Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Mandateringsbesluit gemeente Haarlem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandateringsbesluit gemeente Haarlem
CiteertitelMandateringsbesluit gemeente Haarlem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelasting, machtiging, mandaat, mandateringsbesluit, mandatenregister, volmacht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. artikel 165 van de Gemeentewet
 4. artikel 168 van de Gemeentewet
 5. artikel 171 van de Gemeentewet
 6. artikel 178 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201824-01-2020Aanvulling mandaat afdelingsmanagers van Omgevingsbeleid en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

03-07-2018

gmb-2018-149208

2018/273794
01-01-201813-07-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-15624

2017/586089

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit gemeente Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem en de burgemeester van Haarlem, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende,

 

dat het voor het efficiënt functioneren van de gemeente Haarlem wenselijk is een mandaatregeling vast te stellen;

 

gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 156, 165, 168, 171 en 178 van de Gemeentewet;

besluiten:

 • I.

  het krachtens mandaat nemen van besluiten, welke zijn vermeld op de bij deze regeling behorende mandatenlijsten, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen,

en

 

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten de navolgende regeling vast te stellen, te weten:

het “Mandateringsbesluit gemeente Haarlem”

 

Algemene regels voor mandatering

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in de mandatenlijsten genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  mandatenlijst of mandatenregister: een overzicht in tabelvorm van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan functionarissen die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlagen.

 • 2.

  Mandaat wordt slechts verleend aan de algemeen directeur, de directeuren en de afdelingsmanagers. Mandaat kan tevens worden verleend aan functionarissen met een bijzondere bevoegdheid of aanwijzing.

 • 3.

  Indien mandaat is toegekend op het niveau van de afdelingsmanager, zijn ook de algemeen directeur c.q. de directeuren bevoegd.

 • 4.

  De algemeen directeur c.q. de directeuren hebben het recht specifieke mandaten tijdelijk en uitsluitend aan zich te trekken, ingeval de uitoefening van de betreffende gemandateerde bevoegdheid uit het oogpunt van risicobeheersing, of anderszins noodzakelijk, tijdelijk een centrale aansturing vereist.

 • 5.

  Bij verhindering of afwezigheid van de gemandateerde oefent zijn schriftelijk aangewezen plaatsvervanger het mandaat uit, voor zover niet anders is bepaald.

 • 6.

  Voor zover niet anders is bepaald, kan een gemandateerde ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers, indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de betreffende medewerker.

Artikel 3 Overige mandaten

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, kan mandaat worden verleend aan:

 • a.

  leden van het college van burgemeester en wethouders; en

 • b.

  niet-ondergeschikten.

Artikel 4 Ondertekening en ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2.

  Stukken die van een bestuursorgaan uitgaan inzake niet-gemandateerde bevoegdheden kunnen worden ondertekend door de afdelingsmanager, indien het ontwerp van het uitgaande stuk was gevoegd bij het advies aan het bestuursorgaan en het bestuursorgaan overeenkomstig dat advies en dat ontwerp heeft besloten.

 • 3.

  Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de gemandateerde op de volgende wijze:

  • a.

   Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

   namens het college,

   <de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handtekening>.

  • b.

   De burgemeester van Haarlem,

   namens deze,

   <de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handtekening>.

 • 4.

  In geval van uitoefening van ondermandaat ondertekent de ondergemandateerde als volgt:

  • a.

   Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

   namens het college,

   <de functienaam van de gemandateerde>,

   voor deze,

   <de naam en de handtekening van de ondergemandateerde>.

  • b.

   De burgemeester van Haarlem,

   namens deze,

   <de functienaam van de gemandateerde>,

   voor deze,

   <de naam en de handtekening van de ondergemandateerde>.

Artikel 5 Omvang mandaat

 • 1.

  Het mandaat strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp. De uitoefening van het mandaat wordt beperkt door de grenzen van de voor het onderwerp geldende wet- en regelgeving en het geformuleerde beleid, inclusief eventuele richtlijnen en instructies.

