Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Beleidsregels sloop vrijkomende agrarische bebouwing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sloop vrijkomende agrarische bebouwing
CiteertitelBeleidsregels sloop vrijkomende agrarische bebouwing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201913-02-2020Nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-31233

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sloop vrijkomende agrarische bebouwing

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing: gebouwen in de gemeente Haaren die rechtens bestaan of mogen bestaan en gebouwd zijn ten dienste van een agrarisch bedrijf.

 • 2.

  Agrarisch bedrijf: Een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.

 • 3.

  Bouwkavel: een bouwvlak of bestemmingsvlak welk door bouwgrenzen op de plankaart is omgeven, waarbinnen volgens het geldend bestemmingsplan een gebouw of complex van gebouwen mag worden gebouwd.

 • 4.

  Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • 5.

  Slopen: het (doen) afbreken en verwijderen van gebouwen, putten, funderingen, het afvoeren van puin en afval en het egaliseren van het perceel, evenals het, voor zover wettelijk verplicht, wegnemen van de bodemverontreiniging.

Artikel 2 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • 1.

  Alle te slopen bedrijfsgebouwen (inclusief sloop en afvoer van putten, funderingen en overige ondergrondse voorzieningen en egalisatie van het perceel ter plekke van gesloopte ondergrondse voorzieningen) worden door subsidieontvanger gesloopt en afgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, en conform de sloopmelding/-vergunning.

 • 2.

  Overlegging van een schriftelijke verklaring bij de subsidieaanvraag dat subsidieontvanger meewerkt met de wijziging van bestemming van de bouwkavel, zodanig dat de ondergrond waar de gesloopte bedrijfsgebouwen hebben gestaan geen deel meer uitmaakt van de bouwkavel en subsidieontvanger zich onthoudt van bouw of herbouw op de betreffende kavel.

 • 3.

  Subsidieontvanger dient binnen 12 maanden na datum van verzending van de beschikking tot subsidieverlening de sloop te hebben verricht.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt voor de sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen:

 • a.

  waarvoor al op grond van een ander project of een andere regeling een vergoeding is verleend of verleend gaat worden;

 • b.

  dat is aangemeld voor een ander project of andere regeling betreffende de verplaatsing of beëindiging van het agrarisch bedrijf, waarbij een vergoeding voor de sloop van gebouwen en overige bedrijfsgebouwen kan worden verkregen;

 • c.

  die een monumentaal pand betreffen;

 • d.

  waartoe de subsidieaanvrager al middels een overeenkomst verplicht is of verplicht wordt op grond van een ander besluit of andere afspraak om over te gaan tot sloop van de aanwezige bedrijfsgebouwen.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond voor deze regeling vast op € 100.000,00 voor het jaar 2018 1

 • 2.

  De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 5 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal m²  onbebouwde grond dat door de sloop ontstaat te vermenigvuldigen met een bedrag ad € 20,-.

Artikel 6 Indienen aanvraag

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij het college met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de gemeente Haaren.

Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling

Een subsidieontvanger van een subsidie dient uiterlijk 3 maanden na afronding van de sloopwerkzaamheden een verzoek om vaststelling in bij het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Beleidsregels sloop vrijkomende agrarische bebouwing”.


1

Bij besluit van 29 januari 2019 heeft het college het subsidieplafond voor het boekjaar 2019 vastgesteld op € 76.680.