Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Subsidieregeling projectsubsidie Sport, Cultuur en/of preventieve Volksgezondheid Goeree-Overflakkee 2015

Bevat overgangsbepalingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Goeree-Overflakkee/371474/CVDR371474_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201801-09-2018nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-270054

Z-17-78807/97011

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor projecten en structurele activiteiten ter stimulering van Sport, Cultuur, Preventieve Volksgezondheid Toerisme & Recreatie en Preventie & Vroegsignalering op Goeree-Overflakkee vast te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee.

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

 • b.

  activiteiten: werkzaamheden welke ten dienste staan van de doelstellingen van gemeentelijk beleid op de beleidsterreinen sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering;

 • c.

  cofinanciering: een vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het project voor activiteiten die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

 • d.

  eindmeting: laatste meting in de cyclus van de prestatiesubsidie op basis waarvan wordt bepaald of de activiteit opnieuw voor een prestatiesubsidie in aanmerking komt;

 • e.

  hoofdaanvrager: een rechtspersoon die bij een subsidieaanvraag waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en eventuele verdere gevolgen op basis van de aanvraag;

 • f.

  innovatie: het ontwikkelen en inzetten van vernieuwende activiteiten op Goeree-Overflakkee;

 • g.

  kernoverstijgende activiteit: werkzaamheid die op meerdere woonkernen van invloed is, dan wel van invloed is op doelgroepen van buiten de woonkern dan waar de activiteit wordt georganiseerd, welke ten dienste staan van de doelstellingen van gemeentelijk beleid op de beleidsterreinen sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering;

 • h.

  meting: jaarlijks onderzoek naar de toegevoegde waarde van de activiteiten, producten en/of diensten die in het kader van de prestatiesubsidie worden uitgevoerd in relatie tot de doelstellingen van gemeentelijk beleid op de beleidsterreinen sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering;

 • i.

  prestaties: vooraf overeengekomen afspraken over te bereiken doelen die na afloop van het project gemeten en verantwoord worden;

 • j.

  prestatiesubsidie: een subsidie die in cycli van maximaal drie jaar wordt verstrekt op grond van vooraf afgesproken activiteiten, producten en/of diensten en tegen een vooraf overeengekomen bedrag of prijs, welke zijn weergegeven in een uitvoeringsovereenkomst en bijbehorende prestatieafspraken die direct gerelateerd zijn aan de gemeentelijke beleidsdoelen wat getoetst wordt middels een meting;

 • k.

  projectsubsidie: een subsidie voor een incidentele kernoverstijgende activiteit die duidelijk gebonden is aan tijd en geld (niet zijnde een structurele activiteit), dan wel de opstartfase van een nieuwe kernoverstijgende structurele activiteit (tot een maximum van 2 jaar);

 • l.

  vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van de activiteit of project.

Hoofdstuk 2 WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van projectsubsidies en prestatiesubsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 1, onder b, bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidieplafond

Voor deze regeling wordt jaarlijks een subsidieplafond opgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de projectsubsidie en prestatiesubsidie.

Hoofdstuk 3 PROJECTSUBSIDIE

Artikel 4 Tranches

 • 1.

  De beschikbare financiële middelen voor de projectsubsidies voor sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering worden per boekjaar in zes tranches beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Een boekjaar kent zes tranches, steeds startend op: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november en steeds eindigend voor de volgend genoemde datum.

 • 3.

  Indien niet alle beschikbare financiële middelen van een tranche worden toegekend, wordt het restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de daarop volgende tranche binnen dat boekjaar.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag wordt aanvullend op de in artikel 19, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 genoemde verplichtingen een beschrijving ingediend van de kernoverstijgende activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waaruit blijkt op welke wijze de kernoverstijgende activiteit bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen van gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering.

 • 2.