 • 2.

  Wanneer wetsartikelen genoemd in het mandateringsbesluit en de bijhorende bijlagen wijzigen, geldt, tot aan het moment van aanpassing in het mandateringsbesluit, het vervangende artikel.

 • 3.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 4.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bijgevoegde mandaatlijsten, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere organisatieonderdelen of externe partijen en het verkregen advies niet aansluit op respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leidt als het eigen standpunt;

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • c.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen;

  • d.

   uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting;

  • e.

   vóór het nemen van het besluit zienswijzen of bedenkingen hiertegen naar voren zijn gebracht.

  Indien zich een of meer van de onder a tot en met e omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 6 Uitgesloten van mandatering

Geen mandaat wordt verleend voor uitoefening van de bevoegdheid tot:

 • a.

  het beslissen op een bezwaarschrift, behoudens de mogelijkheid van mandaatverlening aan een collegelid;

 • b.

  het vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 7 Informatieverstrekking

De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst en indien nodig over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat overigens wordt uitgeoefend.

Artikel 8 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandateringsbesluit gemeente Haarlem’ en treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Op de datum van inwerkintreding vervalt het ‘Mandateringsbesluit gemeente Haarlem ingaande 1 november 2013’.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen – onderscheid mandaat, volmacht, machtiging

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Algemene wet bestuursrecht zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen. Ook in het Mandateringsbesluit van de gemeente Haarlem zijn volmachten en machtigingen onder de werking ervan gebracht (zie de schakelbepaling in artikel 8). Zij zijn dan ook, samen met de mandaten, opgenomen in de bij het Mandateringsbesluit behorende mandatenlijsten.

Mandaat

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent.

Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Het verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid is en blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het bestuursorgaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

 

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van hetgeen is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit in rechte wordt vernietigd. De bestuursrechter controleert ambtshalve op eventuele bevoegdheidsgebreken, ook als dit door partijen niet wordt ingebracht in de procedure.

Mandaat en budgethouderschap

De gemeenteraad stelt budgetten beschikbaar door de begroting vast te stellen (budgetrecht artikel 191 Gemeentewet). Het college voert de begroting uit (taak van college op grond van artikel 160 Gemeentewet). In de Budgethoudersregeling Haarlem is geregeld welke functionaris op welke wijze over bepaalde budgetten kan beschikken. Om budgetten te kunnen aanwenden is het nodig dat bepaalde bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of feitelijke handelingen worden verricht. Er moet bijvoorbeeld een overeenkomst met een leverancier worden gesloten. Het is belangrijk om te beseffen dat de budgethouder niet automatisch op grond van zijn budgethouderschap de nodige bijbehorende handelingen mag verrichten, maar hiervoor aparte mandaten, volmachten en machtigingen nodig heeft van het ter zake bevoegd bestuursorgaan. Bovendien dient te worden opgemerkt dat financiële bevoegdheden los staan van datgene wat in het Mandateringsbesluit wordt geregeld. Daarop is de Budgethoudersregeling van toepassing.

Volmacht

De gemeente kan ook als ´gewone´ rechtspersoon deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het aan- of verkopen van grond, het sluiten van een contract, het verlenen van een opdracht tot onderzoek of het aanschaffen van een product. De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat is de volmacht.

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben. Voorbeelden daarvan zijn: het planten van een boom, het voeren van verweer bij de rechtbank, het uitoefenen van toezicht in de stad, het verstrekken van informatie aan burgers of het aanleggen van een uitrit.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat

Lid 1 en lid 2

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. Het college mandateert bijvoorbeeld de manager van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) om namens het college omgevingsvergunningen te verlenen. Of de manager van de afdeling Jeugd Onderwijs en Sport krijgt de bevoegdheid opgedragen om subsidies te verstrekken. Het is ook mogelijk mandaat te verlenen aan functionarissen met een bijzondere bevoegdheid of aanwijzing. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan functionarissen als de havenmeester, de marktmeester en de security officer.

