg niet ontnemen.

  • f.

   Worden haaks op de gevel geplaatst.

  • g.

   Zijn maximaal 1,50 meter hoog, waarbij 1,00 meter vanaf de grond dicht is en de overige 0,50 meter doorzichtig moet zijn.

Artikel 6 Algemene voorschriften - Muziek

 • 1.

  Het is niet toegestaan om tussen 23.00u en 08.00u muziek ten gehore te brengen op het terras.

 • 2.

  In de periode 1 mei tot 1 oktober is het voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag niet toegestaan om muziek ten gehore te brengen op het terras tussen 24.00u en 08.00u.

 • 3.

  Er geldt een maximum van:

  • a.

   70 dB(A) tussen 08.00u en 19.00u.

  • b.

   65 dB(A) tussen 19.00u en 23.00u.

  • c.

   60 dB(A) tussen 23.00u en 24.00u.

Artikel 7 Algemene voorschriften - Overig

Ten behoeve van een weekmarkt, kermis, evenement of standplaats evenals ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden kan gehele of gedeeltelijke ontruiming van het terras worden gelast, dat in overleg met de betreffende ondernemer wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Specifieke voorschriften met betrekking tot de historische kern van Gennep

 • 1.

  De terrasobjecten dienen een hoogwaardige kwaliteit en uitstraling te hebben.

 • 2.

  De kleurstelling, de materiaaltoepassing en de vormgeving van de terrasobjecten moeten in harmonie met de omgeving zijn. Felle, ‘schreeuwende’ dominante kleuren zijn niet toegestaan.

 • 3.

  Er mogen geen beeldverstorende reclame-uitingen staan op de terrasobjecten.

 • 4.

  Stoelen en tafels die volledig van plastic zijn vervaardigd, worden niet toegestaan, met uitzondering van hoogwaardig kunststof.

 • 5.

  Houten (-look) en rieten (-look) terrasmeubilair wordt zonder meer als passend gevonden in het straatbeeld.

 • 6.

  Op ieder plein heerst eenheid in (terras)inrichting.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de “Beleidsregels terrassen”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juni 2015.

Het college van burgemeester en wethouder van Gennep,

De Burgemeester,

De Secretaris,