Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening van de raad van Gennep regelende de werkgeverscommissie raadsgriffie 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van Gennep regelende de werkgeverscommissie raadsgriffie 2017
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83 van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2017nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-66902

245797

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van Gennep regelende de werkgeverscommissie raadsgriffie 2017

De gemeenteraad van de gemeente Gennep,

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 13 maart 2017;

 

gehoord de gecombineerde commissie d.d. 27 maart 2017;

 

gehoord de werkgeverscommissie d.d. 20 februari 2017;

 

overwegende dat de verordening vooral technisch geactualiseerd moest worden en dat de benoeming van leden losgekoppeld diende te worden van de verordening;

 

besluit:

 

vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2017”.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  Er is een werkgeverscommissie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren;

 • 3.

  De raad draagt aan de werkgeverscommissie over zijn bevoegdheden op grond van

  • a.

   artikel 107 e, tweede lid Gemeentewet

  • b.

   artikel 125 en verder van de Ambtenarenwet

 • 4.

  Tot de bevoegdheden van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 5.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden uit de raad;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  De leden van de werkgeverscommissie wijzen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan;

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan de werkgeverscommissie van advies dienen en kan daartoe aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de werkgevercommissie.

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie raadsgriffie

De werkgeverscommissie raadsgriffie heeft als taken:

 • 1.

  Het nemen van besluiten over de rechtpositie van de raadsgriffier waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • 2.

  Het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de raadsgriffier en de loco-griffier;

 • 3.

  Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier;

 • 4.

  Overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de raadsgriffier;

 • 5.

  Het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2 van de Gemeentewet;

 • 6.

  De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • 7.

  Het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie;

 • 8.

  De bevoegdheden als bedoeld in lid 5, 6 en 7 van dit artikel worden door de raadsgriffier in mandaat uitgeoefend;

 • 9.

  Het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op arbeidsvoorwaardenregelingen.

 

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • 5.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris in voorkomende gevallen afspraken over ondersteuning.

 

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in beslotenheid gehouden.

 

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 25 april 2017.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 april 2017.

De raad voornoemd,

De griffier, De heer J.W.M. van der Knaap

De voorzitter, De heer P.J.H.M. de Koning