Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Inkoopbeleid gemeente Haaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoopbeleid gemeente Haaren
CiteertitelInkoopbeleid gemeente Haaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-1285 Inkoopbeleid Bijlage 4 ICT Inkoopvoorwaarden 2013 Inkoopbeleid Bijlage 1A Relevante Mandaat en volmachtregeling Inkoopbeleid Bijlage 1B Rolverdeling inkoopprocessen Inkoopbeleid Bijlage 2 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inkoopbeleid Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden 2013 Inkoopbeleid Bijlage 4 ICT Inkoopvoorwaarden 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2014Nieuwe regeling

05-03-2014

Gemeenteblad, 27 maart 2014

B&W-voorstel 5 maart 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid gemeente Haaren

 

 

 

Inleiding

De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

In dit inkoopbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt. De gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente.

Daarnaast gaat de gemeente bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3)

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4)

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers? (zie verder hoofdstuk 5)

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in? (zie verder hoofdstuk 6)

  1.Definities

  In dit inkoopbeleid wordt verstaan onder:

  ContractantDe in de overeenkomst genoemde wederpartij van de gemeente.

  DienstenDiensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

  GemeenteDe gemeente Haaren, zetelend aan Monseigneur Bekkersplein 2 te Haaren.

  Inkoop(Rechts)handelingen van de gemeente gericht op de verwerving van werken, leveringen of diensten en die een of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot gevolg hebben.

  LeveringenLeveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

  OfferteEen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

  OfferteaanvraagEen enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

  OpdrachtEen schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel voor werken, leveringen of diensten of een raamovereenkomst

  OndernemerEen ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

  WerkenWerken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

  2.Gemeentelijke doelstellingen

  De gemeente wil met dit inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

  • a.

   Rechtmatigendoelmatiginkopenzodatgemeenschapsgeldenop controleerbareen verantwoordewijzewordenaangewenden besteedDe gemeente leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de gemeente efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. De gemeente houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot gemeentelijke opdrachten.

  • b.

   Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijnProfessionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de contractant en het streven naar wederzijds respect tussen de gemeente en de contractant. De gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

  • c.

   Inkopentegendemeestoptimale(integrale)prijskwaliteit verhoudingBij het inkopen van werken, leveringen en diensten betrekt de gemeente interne en andere (externe) gemeentelijke kosten in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen werken, leveringen en diensten speelt een belangrijke rol.

  • d.

   Maatschappelijke verantwoord inkopen (duurzaam, sociaal en met oog voor het MKB)Naast de financiële aspecten van inkoop wordt er ook rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen, zoals mens en milieu.

  • e.

   Eencontinuepositievebijdrageleverenaanhetgeheleprestatieniveauvandegemeente Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de gemeente en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

  • f.

   Degemeentestelteenadministratievelastenverlichting voorzowel zichzelfals voorondernemers voorop Zowel de gemeente als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan de gemeente hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). De gemeente maakt gebruik van de uniforme eigen verklaringen.

  Naast deze doelen heeft de gemeente oog voor de navolgende gewenste effecten:

  • 1.

   Het stimuleren van de regionale economie;

  • 2.

   Het bevorderen van de samenwerking met partnerorganisaties, zoals het gemeentelijke SW-bedrijf;

  • 3.

   Het stimuleren van deelname van inwoners van de gemeente aan de arbeidsmarkt c.q. arbeidsparticipatie;

  • 4.

   Het stimuleren van marktwerking en het voorkomen van afhankelijkheid van ondernemers.

  Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoopbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

  Dit inkoopbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente.In het bijzonder sluit het beleid aan op het volgende gemeentelijke beleid:

  • Gedragscode voor het College van B&W, B&W voorstel 10-09-2002;

  • Gedragscode ambtelijke integriteit 2007 Gemeente Haaren, B&W voorstel 22-01-2008.

  • 3.

   Juridische uitgangspunten

  3.1 Algemeen juridisch kader

  • a

   Degemeenteleeftderelevantewet-enregelgevingnaUitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het inkoopbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

  • Aanbestedingswet 2012: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Rechtsbeschermingsrichtlijn WIRA’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

  • Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ en de Rechtsbeschermingsrichtlijn vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Europese richtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie. Tot slot is ook het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van belang.

  • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

  • Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten.

  • Jurisprudentie: jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Europese Gerecht van eerste Aanleg, de Nederlandse Hoge Raad, de gerechtshoven, de rechtbanken en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

  3.2 Uniformedocumenten

  De gemeente streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De gemeente past bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:

  • Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012) bij werken of aan werken gerelateerde leveringen en diensten;

  • Richtsnoeren leveringen en diensten van het Ministerie van Economische Zaken;

  • Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken;

  • Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente;

  • Gids Proportionaliteit.

  3.3 Algemene beginselen bij inkoop

  aAlgemenebeginselenvanbehoorlijkbestuur

  De gemeente neemt bij al haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het proportionaliteitsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel

  bAlgemenebeginselenvanhetaanbestedingsrechtDe gemeente neemt naast bovengenoemde beginselen, bij overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten boven de Europese drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de Europese drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang, de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

  • Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

  • Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit is niet toegestaan.

  • Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

  • Proportionaliteit(evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

  • Wederzijdse erkenning: Diensten en leveringen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de gemeente.

  3.4 Grensoverschrijdend belang

  Voorafgaande aan een inkoop, waarvoor een uitgebreide inkoopstrategie wordt opgesteld (zie paragraaf 5.5), vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past de gemeente de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe.

  Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

  Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

  Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal de gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel.

  3.5 Mandaat en volmacht

  Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van de gemeente. De gemeente wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

  In bijlage A is een samenvatting van de voor inkoop relevante mandaat- en volmachtregeling toegevoegd.

  3.6 Afwijkingsbevoegdheid

  Afwijkingen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

  4. Ethische en ideële uitgangspunten

  4.1 Integriteit

  • a

   Degemeentesteltbestuurlijkeenambtelijkeintegriteit vooropDe gemeente heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes (zie hoofdstuk 2). Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

  • b

   DegemeentecontracteertenkelmetintegereondernemersDe gemeente wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

  4.2 Duurzaam inkopen

  aBij inkopen neemt de gemeente milieuaspecten in achtDe gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De gemeente streeft er naar om in 2015 100 %duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

  • ·

   Bij inkooptrajecten wordt een inkoopstrategie opgesteld waarin mogelijke duurzame oplossingen in worden onderzocht. Hierbij wordt verder gekeken dan de duurzaamheidscriteria opgesteld door Agentschap NL.

  • ·

   De gemeente kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail etc.).

  Met betrekking tot een aantal ‘productgroepen’ zijn door Agentschap NL zogenaamde ‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld. Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de

  GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken door middel van het opstellen van de ‘RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen’.

  bInkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaatsHierbij spelen onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – social return. De gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden werken, leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

  4.3 Innovatie

  De gemeente moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de gemeente ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand product.

  5.Economische uitgangspunten

  5.1 Product-en marktanalyse

  aInkoopvindtplaatsopbasisvaneen voorafgaandeproduct-en marktanalyse,tenzijditgeletopdewaardeofdeaardvande opdrachtnietwordtgerechtvaardigdDe gemeente acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

  5.2 Onafhankelijkheidenkeuzevoordeondernemersrelatie

  • a

   Degemeenteachteentegroteafhankelijkheidvanondernemers nietwenselijkDe gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop, waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en). Wel moet (Europese) wet- en regelgeving worden nageleefd.

  • b

   Degemeentekiest voordemeestaangewezenondernemersrelatieGedurende de contractperiode kan bij beide partijen afhankelijkheid ontstaan door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De gemeente kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.

  5.3 Lokale economie en MKB

  • a

   Degemeenteheeftoog voordelokaleeconomie,zonderdatdittot enigerlei vormvandiscriminatievanondernemersleidtIn gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop.

  • b

   DeGemeenteheeftoog voorhetmidden-enkleinbedrijf(MKB)Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De gemeente houdt echter bij haar inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan de gemeente doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

  5.4 Samenwerkingsverbanden

  De gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking binnen de eigen organisatie als voor samenwerking met andere gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningschappen, belastingen, handhaving en veiligheid, ICT, P&O en sociale regelgeving.

  5.5 Bepalen van de inkoopprocedure

  De gemeente zal per inkoop bepalen welke inkoopprocedure zij zal doorlopen. Er worden geen drempelbedragen voor de keuze van de procedure vastgelegd. De te doorlopen inkoopprocedure wordt onderbouwd in de op te stellen inkoopstrategie. Een juist gebruik van de inkoopstrategie leidt er ondermeer toe dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat wordt voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels op de gemeente rusten. De zwaarte van de motivering en het aantal onderwerpen waarover gemotiveerd moet worden is mede afhankelijk van het bedrag van de inkoop. Om deze reden zijn er een tweetal inkoopstrategieën van toepassing (zie onderstaand schema). De inkoopstrategie moet schriftelijk door de gemeente worden goedgekeurd.

  De gemeente hanteert een drempel van €5.000 voor werken, leveringen en diensten

  waaronder geen inkoopstrategie wordt opgesteld. Het hanteren van deze drempel

  vermindert de administratieve lasten van de gemeente en verbetert de kansen op

  opdrachten voor het MKB. Het vastleggen van deze bepaling in het beleid leidt tot een financiële rechtmatigheid maar een juridische onrechtmatigheid. De gemeente weegt echter de belangen van het MKB en de lastenvermindering voor haar organisatie zwaarder dan de juridische onrechtmatigheid op dit punt.