  De subsidieontvanger levert desgevraagd nadere informatie, die betrekking heeft op de kernoverstijgende activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van kernoverstijgende activiteiten.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 7 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate toegevoegde waarde aanvraag ten aanzien van doelstellingen gemeentelijk beleid sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   omvang van te bereiken doelgroepen;

  • d.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • e.

   mate van innovatie;

  • f.

   mate waarin het project aansluit bij meerdere beleidsterreinen;

  • g.

   mate van cofinanciering;

  • h.

   mate waarin het project een kernoverstijgende invloed heeft;

  • i.

   mate waarin aandacht wordt geschonken aan public relations (in het kader van eilandmarketing).

 • 2.

  De criteria uit het voorgaande lid worden gewogen conform bijlage 1.

 • 3.

  Aanvragen welke 15 punten of minder scoren komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  Alle subsidieaanvragen welke bijdragen aan beleidsdoeltellingen cultuur worden voorgelegd aan de Culturele Raad. De Culturele Raad adviseert burgemeester en wethouders over deze subsidieaanvragen.

 • 5.

  Het maximaal te verlenen bedrag voor een projectsubsidie bedraagt 50% van het beschikbare bedrag voor één tranche. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit (een) eerdere tranche(s) zijn toegevoegd.

Artikel 8 Verlening

 • 1.

  Per tranche worden alle aanvragen zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling bij elkaar genomen en gewogen conform artikel 7, tweede lid.

 • 2.

  Aanvragen die voldoen aan de minimale score zoals genoemd in artikel 7, derde lid, worden verleend op basis van de volgorde in score, waarbij geldt dat de hoogste score als eerst voor subsidie in aanmerking komt, aflopend tot de laagste minimale score totdat de maximaal beschikbare financiële middelen van de tranche zijn bereikt.

 • 3.

  Bij gelijke score maar reeds volledig gebruikt budget prevaleert de aanvraag welke het meest aantal punten scoort op onderdeel a van de scoretabel.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een subsidie uiterlijk twee maanden na de uiterste indieningsdatum van de tranche en informeren de aanvrager middels een beschikking over de beoordeling, het besluit en de eventueel daaruit voortvloeiende subsidie.

 • 5.

  De in het vorige lid genoemde termijn kan eenmalig verlengd worden met vier weken.

Hoofdstuk 4 PRESTATIESUBSIDIE

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Alleen initiatieven welke eerst, gedurende twee jaar, een (kerngebonden) projectsubsidie hebben ontvangen en waarvan gebleken is dat de activiteit nog niet (geheel) zelfstandig kan worden uitgevoerd, kunnen een aanvraag voor prestatiesubsidie in het kader van deze subsidieregeling indienen.

 • 2.

  De aanvraag voor een prestatiesubsidie kan voor meerdere jaren worden aangevraagd, met een maximum tot drie jaar.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening 2015, wordt een aanvraag voor een prestatiesubsidie voor 1 oktober, voorafgaand aan het boekjaar/ de boekjaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend bij burgemeester en wethouders met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 4.

  Bij de aanvraag wordt aanvullend op de in artikel 18, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 2015 genoemde verplichtingen een beschrijving ingediend van de activiteit(en) en/of project(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waaruit blijkt op welke wijze en in welke mate de activiteit en/of project bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen van gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering.

 • 5.

  De aanvrager van een prestatiesubsidie is op de hoogte van het feit dat van hem verwacht wordt dat hij een bijdrage levert aan het meten van de toegevoegde waarde van de activiteit(en) en/of project(en) ten aanzien van de in het voorgaande lid genoemde doelstellingen van gemeentelijk beleid en dat hij hier een inspanningsverplichting voor heeft.

 • 6.

  De subsidieontvanger levert desgevraagd nadere informatie, die betrekking heeft op de activiteit(en) en/of project(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 9 derde lid bedoelde activiteit(en) en/of project(en).

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 11 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt getoetst aan de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende doelen en thema’s welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering conform bijlage 2.

 • 2.

  De aanvraag wordt na toetsing zoals bedoeld in het vorige lid beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate van aansluiting doelstellingen gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie vroegsignalering.

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen.

  • c.

   omvang van te bereiken doelgroepen.

  • d.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen.

  • e.

   mate van innovatie.

  • f.

   mate waarin het project aansluit bij eventuele andere doelstellingen van gemeentelijk beleid zoals bedoeld in het voorgaande lid.