 

Voor de duidelijkheid: het in mandaat uitoefenen van een bevoegdheid omvat niet alleen het toekennen, maar ook het weigeren en intrekken. Voorbeeld: als je mag aanstellen, mag je ook ontslaan. Indien je mag besluiten over een aanvraag om een vergunning, mag je deze verlenen, maar ook weigeren en, indien dit aan de orde is, intrekken. Alleen in de expliciet aangegeven gevallen in dit Mandateringsbesluit ligt dit anders.

 

Bij de vermelding van de specifieke mandaten wordt onder meer gesproken over regulering, handhaving en subsidieverstrekking. Onder deze begrippen wordt in het kader van dit Mandateringsbesluit het volgende verstaan:

 

Regulering houdt in: alle bevoegdheden rondom vergunningverlening, waaronder het verlenen van een ontheffing van een verbod en de inname en afhandeling van meldingen. Zie in de betreffende regeling zelf wat van toepassing is. Regulering houdt niet in: beleidsregels of algemeen verbindend voorschriften op stellen (ook niet: aanwijzingsbesluiten). Dergelijke besluiten zijn niet gemandateerd en blijven voorbehouden aan het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan.

 

Handhaving omvat: controle, toezicht en feitelijke/juridische handhaving te weten: het aanschrijven, het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, het besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, het instemmen met een verzoek om handhaving, het weigeren van een verzoek om handhaving, het besluiten tot het innen van een dwangsom, het feitelijk overgaan tot bestuursdwang, het besluiten tot het intrekken van een last onder bestuursdwang, het intrekken van een besluit tot toepassing van bestuursdwang en het opstellen van een verweerschrift.

 

Bij subsidieverstrekking onderscheiden we onder meer de beoordeling van subsidieaanvragen (inclusief de weigering van subsidie), de verlening van subsidies, de verstrekking van voorschotten, het uitvoeren van controlewerkzaamheden, de vaststelling van subsidie alsmede de eventuele terugvordering van subsidie. Overigens zijn besluiten over toepassing van de hardheidsclausule op grond van de toepasselijke subsidieregeling niet gemandateerd.

Lid 3

Wanneer op het niveau van de afdelingsmanager mandaat is verleend, kunnen de algemeen directeur (c.q. de directeuren) hun bevoegdheid blijven uitoefenen. Dit is een gevolg van de hiërarchische bevoegdheid van de hoger geplaatste managers.

Lid 4

Het kan noodzakelijk zijn dat de algemeen directeur (en bij vervanging de directeur) tijdelijk gemandateerde bevoegdheden uitoefent, waarbij de oorspronkelijke functionaris die het mandaat in eerste instantie heeft gekregen gedurende die periode niet bevoegd is. In de bepaling is opgenomen dat dit vanuit een oogpunt van risicobeheersing kan plaatsvinden, waarbij is aangesloten bij de budgethoudersregeling waarin eenzelfde bepaling ten aanzien van specifieke budgetbevoegdheden is opgenomen. Maar ook andere redenen kunnen leiden tot de wens of de noodzaak van een tijdelijke centrale sturing vanuit de directie. Om die reden is de zinsnede ‘of anderszins noodzakelijk’ toegevoegd.

Lid 5

Wanneer een gemandateerde afwezig is, is diens plaatsvervanger bevoegd om het mandaat uit te oefenen. Plaatsvervangers worden, tenzij anders bepaald, bij voorkeur altijd horizontaal aangewezen.

Lid 6

Het verlenen van ondermandaat is op grond van de Algemene wet bestuursrecht een mogelijkheid, maar bestuursorganen moeten hiertoe wel uitdrukkelijk besluiten. In het Mandateringsbesluit is deze bepaling opgenomen in artikel 2, vijfde lid. In de mandatenlijsten staat in de kolom ‘bijzonderheden’ in voorkomende gevallen vermeld wanneer wordt afgeweken van deze algemene bepaling. Ook hier is het uitgangspunt dat bij afwezigheid van de ondergemandateerde in beginsel altijd sprake moet zijn van bij voorkeur horizontale plaatsvervanging. Voor het verlenen van ondermandaat is op InSite een format opgenomen.

