Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2018
CiteertitelOpenstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Groningen/367220/367220_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201704-10-2017artikel 1

03-10-2017

prb-2017-4580

K327
08-06-201701-06-201713-10-2017nieuwe regeling

30-05-2017

prb-2017-2462

K327

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 mei 2017, nr. A.11, zaaknummer K327, het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van Groningen;

 

Gelet op de artikelen 1.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Groningen en artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen;

 

Besluiten:

 

Openstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2018 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Groningen (SNL2016) en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen (SNL).

Artikel 1 Subsidieplafond

Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Groningen worden voor het begrotingsjaar 2018 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid onder a, b, c, d en e voor het leefgebied met de aanduiding:

 

Open Akkerland: € 320.000,-

 

Open Grasland: € 80.000,-

 

Droge Dooradering:€ 256.700,-.

 

Natte Dooradering: € 5.100,-

 

Water: € 170.100,-.

Artikel 2 Indienen van een subsidieaanvraag

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit kunnen in de periode van 1 juni 2017 tot en met 30 juni 2017 worden ingediend bij de Provincie Groningen per post via Postbus 610, 9700 AP Groningen of digitaal via www.formdesk.nl/gboprod/GBO_Gebiedsaanvraag

Artikel 3 Goedkeuring onderdelen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 juni 2017.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2018.

Groningen, 30 mei 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.