  • g.

   mate van cofinanciering.

  • h.

   mate waarin aandacht wordt geschonken aan public relations (in het kader van eilandmarketing).

 • 3.

  De criteria uit het voorgaande lid worden gewogen conform bijlage 3.

 • 4.

  Aanvragen welke 15 punten of minder scoren komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 5.

  Alle subsidieaanvragen welke bijdragen aan beleidsdoeltellingen cultuur worden voorgelegd aan de Culturele Raad. De Culturele Raad adviseert burgemeester en wethouders over deze subsidieaanvragen.

Artikel 12 Verlening

 • 1.

  De prestatiesubsidie wordt verleend voor een termijn van maximaal drie jaar.

 • 2.

  Bij meerjarige verlening hoeft de aanvrager gedurende de verleende termijn geen subsidieaanvraag in te dienen voor dezelfde activiteit als waarvoor subsidie is verleend.

 • 3.

  Bij de verlening wordt kenbaar gemaakt op welke wijze de aanvrager gedurende de termijn van de verlening middels een meting moet aantonen op welke wijze de activiteit(en) en/of project(en) bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering.

 • 4.

  Na afloop van de termijn waarvoor subsidie is verleend wordt op basis van de eindmeting bepaald of de prestatiesubsidie opnieuw wordt verleend. Hiertoe dient de aanvrager opnieuw een aanvraag in te dienen.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de voorwaarde dat de activiteit kernoverstijgend behoort te zijn in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover het niet toekennen van subsidie voor een niet kernoverstijgende activiteit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen artikel 7, vijfde lid, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover het niet toekennen van subsidie voor een kernoverstijgende activiteit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten geen consequenties te verbinden aan het niet voldoen aan de in artikel 9, tweede lid, genoemde indiendingdatum van 1 oktober.

 • 4.

  Indien het voorgaande lid van toepassing is, dan beslissen burgemeester en wethouders uiterlijk twaalf weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1.

  Besluiten die zijn genomen op basis van de Subsidieregeling projectsubsidie Sport, Cultuur en/of preventieve Volksgezondheid Goeree-Overflakkee 2015 worden aangemerkt als besluiten op grond van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Aanvragen die zijn gedaan vóór het moment waarop deze regeling in werking treedt en waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, worden beoordeeld op basis van de nieuwe regeling, tenzij dit voor de aanvrager nadeliger is.

Artikel 15 Intrekking

De Subsidieregeling projectsubsidie Sport, Cultuur en/of preventieve Volksgezondheid Goeree-Overflakkee 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 11 december 2018 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 Scoretabel criteria projectsubsidie op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering.

 

a. de scoretabel voor de puntentoekenning

 

Criteria

Punten

Factor

A

Toegevoegde waarde gemeentelijke thema’s

 

-

B

Mate van samenwerking

 

3

C

Omvang doelgroepen

 

3

D

Diversiteit doelgroepen

 

2

E

Innovatie

 

2

F

Aansluiting meerdere beleidsterreinen

 

2

G

Cofinanciering

 

1

H

Kernoverstijgende invloed

 

1

I

Mate van aandacht voor PR

 

1

 

Totaal aantal punten

 

 

 

b. beoordelingsrichtlijn

 

BEOORDELINGSRICHTLIJN

A

Aansluiting gemeentelijke thema’s: zie bijlage 2*.

B

Wie zijn de samenwerkingspartners? < 3 partners = 0 punten. 3 t/m 5 partners = 1 punt. > 5 partners = 2 punten.

C

Aantal actieve deelnemers en anders betrokkenen binnen project en uitbreidingspotentie. Punten op basis van gangbare aantallen bij vergelijkbare projecten. Minimaal = 0 punten. Normaal = 1 punt. Hoog = 2 punten.

D

Verscheidenheid van actieve deelnemers en anders betrokkenen binnen project en uitbreidingspotentie. Punten op basis van gangbare verscheidenheid bij vergelijkbare projecten. Minimaal = 0 punten. Normaal = 1 punt. Groot = 2 punten.