Artikel 3

Onder a

Bestuurlijke mandaten zijn mandaten waarbij het college de uitoefening van een bevoegdheid opdraagt aan één van zijn leden. Een voorbeeld is de beslissing op bezwaarschriften op het gebied van sociale zekerheid: deze zijn in Haarlem opgedragen aan de wethouder belast met de portefeuille sociale zekerheid. Het is overigens niet toegestaan dat een lid van het college beslist op een bezwaar tegen een besluit dat in primo door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Onder b

Mandatering aan niet-ondergeschikten is in bepaalde gevallen eveneens mogelijk. Voor sommige besluiten is bijzondere deskundigheid nodig die niet binnen de gemeente aanwezig is. Ook kunnen in het kader van intergemeentelijke samenwerking of uitbesteding van taken bevoegdheden worden gemandateerd aan niet-ondergeschikten.

Artikel 4 Ondertekening en ondertekeningsmandaat

De burger die met een besluit wordt geconfronteerd dat in mandaat is genomen dient hierover te worden geïnformeerd, zo bepaalt artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze informatieplicht vloeit voort uit het meer omvattende beginsel van de rechtszekerheid. Het krachtens mandaat genomen besluit moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het is genomen. In artikel 3 van het Mandateringsbesluit staat beschreven hoe besluiten die in (onder)mandaat zijn genomen moeten worden ondertekend.

Artikel 5 Omvang mandaat

Lid 1

Omdat mandaatverlening een vorm van opdracht is waarbij het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan verantwoordelijk blijft voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid, is het van belang dat de gemandateerde functionaris zich bij het gebruik van het mandaat beweegt binnen de grenzen van de wet, overige hogere en/of gemeentelijke regelgeving en vastgesteld beleid. Ook is de gemandateerde gebonden aan bestaande richtlijnen en instructies. Met deze bepaling wordt nog eens nadrukkelijk onderstreept dat mandaat een uitvoerend karakter heeft en slechts kan resulteren in gebonden besluiten.

Lid 2

Wet- en regelgeving wijzigen doorlopend. Om te voorkomen dat bij welke wijziging in wetten of andere regelgeving het mandateringsbesluit niet langer geldt en er geen gebruik kan worden gemaakt van het verleende mandaat, is bepaald dat ingeval van wetswijzigingen het gewijzigd artikel geldt tot het moment van aanpassing van het Mandateringsbesluit. Hiermee wordt bereikt dat er steeds bevoegd in mandaat kan worden gehandeld en er voldoende gelegenheid is om het Mandateringsbesluit te actualiseren.

Lid 3

Mandaat is beslissen én ondertekenen. In het verleden werd dikwijls een onderscheid gemaakt tussen beslissingsmandaat en ondertekeningsmandaat. Bekeken in het licht van artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht is het echter niet juist om bij louter ondertekening namens een bestuursorgaan te spreken van mandaat. Veeleer zou je hier moeten spreken van ambtelijke afdoening. Vertrekpunt is dat degene die een besluit neemt dit besluit ook ondertekent. Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt zowel beslissingsbevoegdheid als ondertekeningsbevoegdheid in.

(N.B. De enige uitzondering hierop is als men de besluitvorming op zichzelf bij het bevoegde bestuursorgaan wil laten, maar wil voorkomen dat (bijvoorbeeld) burgemeester en secretaris stapels brieven moeten tekenen. Dan kan het desbetreffende bestuursorgaan een algemene machtiging ter ondertekening aan bepaalde medewerkers geven. Een en ander conform het bepaalde in art. 10:11 Algemene wet bestuursrecht.)

 

Een gemandateerde bevoegdheid omvat ook de daarbij behorende voorbereiding en uitvoering, zoals het inwinnen van de nodige inlichtingen, het doen van mededelingen over bestaand beleid, correspondentie over de uitvoering van besluitvorming enz.