   

  Leveringen en Diensten

  excl. BTW

  Werken

  excl. BTW

  Geen inkoopstrategie

  Tot € 5.000,-

  Tot € 5.000,-

  Schriftelijke motivering op basis van een verkorte inkoopstrategie

  Van € 5.000,- tot € 15.000,-

  (én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

  Van € 5.000,- tot € 50.000,-

  (én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

  Schriftelijke motivering op basis van een uitgebreide inkoopstrategie

  Vanaf € 15.000,-

  Vanaf € 50.000,-

  Wanneer de geraamde waarde van de inkoop een waarde heeft tussen € 5.000,- en € 15.000,- voor leveringen en diensten of tussen € 5.000,- en € 50.000,- voor werken en er wordt geen enkelvoudige procedure doorlopen, wordt er een schriftelijke motivering op basis van een uitgebreide inkoopstrategie opgesteld.

  5.6 Raming en financiële budget

  Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

  5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

  De gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De gemeente wenst geen ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

  5.8 Specifieke bepaling inhuur (flexibele arbeidskrachten)

  De ervaring leert dat er bij de inhuur van derden )flexibele arbeidskrachten adviesopdrachten, tijdelijke ondersteuning e.d.) er enkele specifieke aandachtspunten in het voortraject van een inkoop voor de gemeente zijn. Door specifiek aandacht te besteden aan onderstaande punten worden de uitgangspunten ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkoop gewaarborgd:

  • start tijdig met de inkoopprocedure zodat er voldoende tijd is voor het opstellen een inkoopstrategie, beschrijvend document en het doorlopen van de inkoopprocedure;

  • welke contractvorm wordt gekozen (raamovereenkomst, opdracht met verlengingsopties of eenmalige opdracht);

  • voldoende afbakenen van de opdrachtdracht (gevraagde diensten en gewenste periode);

  • baseer de raming van de opdrachtwaarde op een reële en te contracteren uitvoeringsperiode voor de desbetreffende inhuur. Hiermee wordt gerealiseerd dat de juiste inkoopprocedure wordt gehanteerd en voorkomen dat een opdracht die aanvankelijk is ingezet voor een beperkte periode uitgroeit tot een langjarige overeenkomst met een hoge(re) opdrachtwaarde dan waar de inkoopprocedure op is gebaseerd.

  6.Organisatorische uitgangspunten

  6.1 Inkoopproces

  Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

  stap

  fase inkoopproces

  toelichting

  1

  Voortraject

  ·Bepalen van de inkoopbehoefte

  ·Onderzoek naar de aanwezigheid van een bestaande raamovereenkomst

  ·Bepalen waarde van de opdracht of raamovereenkomst

  ·Aanmaken inkoopdossier

  ·Opstellen inkoopstrategie

  2

  Specificeren

  ·Opstellen offerteaanvraag

  ·Opstellen overige aanbestedingsdocumenten

  3

  Selecteren

  ·Eventuele voorselectie geïnteresseerde ondernemers

  ·Bekendmaking opdracht via verzenden van de offerteaanvraag, de website en/of TenderNed

  ·Offertes evalueren

  ·Gunning aan winnende ondernemer

  ·Informeren afgewezen ondernemers

  4

  Contracteren

  ·Tekenen (raam) overeenkomst met (winnende) contractant

  ·Registreren getekende overeenkomst

  ·Opmaken inkoopdossier en ter archivering aanbieden

  5

  Bestellen

  ·Uitvoeren van de opdracht

  ·Eventueel met het doen van bestellingen

  6

  Bewaken

  ·Bewaking budget en check op facturen

  ·Overleg met en controle op de opdrachtnemer

  7

  Nazorg

  ·Evaluatie inkoopproces

  De globale rolverdeling binnen de fasen in het inkoopproces is opgenomen in bijlage B. Bovengenoemde stappen staan nader uitgewerkt in het Handboek inkopen. In dit handboek wordt dieper ingegaan op bovengenoemde stappen. Op deze wijze wordt een professioneel, uniform en doelmatig inkoopproces nagestreefd.

  6.2 Inkoop in de organisatie

  De gemeente heeft ervoor gekozen de kennis en ondersteuning op het gebied van inkoop te bundelen door deel te nemen in Bureau inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob). Bizob voert een aantal strategische en tactische inkooptaken uit, bundelt kennis over inkoop en juridisch gerelateerde zaken, rapporteert over het inkoopbeleid en neemt deel in diverse werkgroepen met betrekking tot inkoop. Daarnaast worden er samen met andere gemeenten inkoopprojecten doorlopen om op deze wijze voordelen te behalen op het gebied van prijs, kwaliteit en kennis. Bij de deelname aan deze trajecten wordt gewerkt conform de code gezamenlijke projecten (joint procurement) van 7 november 2012.

  6.3Verantwoordelijken

  Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  6.4 KlachtenregelingDe aan Bizob deelnemende gemeenten stellen gezamenlijk een klachtenmeldpunt in, zoals bedoelt in de Aanbestedingswet 2012. Het secretariaat van het klachtenmeldpunt zal worden verzorgd door Stichting Bizob. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de gemeente en van Bizob. In elke aanbestedingsprocedure zal een verwijzing worden gemaakt naar d [Klik hier om het document te downloaden] eze procedure.