E

Geen sprake van innovatie sluit projectsubsidie uit. Is het project nieuw voor de aanvrager = 1 punt. Is het project nieuw op Goeree-Overflakkee = 2 punten.

F

Dit criterium heeft betrekking op de beleidsterreinen Sport, Cultuur, Preventieve volksgezondheid,Toerisme & Recreatie en Preventie en Vroegsignalering. Project kent aansluiting bij 1 beleidsterrein = 0 punten. Project kent aansluiting bij 2 beleidsterreinen = 1 punt. Project kent aansluiting bij > 2 beleidsterreinen = 2 punten.

G

Enkel vrijwillige inzet als cofinanciering = 0 punten. Bedraagt cofinanciering vanuit financiële middelen < 50% van de projectbegroting = 1 punt. Bedraagt cofinanciering vanuit financiële middelen > 50% van de projectbegroting = 2 punten.

H

Uitvoering project in 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit 1 kern = 0 punten. Uitvoering project in 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit > 1 kern = 1 punt. Uitvoering project in > 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit > 1 kern = 2 punten.

I

PR voornamelijk intern gericht = 0 punten. PR zowel intern als extern gericht = 1 punt. PR op bijzondere manier vormgegeven met breed bereik en het uitdragen van Goeree-Overflakkee Eilandpromotie = 2 punten.

* Werking van de beoordelingsrichtlijn bij A: bekijk het aantal gemeentelijke thema’s dat met de aanvraag wordt gerealiseerd (zie bijlage 2). Let op: wordt niet aan één van de beoogde maatschappelijke effecten voldaan, dan wordt de aanvraag geweigerd!

 

Bijlage 2 Beoogde maatschappelijke effecten, doelen en thema’s van gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en preventie & vroegsignalering.

 

Sport:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Verhogen sportparticipatie.

Doelen:

- Sportparticipatie G-O op landelijk niveau

- Afname % mensen G-O met overgewicht t.o.v. 2013

- Sportaanbod G-O sluit aan bij sportbehoefte inwoners

1. Sportstimulering

a) Uitsluiten financiële onmogelijkheden tot sporten

b) Eventuele drempels sporten verlagen

 

 

2. Versterken sportaanbieders

a) Vraaggericht ondersteunen sportaanbieders

b) Professionalisering sportorganisaties

c) Vergroten kwaliteit sportaanbod

 

3. Versterken sportief imago

a) Sportpromotie als stimulator

 

4. Sportaanbod vergroten

a) Verbreden sportaanbod jeugd en senioren

b) Aanbieden passende sport-, beweeg- en speelfaciliteiten

 

Cultuur:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Inspireren door aanbieden van cultuur.

Doelen:

- Meedoen met culturele activiteiten

- Ervaren dat cultuur belangrijk is

- Bewustwording maatschappelijke rol van verenigingen en stichtingen

1. Aandacht voor aanbod basisvoorzieningen

a) Programma, promotie, vindbaarheid, beschikbare locaties en toegankelijkheid vergroten

b) Samenwerken met partijen om diversiteit, afstemming activiteiten en cross-overs aanbod te creëren (met name amateurkunst - beeldend en muzikaal- en aanbod georganiseerde activiteiten)

c) Meer aandacht voor dans, toneel en beeldende kunst

d) Uitdagende cultuur aanbieden om sociale cohesie te vergroten

e) Sterke culturele infrastructuur aanwezig (goede spreiding over G-O)

 

2. Aanbod aanpassen aan verschillende levensfasen

a) Specifieke aandacht voor cultuuraanbod jeugd

b) Diversiteit aanbod leeftijdscategorieën stimuleren en aan laten sluiten bij behoeften

 

3. Kwaliteit waarborgen

a) Ontwikkelen waarderingsinstrumentarium

b) Ontwikkelen meetinstrumentarium voor klanttevredenheid

c) Atlas voor actieve cultuurparticipatie ontwerpen

d) Ontwikkelen van exploitatiemogelijkheden culturele infrastructuur

 

