Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNormenkaart geurhinder en veehouderij 2019 Geurgebiedsvisie Haaren 2019 Geurgebiedsvisie Haaren 2019 bijlagen A 0 t/m 9 Geurgebiedsvisie Haaren 2019 Bijlagen B 10 t/m 11 Geurgebiedsvisie Haaren 2019 Bijlagen C 12 t/m 13 Geurgebiedsvisie Haaren 2019 Bijlagen D 14 t/m 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2019nieuwe regeling

25-04-2019

gmb-2019-116677

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de

Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is

bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,

verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object,

berekend met V-Stacks vergunning, uitgedrukt in Europese

odour units per m3.

Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet

geurhinder en veehouderij.

Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een

volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN

13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door

dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de

geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel

geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een

verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende

98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Bebouwde kom: de gebieden die met een A zijn aangegeven op de bij deze

verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart

behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2019

gemeente Haaren.

Buiten de bebouwde kom: de gebieden B, C en D zoals aangegeven op de bij deze

verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart

behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2019

gemeente Haaren.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 

 • 1

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, 3 en 4 van de Wet wordt aangewezen het

  volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Haaren.

   

 • 2

  Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening

  behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende

  gewaarmerkte kaart (Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en

  veehouderij 2019 gemeente Haaren).

   

 • 3

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze

  verordening wordt verwezen naar de in het tweede lid genoemde Normenkaart

  behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren.

 

Artikel 3 Andere waarden voor de voorgrond geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de

geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in

artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A. Woonkernen Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt 3,0 ou/m3.

B. Invloedsgebied van Eikendonk, lintbebouwing Capucijnenstraat

Assisië en landgoed Haarendael 6,0 ou/m3.

C. Gebied beperking veehouderij en gebied natuur en beekdalen 10,0 ou/m3.

D. Agrarisch- en boomteelt ontwikkelingsgebied 14,0 ou/m3.

 

Artikel 4 Andere waarden voor de afstanden (dieren zonder vastgestelde emissiefactor)

 

 • 1

  In de bebouwde kom van de gemeente Haaren, geldt de volgende andere afstand.

  Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet

  bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een

  diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en

  een geurgevoelig object ten minste 50 meter voor zover dit betrekking heeft op bedrijven

  met maximaal 56 stuks dieren waarvoor vaste afstanden gelden. De afstand bedraagt 100

  meter voor bedrijven vanaf een omvang van 126 stuks dieren waarvoor vaste afstanden

  gelden. Voor de bedrijven met een bedrijfsomvang tussen 56 en 126 dieren zonder

  geuremissiefactoren bestaat een recht evenredig verband tussen de bedrijfsomvang en de

  afwijkende vaste afstand. Het verband wordt beschreven in de formule: Afstand = 50 m +

  ((aantal dieren - 56) * 0,714).

   

 • 2

  Buiten de bebouwde kom van de gemeente Haaren geldt de volgende andere

  afstand.

  Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet

  bedraagt de afstand tussen een veehouderij, waar dieren worden gehouden van een

  diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en

  een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter voor zover

  a. het uitsluitend betreft dieren van dezelfde categorie(ën) als die, welke

  overeenkomstig de vergunde situatie op 23-12-2016 mochten worden gehouden, en

  b. het aantal dierplaatsen en de locatie daarvan tussen 25 en 50 meter tot het

  geurgevoelig object niet afwijkt van het aantal en de locatie overeenkomstig de

  onder a. bedoelde vergunde situatie.

   

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij

2019 gemeente Haaren”.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Artikel 7 Overgangsrecht

De “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Haaren 2010” vervalt op het moment

dat de “Verordening geurhinder en veehouderij 2019 gemeente Haaren” in werking treedt.

Aanvragen die voor de inwerkingtreding van de “Verordening geurhinder en veehouderij

2019 gemeente Haaren” zijn ingediend, worden volgens de “Verordening geurhinder en

veehouderij gemeente Haaren 2010” afgehandeld.

Haaren,

De raad van de gemeente Haaren

Eric Dammingh

Griffier

Yves de Boer

Voorzitter