Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende legestarieven Legesverordening provincie Groningen 1993

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende legestarieven Legesverordening provincie Groningen 1993
CiteertitelLegesverordening provincie Groningen 1993
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLeges
Externe bijlageBehorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 145 PW
 2. art. 2.4 Wtw
 3. art. 2.8 Wtw
 4. art. 2.9 Wtw
 5. art. 3.2 Wtw
 6. art. 3.11 Wtw
 7. art. 4.5 Wtw
 8. art. 4.7 Wtw
 9. art. 4.1, lid 1 Wro
 10. art. 5, lid 1 Planwet verkeer en vervoer
 11. art. 1.2 MB
 12. art. 1.2a MB
 13. art. 7.5, lid 2 Wabo
 14. art. 6.1.3.3 Bro

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018artikel 6a, bijlage

09-11-2011

Provinciaal blad 2016, 6231

651301
12-07-201601-01-2017bijlage

06-07-2016

Provinciaal blad 2016, 3951

627502
01-01-201612-07-2016art. 3a, bijlage

04-11-2015

Elektronisch Provincieblad, 19-11-2015

603251
01-01-201501-01-2016bijlage

05-11-2014

Elektronisch Provincieblad, 02-12-2014

2014-36.079
01-01-201401-01-2015bijlage

11-12-2013

Provinciaal blad, 2013, 59

Voordracht 2013-45.176, FC
01-01-201301-01-2014art. 6, 7, bijlage

07-11-2012

Provinciaal blad, 2012, 18

Voordracht 2012, 38
01-01-201201-01-2013bijlage

09-11-2011

Provinciaal blad, 2011, 31

Voordracht 2011, 25
01-01-201101-01-2012bijlage

17-11-2010

Provinciaal blad, 2010, 22

Voordracht 2010, 25
01-10-201001-01-2011bijlage

29-09-2010

Provinciaal blad, 2010, 15

Voordracht 2010, 20 (Wabo)
01-10-199201-10-2010nieuwe regeling

30-09-1992

Provinciaal blad, 1992, 49

Voordracht 42/1992

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende legestarieven Legesverordening provincie Groningen 1993

Provinciale Staten van Groningen; Besluiten:  

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 1a

Onverminderd het overigens in de Provinciewet of in deze verordening bepaalde geschiedt de heffing en invordering met toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de te verlenen dienst dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 3a

 • 1

   Het afdelingshoofd van de provincie dat het aangaat, is de provincieambtenaar die is belast met de heffing van belasting op grond van deze verordening. Het hoofd van afdeling Financiën & Control is de provincieambtenaar die is belast met de invordering op grond van deze verordening.

 • 2

   Het Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 is van overeenkomstige toepassing op de behandeling van bezwaren tegen besluiten van de in het eerste lid bedoelde afdelingshoofden.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of schriftuur waaruit het verschuldigde bedrag blijkt.

 • 2

  Gedeputeerde staten stellen het model van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving vast.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   wordt uitgereikt: op het moment van uitreiking van de kennisgeving;

  • b.

   wordt toegezonden: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Teruggaaf

 • 6

   Indien een aanvraag tot verlening van een vergunning, ontheffing en dergelijke, als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van de tarieventabel, schriftelijk wordt ingetrokken, alvorens een besluit is genomen, buiten behandeling wordt gesteld of wordt geweigerd, vindt restitutie plaats van 75% van de geheven leges.

 • 2

  Indien de aanvraag om een vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in hoofdstukken 2 tot en met 6 van de tarieventabel, op verzoek van Gedeputeerde staten schriftelijk wordt ingetrokken, vindt restitutie plaats van 100% van de geheven leges.

 • 3

  Indien van een verleende vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in hoofdstukken 2 tot en met 6 van de tarieventabel, geen gebruik wordt gemaakt, kan het afdelingshoofd dat het aangaat restitutie van de geheven leges verlenen tot een maximum van 75% mits de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen een jaar na de dagtekening van de verleende vergunning, ontheffing enz.

Artikel 6a Teruggaaf retributie verzoeken faunaschade

 • 1

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de retributie als bedoeld in artikel 5, hoofdstuk 2, van de tarieventabel wordt gerestitueerd.

 • 2

   In afwijking van artikel 6, eerste lid, vindt geen restitutie plaats als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden.

 • 3

   De retributie als bedoeld in artikel 5, hoofdstuk 2, van de tarieventabel wordt gerestitueerd als het gaat om schade die is aangericht in een ganzenrustgebied of ganzenfourageergebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

 • 4

   De retributie als bedoeld in artikel 5, hoofdstuk 2, van de tarieventabel wordt gerestitueerd als het gaat om schade die is aangericht door de das, de bever of de wolf.

Artikel 7 Vrijstellingen

[Vervallen]

Artikel 8 Kwijtschelding

Kwijtschelding kan slechts worden verleend op aanvraag van de belastingplichtige.

Artikel 9 Verlenen uitstel van betaling

[Vervallen]

Artikel 10 Hardheidsclausule

[Vervallen]

Artikel 11 Overdracht bevoegdheden

[Vervallen]

Artikel 12 Overgangsbepaling

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Legesverordening provincie Groningen 1981, vastgesteld bij besluit van Provinciale staten van 17 september 1980, nr. 7 (Provinciaal blad 1980, nr. 70), goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 november 1980, nr. 28, sindsdien meermalen gewijzigd, met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de heffing en invordering van leges voor diensten die voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd.

Artikel 13

[Vervallen]

Artikel 14 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, volgend op die waarin zij in het Provinciaal blad is geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening provincie Groningen 1993.

Groningen, ………. Provinciale Staten voornoemd, , voorzitter. , griffier.