4. Stimuleren experimenten

a) Aandacht voor migratie andere culturen

b) Bevorderen digitale- en mediaontwikkeling

c) Ruimte voor architectuur

d) Ondersteunen competities of wedstrijden rondom experimenten

 

5. Inwoners verleiden mee te doen aan culturele activiteiten

a) Aanbieden van actief en passief cultureel aanbod

b) Uitsluiten financiële onmogelijkheden tot deelname cultuur

 

6. Ondernemerschap tonen

a) Aansluiten bij vraag uit de samenleving

b) Cofinanciering

c) Bijdragen aan toeristische component

d) Koppeling met cultuurondernemers

e) Vergroten zelfstandigheid culturele infrastructuur (deskundigheidsbevordering)

 

7. Ervaren cultuurhistorie

a) Aandacht voor waardevolle plekken door inzichtelijk maken historische en economische waarde

b) Aandacht voor en toegankelijk maken van ruimtelijke kwaliteit

c) Behouden en conserveren archief

d) Beleven cultuur vanuit verenigingen en stichtingen (dorps- en streekidentiteit)

 

Preventieve Volksgezondheid:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Het stimuleren van een gezonde leefstijl door het stimuleren van gezondheid en het tegengaan van ongezondheid, vroege signalering van risico’s, inzet op weerbaarheid en beschikbaarheid en toegankelijkheid (preventieve) zorg.

Doelen:

- Overgewicht van jeugdigen en senioren neemt af, sportdeelname neemt toe en stimuleren bewegen in buitenruimte

- Het gebruik van alcohol en drugs bij jongeren en ouderen neemt af

- De zelfredzaamheid neemt toe

1. Jeugdgezondheidszorg

a) Veilig sporten, bewegen en spelen in de buurt

b) Overgewicht

c) Seksuele gezondheid

d) Gebruik schadelijke genotsmiddelen

e) Psychische gezondheid

f) Sociale uitsluiting

g) Vergroten weerbaarheid om dagelijkse verleiding te weerstaan/ stimuleren eigen kracht

h) Bewustwording

i) JOGG-programma

 

2. Ouderenzorg

a) Overgewicht

b) Zo lang mogelijk zelfstandig leven

c) Veilig sporten en bewegen

d) Gebruik schadelijke genotsmiddelen

e) Psychische gezondheid/ eenzaamheidsbestrijding

f) Vergroten weerbaarheid om dagelijkse verleiding te weerstaan/ stimuleren eigen kracht & zelfregie

g) Sociale alarmering

h) Bewustwording

i) Opstellen ketenzorgprogramma

j) Active ageing

 

3. Leefomgeving

a) Groen in de wijk (evt. onder beheer van inwoners)

b) Stimuleren tot bewegen in de open lucht (bijv. sporttoestellen)

c) Veiligheid

d) Luchtkwaliteit

e) Instrumentarium ontwikkelen kwaliteit woonomgeving irt gezondheid

 

4. Samenwerking en verbinding

a) Huisartsen, scholen, kerken en thuiszorgorganisaties

b) Wonen, welzijn, vervoer en (preventieve) zorg (ook zorgverzekeraars)

c) Gebruik sociale netwerken, vrijwilligers en mantelzorgers

d) Voorlichting

e) Koppeling maken met gezin en (directe) omgeving

f) Interventiemix (inrichting omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signaleren, advies en ondersteuning)

g) Mogelijkheden ketenaanpak

 

Toerisme en Recreatie:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Stimuleren aantrekkelijk maken recreëren

Doel:

- Toerisme en recreatie zorgen voor meer werkgelegenheid en inkomsten (in relatie tot Smart Water)

1. Stimuleren verhoging aantal overnachtingen

a) Verbeteren kwaliteit van dag- en verblijfsaccommodaties (incl. terreinen)/ betere benutting huidige capaciteit

b) Aantal en diversiteit recreatiewoningen/ verblijfsobjecten met logiesfuncties verhogen

c) Verblijfconcepten voor niches

d) Uitbreiden mogelijkheden overnachtingen in voor- en naseizoen

 

