Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Subsidiecriteria budgetten sportevenementen, Flexibel budget en Bewegen in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Subsidiecriteria budgetten sportevenementen, Flexibel budget en Bewegen in de openbare ruimte
CiteertitelSubsidiecriteria budgetten sportevenementen, Flexibel budget en Bewegen in de openbare ruimte
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2017artikel 1

04-07-2017

prb-2017-3087

A.10
01-01-201714-07-2017nieuwe regeling

15-11-2016

prb-2016-6966

660842

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Subsidiecriteria budgetten sportevenementen, Flexibel budget en Bewegen in de openbare ruimte

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 november 2016, nr. A.10, zaaknummer 660842, de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie uit de volgende budgetten hebben aangescherpt ten opzichte van hetgeen in het op 5 juli 2016 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen 2016-2019 is opgenomen:

 

 • -

  Budget sportevenementen;

 • -

  Flexibel budget;

 • -

  Budget Bewegen in de openbare ruimte.

 

De volgende criteria zijn vanaf 1 januari 2017 van toepassing.

 

Sportevenementen

 • -

  Het betreffen activiteiten en/of side-events bij een sportevenement, die zich primair richten op het in beweging krijgen en houden van niet actieve Groningers.

 • -

  Activiteiten en/of side-events die hoofdzakelijk gericht zijn op al actieve en sportende Groningers komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • -

  De activiteiten en/of side-events vinden plaats in het kader van een bovenlokaal sportevenementen, met een aanzuigende werking voor de hele regio.

 • -

  Er is gemeentelijke cofinanciering.

 • -

  De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het side-event en/of het programma dat actieve deelname stimuleert.

 • -

  Maximale subsidiebedrag is € 10.000,-, minimale subsidiebedrag is € 2.500,-.

 • -

  Er is een beschrijving van het evenement (inclusief begroting) waarin het bereik duidelijk en concreet is benoemd.

 • -

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het (te verwachten) aantal deelnemers, afgezet tegen andere evenementen.

 • -

  Bij de beoordeling wordt gelet op de geografische spreiding van de evenementen.

 

 

 

Flexibel budget

 • -

  Het voornamelijk doel van het vernieuwende project/initiatief moet zijn: gezondheidswinst realiseren door Groningers in beweging te krijgen.

 • -

  Het vernieuwende project/initiatief richt zich hoofdzakelijk op een van de volgende doelgroepen: niet actieve Groningers, kwetsbare groepen, ouderen en/of jongeren.

 • -

  Er is cofinanciering van minimaal één andere externe organisatie.

 • -

  Er is sprake van regionale samenwerking en een regionaal bereik.

 • -

  Het project/initiatief moet vernieuwend zijn in de provincie Groningen.

 • -

  Het project/initiatief moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de provincie Groningen.

 • -

  Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gelet op geografische spreiding en het bereik.

 • -

  Er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd.

 • -

  Vernieuwende initiatieven/projecten die aandacht hebben voor het vervolg en/of verdere uitrol, genieten bij de beoordeling voorkeur.

 • -

  De onderstaande activiteiten zijn uitgesloten van dit budget:

  • o

   Structurele activiteiten

  • o

   Exploitatiekosten

  • o

   Festiviteiten van organisaties

  • o

   Investeringen in gebouwen en materialen

  • o

   Sportevenementen

  • o

   Projecten/initiatieven die onder de regeling 'Sportevenementen' vallen (side-events/activiteiten bij sportevenementen)

  • o

   Projecten/initiatieven die onder de regeling 'Bewegen in de openbare ruimte' vallen

  • o

   Projecten/initiatieven die uitvoering geven aan gemeentelijke/lokale taken.

 • -

  Het minimale subsidiebedrag is € 5.000,-.

 

Bewegen in de openbare ruimte

De onderstaande criteria staan nu in het uitvoeringsprogramma.

 • a.

  Het zijn lokale initiatieven die aansluiten bij het programma leefbaarheid en/of het accommodatiefonds die daarbij voldoen aan de volgende criteria:

  • Het is een lokaal sport- en/of beweeginitiatief.

  • Er is gemeentelijk cofinanciering.

  • Vanuit ofwel het leefbaarheidsprogramma of wel het accommodatiefonds wordt ook een subsidie/lening verstrekt.

  • Het betreffen geen kosten voor de harde infrastructuur.

  • Maximale subsidiebedrag is € 10.000,-.

 • b.

  Het zijn initiatieven die aanzetten tot bewegen in de openbare ruimte die voldoen aan de volgende criteria:

  • project heeft als doel dat er meer mensen in beweging komen door een aantrekkelijke openbare ruimte, waardoor er uiteindelijk een gezondheidswinst wordt behaald.

  • Er is gemeentelijke cofinanciering.

  • Het maximale subsidiebedrag is € 10.000,-.

  • Maximaal twee projecten per gemeente per jaar (vanaf 2017).

Groningen, 15 november 2015.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.