Lid 4

In het Mandateringsbesluit worden grenzen gesteld aan de omvang van de mandaatverlening, in die zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan wordt genomen. Als regel wordt bijvoorbeeld gesteld dat besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben. Of als er gebruik moeten worden genaakt van de zogenoemde hardheidsclausule. Besluiten die afwijken van het beleid, moeten aan het bestuur worden voorgelegd. Alvorens een van het beleid afwijkend besluit wordt genomen, heeft het bestuur op deze wijze de gelegenheid het onderliggende beleid nog eens te heroverwegen. Ook moet een besluit aan het bevoegd bestuursorgaan worden voorgelegd als er geen eensluidend ambtelijk advies is. Verder kunnen besluiten waarvoor geen financiële dekking aanwezig is, niet in mandaat worden afgedaan.

De verantwoordelijkheid en de beslissing om in de artikel 2 beschreven situaties niet van het gegeven mandaat gebruik te maken ligt bij de gemandateerde functionaris. Bij twijfel kan worden overlegd met de portefeuillehouder.

Artikel 6 Uitgesloten van mandatering

Onder a

Op grond van het bepaalde in artikel 10:3, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht mag degene die krachtens mandaat een besluit heeft genomen waartegen een bezwaar zich richt niet ook de beslissing op dit bezwaarschrift nemen. Gelet op de aard van de bezwaarschriftprocedure, namelijk een bestuurlijke heroverweging van het primair genomen besluit, is ervoor gekozen om de beslissing op bezwaar niet te mandateren, doch deze besluitvorming voor te behouden aan het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan. Zoals eerder vermeld is het wel mogelijk een bestuurlijk mandaat hiervoor te verlenen, zoals thans de wethouder sociale zaken heeft voor beslissingen op bezwaarschriften op het gebied van de sociale zekerheid.

Onder b

Algemeen verbindend voorschriften zijn een vorm van regelgeving die externe werking hebben (zij binden de burgers). Beleidsregels zijn regels waarmee het bestuursorgaan aangeeft op welke wijze hij met de hem gegeven bevoegdheid omgaat. Beleidsregels hebben weliswaar geen externe werking (zij binden het bestuursorgaan zelf, niet de burgers), niettemin zijn zij algemeen van aard en worden zij ervaren als een vorm van regelgeving. Het opstellen van algemene regels, hetzij algemeen verbindend voorschriften, hetzij beleidsregels, past niet bij de aard van mandaatverlening.

Artikel 7 Informatieverstrekking

Informatie over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden wordt verstrekt op verzoek en waar nodig, maar kan ook structureel plaatsvinden, b.v. in de vorm van de management- of bestuursrapportages.

Artikel 8 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

In artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat alle bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op mandaat (artikel 10:1 tot en met 10:11) van overeenkomstige toepassing zijn indien een bestuursorgaan volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verleent tot het verrichten van feitelijke handelingen. Bij het toepassingsbereik van het Mandateringsbesluit is hierbij aangesloten. De achtergrond hiervan is dat het ongewenst zou zijn indien de regeling van mandaat, volmacht en machtiging binnen de gemeente verschillend zou zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.

Mandatenregister 2018 college- en burgemeestersbesluiten

Algemene mandaten, volmachten en machtigingen

 

B

= burgemeester

B&W

= college van burgemeester en wethouders

 

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Informatieverstrekking

 

 

 

 

 

Behandelen van correspondentie van informatieve/verzoekende aard

 

B/BW

Afdelingsmanager

 

Dit mandaat is ook verleend aan de Gebiedsmanagers

Bekendmaken en mededelen van besluiten van bestuursorganen

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.6

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Inkoop en aanbesteding

 

 

 

 

 

Inkopen en aanbesteden van werken, diensten en leveringen met betrekking tot het taakgebied, alsmede het aangaan en ondertekenen van de desbetreffende overeenkomsten, inclusief verwerkersovereenkomsten, namens de gemeente

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet;

artikel 171 van de Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager; Gebiedsmanager; Programma- en procesmanager

V

- Met inachtneming van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlem, alsmede met inachtneming van de geldende budgethoudersregeling.

