Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Mandaatbesluit college gemeente Gennep 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit college gemeente Gennep 2018
CiteertitelMandaatbesluit college gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ondermandaatbesluit secretaris

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2019Wijziging art. 2 onder g en onder p

22-01-2019

gmb-2019-19090

315733
19-09-201829-01-2019nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-196981

302710

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit college gemeente Gennep 2018

 

Het college van de gemeente Gennep,

 

gelet op:

- artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen het Mandaatbesluit college gemeente Gennep 2018.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college besluiten te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college feitelijke handelingen te verrichten;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2. Algemeen mandaat

 

 • 1.

  Het college verleent voor zijn bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris, de afdelingsmanagers en de teamcoördinatoren.

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat is toegestaan.

 • 3.

  De bevoegdheid om krachtens mandaat, volmacht en machtiging, besluiten te nemen omvat tevens:

  • a.

   de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

  • b.

   het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • c.

   het verrichten van uitvoeringshandelingen.

 

Artikel 3. Uitzondering

 

Het in artikel 2 bepaalde geldt niet voor:

 • a.

  het vaststellen van raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven;

 • b.

  het nemen van besluiten van algemene strekking;

 • c.

  het nemen van aanwijzingsbesluiten;

 • d.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • e.

  het benoemen van leden in adviesorganen;

 • f.

  het aanwijzen van vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden;

 • g.

  het nemen van beslissingen op bezwaar voor zover de beslissing afwijkt van het primaire besluit of het advies van de Commissie bezwaarschriften Gennep niet wordt overgenomen met inachtneming van de voorwaarden in artikel 10:3 lid 3 van de Awb;

 • h.

  het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan derden;

 • i.

  het benoemen, aanstellen en sluiten van arbeidsovereenkomsten vanaf het niveau van afdelingsmanager;

 • j.

  het verlenen van ontslag op grond van artikel 8.4 tot en met 8:9 en art. 8:13 CAR/UWO;

 • k.

  het sluiten van overeenkomsten met een financieel belang vanaf € 100.000 voor diensten/leveringen en € 350.000 voor werken;

 • l.

  het beslissen op aansprakelijkstellingen en het toekennen van schadevergoedingen:

  - vanaf € 25.000 bij dekking door de aansprakelijkheidsverzekering;

  - vanaf € 5.000 in alle overige gevallen;

 • m.

  het nemen van besluiten tot het vaststellen van (ontwerp) bestemmingsplannen;

 • n.

  het toekennen van namen aan de openbare ruimte als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

 • o.

  het aanwijzen van gemeentelijke monumenten als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Gennep;

 • p.

  het besluiten tot verkoop van percelen gemeentegrond waarvan de koopsom meer bedraagt dan € 10.000, exclusief btw en kosten.

 

Artikel 4. Wijze van ondertekening

 

Bij de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging worden stukken als volgt ondertekend:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

namens deze,

<functieaanduiding gemandateerde>

<handtekening gemandateerde>

<naam gemandateerde>

 

Artikel 5. Intrekking

 

 • 1.

  Het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging Gennep 2016, vastgesteld op 19 april 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het Mandaatbesluit Bijdrage Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied, vastgesteld op 18 juli 2017, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, vastgesteld op 17 maart 2015, wordt ingetrokken.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 7. Citeertitel

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit college gemeente Gennep 2018.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 september 2018.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris,

Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester,

De heer P.J.H.M. de Koning