Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit Informatiebeheer Gemeente Gennep 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Informatiebeheer Gemeente Gennep 2017
CiteertitelBesluit informatiebeheer Gemeente Gennep 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagememorie van toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2017

07-02-2017

gmb-2017-66179

217046

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Informatiebeheer Gemeente Gennep 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep

Gelet op:

- Artikel 6 van de Archiefverordening Gemeente Gennep 2017

 

Overwegende dat:

 • in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken informatie wordt ontvangen, gecreëerd, uitgewisseld en gearchiveerd;

 • deze informatie een basis vormt voor de bedrijfsvoering van de gemeente;

 • deze informatie van belang kan zijn als bewijs van rechten en plichten van de gemeente

 • en van andere partijen of personen;

 • deze informatie een basis vormt voor de verantwoording van het handelen van degemeente en de democratische controle;

 • deze informatie van belang kan zijn voor kennis van de geschiedenis van de gemeente in de ruimste betekenis en als bestanddeel van het cultureel erfgoed,

 

Besluit vast te stellen:

Het Besluit Informatiebeheer Gemeente Gennep 2017

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbewaarplaats:de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats

 • b.

  archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen archiefruimte

 • c.

  authentiseren:het toekennen van een of meer kenmerken aan informatie, zodanig dat later kan worden vastgesteld dat het om de originele, authentieke informatie gaat

 • d.

  informatie: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet (Informatie is te omschrijven als het geheel van op één of meer informatiedragers vastgelegde met elkaar samenhangende gegevens, die worden ontvangen of gecreëerd op grond van de taken en/of de werkprocessen van de gemeente.)

 • e.

  informatiebeheer: het geheel aan maatregelen om de informatie in duurzame, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde termijn zodanig dat de authenticiteit ervan kan worden aangetoond en de informatie volledig, actueel en betrouwbaar, in leesbare en interpreteerbare vorm, beschikbaar kan worden gesteld.

 • f.

  organisatieonderdeel: elk onderdeel van de gemeentelijke organisatie, dat is belast met zelfstandige uitvoering van taken en daarbij zelfstandig informatie creëert en beheert.

 • g.

  vorm (van de informatie): de wijze waarop informatie op een informatiedrager is vastgelegd, zoals op papier, op film, of met digitale hulpmiddelen

 • h.

  wet: Archiefwet 1995

 

Hoofdstuk II. De inrichting en uitvoering van het informatiebeheer

Artikel 2 Strategisch Informatie Overleg

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt een Strategisch Informatie Overleg in.

 • 2.

  Het Strategisch Informatie Overleg dient om beleid en besluitvorming ten aanzien van het informatiebeheer en ten aanzien van de verwerving van archieven en documentaire collecties voor te bereiden.

 • 3.

  In het Strategisch Informatie Overleg zijn de hiertoe vereiste vakdisciplines vertegenwoordigd.

 

Artikel 3 Kwaliteitssysteem

Het college van burgemeester en wethouders stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor het beheer van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte informatie

 • 1.

  Het hoofd van het organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor het informatiebeheer van zijn organisatieonderdeel voor zover de informatie niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Het hoofd van het organisatieonderdeel zorgt dat het informatiebeheer zodanig wordt ingericht, dat op grond van de informatie te allen tijde de rechtspositie van de gemeente en haar bestuursorganen, andere overheden, personen, bedrijven en andere organisaties kan worden vastgesteld.

 • 3.

  De inrichting van het informatiebeheer omvat ten minste:

  • a.

   de organisatie van het informatiebeheer

  • b.

   de (onder)mandatering van bevoegdheden aan functionarissen

  • c.

   het beleggen van verantwoordelijkheden voor de uitvoering van informatiebeheertaken bij functionarissen

  • d.

   procedures voor het beheer van informatie waardoor de ordening en toegankelijkheid, de authenticatie, de duurzaamheid en de beveiliging van de informatie worden gewaarborgd

  • e.

   het aanwijzen van een archiefruimte

  • f.

   het opzetten en bijhouden van een systematisch overzicht van de informatie binnen de organisatie op basis en met behulp van een vast te stellen metagegevensschema, met een beschrijving van die informatie, de vindplaats, de relatie met de werkprocessen waarop zij betrekking heeft, de onderlinge relatie(s), de status, de bewaartermijn van de informatie en de applicaties waarin de informatie wordt beheerd

  • g.

   het bijhouden van een overzicht met knelpunten en van een plan van aanpak voor het treffen van verbetermaatregelen.

 • 4.

  Het hoofd van het organisatieonderdeel zorgt dat de taken op het gebied van het informatiebeheer in onderlinge samenhang worden uitgevoerd door de daartoe aan te wijzen medewerkers.

 

Artikel 5 Beheer van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte informatie

 • 1.

  Informatie wordt beheerd in de vorm waarin zij wordt ontvangen of gecreëerd. Een verandering in die vorm wordt aangemerkt als vervanging.

 • 2.

  Van informatie die wordt gecreëerd om te verzenden wordt vóór verzending een kopie gemaakt die wordt geauthentiseerd en door het organisatieonderdeel wordt bewaard.

 • 3.

  Informatie wordt beheerd in overeenstemming met de wettelijk gestelde eisen en in overeenstemming met de geldende regels en normen op het gebied van

  • informatiearchitectuur;

  • informatiebeveiliging en -geheimhouding;

  • duurzame opslag, authenticiteit en integriteit van informatie.

 • 4.

  Voor de beveiliging van informatie treft het hoofd van het organisatieonderdeel adequate maatregelen tegen het ongeautoriseerde gebruik, wijzigen, kopiëren, beschikbaar stellen, verwijderen en vernietigen van informatie.

 

Artikel 6 Bewaartermijnen van de informatie

 • 1.

  Het hoofd van het organisatieonderdeel zorgt dat van informatie de bewaartermijn wordt vastgelegd overeenkomstig de daarvoor bij of krachtens de wet gegeven voorschriften.

 • 2.

  Het hoofd van het organisatieonderdeel stelt alvorens tot vernietiging van informatie over te gaan een lijst op van de te vernietigen informatie met inachtneming van de krachtens artikel 5 van de wet vastgestelde selectielijst.

 

Artikel 7 Overbrenging

Indien het hoofd van het organisatieonderdeel op grond van artikel 12 van de wet het voornemen heeft om informatie over te brengen naar de archiefbewaarplaats voert hij daartoe zo spoedig mogelijk overleg met de secretaris.

 

Artikel 8 Beheervoorschriften voor overgebrachte informatie

Ten aanzien van het beheer van de informatie die is overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel is opgenomen stelt de secretaris voorschriften op.

 

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 01-05-2017.

 

Artikel 10 Naamgeving

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit informatiebeheer Gemeente Gennep 2017.

 

Aldus vastgesteld op 7 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep

De secretaris,

Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester

De heer P.J.H.M. de Koning