- Het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten namens de gemeente blijft expliciet voorbehouden aan B&W respectievelijk de Burgemeester. Hiervoor wordt geen mandaat verleend.

Indienen aanvragen

 

 

 

 

 

Namens de gemeente indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen en subsidies, zienswijzen en bedenkingen ingevolge wet- en regelgeving met betrekking tot het taakgebied

 

B/B&W

Directie;

Afdelingsmanager

 

Wat betreft het indienen van subsidies geldt dat de directie bevoegd is voor het indienen van een aanvraag tot € 500.000 voor subsidies, niet zijnde Europese subsidies. De Afdelingsmanager is bevoegd tot het indienen van een aanvraag tot € 250.000 voor subsidies, niet zijnde Europese subsidies.

 

Het mandaat omvat tevens de ondertekening van de financiële verantwoording van de subsidie en de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

Zie ook Collegebesluit 2012/408117

Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

Namens de gemeente aansprakelijk stellen van derden wegens door de gemeente geleden schade (schadeverhaal)

Burgerlijk Wetboek

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Wordt in sommige gevallen ook door externen geregeld.

Personele zaken

 

 

 

 

 

Besluiten over personele zaken en personeelsbeheer

Ambtenarenreglement en afgeleide regelgeving;

Burgerlijk Wetboek

B&W

Afdelingsmanager

 

Met inachtneming van het afzonderlijk mandaatbesluit Personeelszaken (bijlage 1 bij dit Mandateringsbesluit).

Rechtsbescherming

 

 

 

 

 

Vertegenwoordiging van gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen bij het voeren van rechtsgedingen, mediation, bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures, inclusief alle handelingen ter voorbereiding daarop, inclusief het voeren van schriftelijk verweer

artikel 160, eerste lid aanhef en onder f van de Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Voor zover hierin niet wordt voorzien door de afdeling Juridische Zaken .

 

Het verstrekken van een schriftelijke machtiging aan medewerkers om de gemeente ter zitting te vertegenwoordigen is een bevoegdheid van de Afdelingsmanager van de afdeling Juridische Zaken.

Overige

 

 

 

 

 

Besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wet openbaarheid van bestuur

B/B&W

Afdelingsmanager

 

In overleg met de afdeling Juridische Zaken. Tevens in overleg met de afdeling Bestuur en Communicatie indien over de gevraagde informatieverstrekking publiciteit aan de orde is of kan komen.

 

Dit betreft tevens de Wob-besluiten gericht aan de raad, nu de raad zijn bevoegdheid op grond van de Wob heeft gedelegeerd aan het college.

 

Het college en de gemeentesecretaris ontvangen wekelijks een overzicht van lopende en afgehandelde verzoeken (geldt ook voor Zandvoort)

Besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

artikelen 33 t/m 36, 40 en 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

Afdelingsmanager

 

In overleg met de afdeling Juridische Zaken

Melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

Privacy officer

 

Ondermandaat aan leden van team Meldpunt datalekken

Informatiebeheer; verantwoordelijk voor de interne informatiehuishouding inclusief het beheer van de informatie van de gemeentelijke organen die niet is overgebracht naar een archiefbewaarplaats

Archiefwet 1995 (en de regelingen Archiefbesluit 1995 en Archiefregeling 2009), Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer

B&W

hoofd Informatiebeheer

 

het toegankelijk opslaan, duurzaam bewaren en beheren (inclusief vernietigen) en op de juiste manier beschikbaar stellen van de informatie die betrekking heeft op de taken en processen van de gemeente Haarlem, ongeacht vorm en structuur van de informatie. Zie BenW 2016/319648