2. Stimuleren verhoging bestedingsniveau toeristen en recreanten

a) Doelgroepen uitdagen om meer te besteden

b) Bekendheid G-O vergroten dmv publicaties, social media, ontwikkelen app mijn-GO.nl

c) Uitbreiden mogelijkheden overnachtingen in voor- en naseizoen

d) Infrastructuur verbeteren (ontsluiting, bewegwijzering, toeristische routestructuur en digitale infrastructuur state of the art)

 

3. Kernkwaliteiten G-O op unieke punten waarborgen

a) Verbeteren recreatieve mobiliteit (ook digitaal)

b) Toekomstbestendig maken Ouddorp als badplaats (strandkwaliteit en beleefbaar duinlandschap)

c) toenemen kustbelevingswaarde strand, zeearmen, wetlands, flora en fauna

d) Versterken natuur en landschap (rust en ruimte, maar ook sportief)

e) Toegevoegde waarde creëren in beleving en zingeving (authenticiteit, ontmoeting - unieke wildlife - en educatie)

f) Vergroten identiteit G-O

 

4. Aantrekkelijke activiteiten voor (internationale) toeristen en recreanten

a) Inzetten marketingactiviteiten

b) Verbeteren gastheerschap

c) Avontuurlijke natuurbeleving van het Hollandse Deltaeiland

d) Aanbieden diversiteit activiteiten die passen bij identiteit, beleving (natuur, avontuur, comfort) en zingeving G-O

e) Verbinding/ samenwerking binnen de sector

f) Eiland-evenement organiseren met grote aantrekkingskracht

 

Preventie & Vroegsignalering:

Preventie:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Ondersteunen en waar mogelijk verbeteren van het welzijn van alle inwoners door het benutten van kansen en mogelijkheden op het gebied van preventie.

Doelen:

1. Inwoners, vrijwilligers en professionals in hun kracht zetten

2. Vergroten van het vermogen van mensen om zelf en samen met hun netwerk oplossingen en plannen te bedenken voor eigen vraagstukken en deze zelf uit te voeren (grip op eigen leven)

3. Integrale, positieve samenwerking rondom preventie

4. Meer gezonde mensen en minder mensen met risicofactoren voor het ontwikkelen van problemen

1. Voorkomen van het ontstaan van, terugkeren of verergeren van problemen door te investeren in kwaliteit van leven

a) Bieden van mogelijkheden voor ontplooiing: het versterken van talenten en vaardigheden en de mogelijkheid die talenten en vaardigheden in te zetten.

b) Vergroten van de zelfregie/ eigen kracht.

c) Vergroten van (sociaal maatschappelijke) participatiemogelijkheden.

d) Versterken van het sociale netwerk en sociale binding.

e) Vergroten van de veerkracht.

f) Stimuleren van positief gedrag.

g) Beschermen en bevorderen van de (lichamelijke en mentale) gezondheid.

h) Bevorderen van positieve identiteit, persoonlijke effectiviteit en motivatie.

 

2. Integrale benadering preventief aanbod

a) Aansluiten bij en/of versterken van bestaande structuren.

b) Koppelen formele (wonen, welzijn, scholen, zorg) en informele netwerken (inwoners, verenigingen, kerken).

c) Inzetten op samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals.

d) Inzetten op samenwerking tussen verschillende werkvelden.

 

Vroegsignalering:

Beoogde maatschappelijke effecten

Doelen

Thema’s

Ondersteunen en waar mogelijk verbeteren van het welzijn van alle inwoners door het zo vroeg mogelijk signaleren van risicofactoren en signalen doorgeleiden naar passende preventieve maatregelen.

