Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Telecommunicatieverordening gemeente Haaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening gemeente Haaren
CiteertitelTelecommunicatieverordening gemeente Haaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek kabels en leidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Telecommunicatiewet, artikel 5.4. vierde lid
  2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2017Nieuwe regeling

28-09-2017

Gemeenteblad, 4 oktober 2017

Raadsvoorstel 16 augustus 2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening gemeente Haaren

De raad van de gemeente Haaren;

in zijn vergadering van 28 september 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2017;

gelet op de behandeling in het raadsplein van 14 september 2017;

gelet op artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149, van de Gemeentewet.

 

BESLUIT:

 

besluit vast te stellen de volgende verordening :

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: Telecommunicatiewet;

b. openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in communicatienetwerk: artikel 1.1, van de wet;

c. kabels: kabels als bedoeld in artikel 1.1, van de wet;

d. voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, als bedoeld in artikel 5.15, van de wet;

e. openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, van de wet;

f. aanbieder: degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1, van de wet en degene bedoeld in artikel  

5.1 van de wet;

g. werkzaamheden: werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

h. gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

i. college: college van burgemeester en wethouders;

j. melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet;

k. instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, aanhef en onder b, van de wet;

l. huisaansluiting: het gedeelte van een kabel van minder dan 25 m1 in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld in artikel 1.1, van de wet;

m.  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

- het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

- reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk over een lengte van minder dan 25 m en niet vallend onder artikel 3, eerste lid van deze verordening;

- het maken van huisaansluitingen;

n. Handboek Kabels en Leidingen: door het college vastgestelde of nader vast te stellen regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en leidingen;

o. formulier: website / digitaal systeem voor het melden van werkzaamheden

 

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

1. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier.

2. De aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

3. Indien de werkzaamheden uitsluitend of mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor door het college vastgesteld formulier.

 

Artikel 3 Ernstige belemmerinen en storingen

1. Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

2. De aanbieder maakt achteraf binnen drie werkdagen melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar.

3 In afwijking van het eerste lid, behoeft voorafgaand aan de uit te voeren spoedeisende werkzaamheden geen melding te worden gedaan, indien de werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de uitrukposten van de brandweer aan de Stationstraat in Helvoirt en de Helvoirtseweg in Haaren.

 

Artikel 4 Gegevensverstrekking

Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

a. naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert;

b. een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

c. een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

d. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

 

1e een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

2e een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;

3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

4e de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;

5e een opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

6e naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de aannemers en onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

7e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

8e de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

9e  alle overige feiten en omstandigheden die van belang zijn in verband met het bepaalde in artikel 5.4, tweede en derde lid, van de wet en de daarin genoemde belangen;

10e de voorgenomen datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;


 

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens die bij de melding worden verstrekt als bedoeld in het eerste lid en de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

 

Artikel 5 Aanvullende verplichtingen

1.
De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen, conform de in het Handboek Kabels en Leidingen opgenomen wijze.


2.
De aanbieder stelt het college in de gelegenheid de gelegde kabels te doen inmeten ter controle of de kabels zijn gelegd overeenkomstig het instemmingsbesluit.


3.
Op het moment van de oplevering van de werkzaamheden is de aanbieder op verzoek van het college verplicht een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde kabels.


 

Artikel 6 Beslistermijn

1. Het college neemt een instemmingsbesluit binnen acht weken na ontvangst van de schriftelijke melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. De termijn van acht weken kan worden verlengd met ten hoogste acht weken

 

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen bij instemming

1.
 De instemming van het college vervalt indien de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het toegestane tijdstip van aanvang van de werkzaamheden

2. Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

3. Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel.

4. Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college specifiek schadeherstel.

5. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen geschiedt conform het Handboek kabels en Leidingen.


 

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders, hetzij door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of, en zo ja, langs welke delen van het tracé, gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om (mede)gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om dit aanbod te aanvaarden teneinde voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een redelijk verzoek tot medegebruik van voorzieningen te doen als bedoeld in artikel 5.12 van de wet.

 

Artikel 9 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

 

Artikel 10 Intrekking oude verordening

De Telecommunicatieverordening Haaren 1999 wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Overangsrecht

1. De Telecommunicatieverordening Haaren 1999 blijft van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde Verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de Telecommunicatieverordening Haaren 1999 maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop de Telecommunicatieverordening gemeente Haaren toegepast.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening gemeente Haaren.

 

De raad van de gemeente Haaren,

          

Eric Dammingh, Griffier

Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet, Voorzitter