Doel:

- Inwoners, vrijwilligers en professionals in hun kracht zetten

- Vergroten van het vermogen van mensen om zelf en samen met hun netwerk oplossingen en plannen te bedenken voor eigen vraagstukken en deze zelf uit te voeren

- Integrale, positieve samenwerking rondom vroegsignalering

- Meer gezonde mensen en minder mensen met risicofactoren voor het ontwikkelen van problemen

1.Risico’s en/of risicofactoren zo vroeg mogelijk (h)erkennen en melden

a) Vergroten van kennis en kunde (over specifieke vraagstukken, ziektebeelden of gedragsproblematiek) bij professionals en vrijwilligers

b) Inzetten op het melden en actief verlagen van eventuele drempels om signalen te melden

c) Bijdrage leveren aan een heldere meldstructuur met passende infrastructuur

 

2. Integrale benadering van vroegtijdige signalering

a) Aansluiten bij en/of versterken van bestaande structuren.

b) Koppelen formele (wonen, welzijn, scholen, zorg) en informele netwerken (inwoners, verenigingen, kerken).

c) Inzetten op samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals.

d) Inzetten op samenwerking tussen verschillende werkvelden.

e) Zorgen voor het doorgeleiden van signalen naar een passende plek/oplossing.

 

Bijlage 3 Scoretabel criteria prestatiesubsidie op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme en recreatie en/of preventie & vroegsignalering.

 

a. de scoretabel voor de puntentoekenning

 

Criteria

Punten

Factor

A

Mate van aansluiting gemeentelijke thema’s

 

-

B

Mate van samenwerking

 

3

C

Omvang doelgroepen

 

3

D

Diversiteit doelgroepen

 

2

E

Innovatie

 

2

F

Aansluiting meerdere beleidsterreinen

 

2

G

Cofinanciering

 

2

H

Kernoverstijgende invloed

 

1

I

Mate van aandacht voor PR

 

1

 

Totaal aantal punten

 

 

 

b. beoordelingsrichtlijn luidt

 

BEOORDELINGSRICHTLIJN

A

Aansluiting gemeentelijke thema’s: zie bijlage 2*.

B

Wie zijn de samenwerkingspartners? < 3 partners = 0 punten. 3 t/m 5 partners = 1 punt. > 5 partners = 2 punten.

C

Aantal actieve deelnemers en anders betrokkenen binnen initiatief en uitbreidingspotentie. Punten op basis van gangbare aantallen bij vergelijkbare initiatieven. Minimaal = 0 punten. Normaal = 1 punt. Hoog = 2 punten.

D

Verscheidenheid van actieve deelnemers en anders betrokkenen binnen initiatief en uitbreidingspotentie. Punten op basis van gangbare verscheidenheid bij vergelijkbare initiatieven. Minimaal = 0 punten. Normaal = 1 punt. Groot = 2 punten.

E

Is het initiatief geïnnoveerd ten opzichte van de projectfase? Nee = 0 punten en ja = 1 punt. Is het initiatief op meerdere onderdelen geïnnoveerd? = 2 punten.

F

Dit criterium heeft betrekking op de beleidsterreinen Sport, Cultuur en Preventieve volksgezondheid, Toerisme & Recreatie en/of Preventie & Vroegsignalering. Het initiatief kent aansluiting bij 1 beleidsterrein = 0 punten. Het initiatief kent aansluiting bij 2 beleidsterreinen = 1 punt. Het initiatief kent aansluiting bij > 2 beleidsterreinen = 2 punten.

G

Enkel vrijwillige inzet als cofinanciering = 0 punten. Bedraagt cofinanciering vanuit financiële middelen < 50% van de begroting = 1 punt. Bedraagt cofinanciering vanuit financiële middelen > 50% van de begroting = 2 punten.

H

Uitvoering initiatief in 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit 1 kern = 0 punten. Uitvoering initiatief in 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit > 1 kern = 1 punt. Uitvoering initiatief in > 1 kern en bezoekers/ deelnemers uit > 1 kern = 2 punten.

I

PR voornamelijk intern gericht = 0 punten. PR zowel intern als extern gericht = 1 punt. PR op bijzondere manier vormgegeven met breed bereik en het uitdragen van Goeree-Overflakkee Eilandpromotie = 2 punten.

* Werking van de beoordelingsrichtlijn bij A: bekijk het aantal doelstellingen dat met de aanvraag wordt gerealiseerd (zie bijlage 2). Let op: wordt niet aan één van de beoogde maatschappelijke effecten voldaan, dan wordt de aanvraag geweigerd!