Besluiten op een ingebrekestelling op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

artikelen 4:16 t/m 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het doen van aangifte namens de gemeente

artikel 171 Gemeentewet

B

Afdelingsmanager

 

 

Aanvragen E-herkenning niveau 1 en 2

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Na voorafgaand overleg met Juridische zaken; zie Collegebesluit nr. 2014/285895

Specifieke mandaten, volmachten en machtigingen per afdeling

Afdeling Juridische zaken

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Besluiten tot en het voeren van rechtsgedingen, procedures administratief beroep en bezwaarprocedures, alsmede het inhuren van juridische dienstverlening en het verlenen van opdrachten tot juridische bijstand aan de stadsadvocaat e.a.

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder f Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Vertegenwoordiging van gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen bij het voeren van rechtsgedingen, bij mediation, bezwaarprocedures en administratief beroepsprocedures inclusief alle handelingen ter voorbereiding daarop.

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder f Gemeentewet

B/B&W

 

Afdelingsmanager

V

Mandaat is inclusief de bevoegdheid om medewerkers van de gemeente daarvoor te machtigen.

 

Mandaat is met uitzondering van procedures waarvoor mandaat is geregeld in de andere afdelingen.

Vertegenwoordiging van gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen bij het verlijden van aktes.

Artikel 171 Gemeentewet

B

Afdelingsmanager

V

Wat betreft het regulier vastgoedbeheer van de gemeente: zie de aparte regeling bij de afdeling Vastgoed

Besluitvorming op bezwaarschriften

Participatiewet en overige regelingen op het gebied van de sociale zekerheid

B/B&W

Portefeuillehouder

 

 

Besluitvorming op bezwaar in het geval alsnog de primaire aanvraag wordt toegekend door de vakafdeling.

 

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Besluitvorming n.a.v. rechterlijke uitspraak; zie Collegebesluit nr. 2014/285895

Besluiten tot verdaging beslissing op bezwaarschrift- of beroepschrift

Artikel 7:10, derde lid Algemene wet bestuursrecht; Verordening op de behandeling van beroep- en bezwaarschriften

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Mededeling het herstellen van een verzuim ex artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht;

Verordening op de behandeling van beroep- en bezwaarschriften

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Beslissing tot verstrekking machtiging binnentreden

Artikel 125 Gemeentewet;

Artikel 5:27 Algemene wet bestuursrecht;

Artikelen 2 en 3 Algemene wet binnentreden

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Overeenkomstig het raambeleid binnentreden, vastgesteld door het college bij besluit met kenmerk CS/bo 01/312.

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding naar aanleiding van schade ontstaan bij zowel onrechtmatig als rechtmatig handelen (waaronder besluiten) of nalaten van de gemeente

Algemene wet bestuursrecht;

Burgerlijk Wetboek

B/B&W

Afdelingsmanager Teamcoördinator

V

Voor zover de schade niet gedekt wordt door de verzekering en bedraagt:

- tussen de € 25.000 en € 50.000: is de Afdelingsmanager gemandateerd;

- tot € 25.000: teamcoördinator is gemandateerd

 

Het sluiten en ondertekenen van verzekeringsovereenkomsten

Artikel 7:17 BW en boek 6 Burgerlijk Wetboek

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Ondermandaat teamcoördinator is mogelijk wat betreft opdrachten aan verzekeringsmakelaars voor kleine verzekeringen tot € 10.000.

Afhandeling van klachten

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Aanmelding wijzigingen gemeentelijke gegevens Handelsregister aan de Kamer van Koophandel

Handelsregisterwet

B

Afdelingsmanager

V

 

Afdeling HRM

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Personeels- en salarisadministratie

 

B&W

Afdelingsmanager

 

Het mandaat omvat de volgende werkzaamheden:

a. verzorgen werkgeversafdrachten m.b.t. te betalen premies IZA, DVGP- en ABP

b. aangiftebiljet IZA, DVGP- en ABP premie

c. correspondentie met ABP over salarisgegevens

d. betaalbaar stellen van salarissen

Bezoldigingsbesluiten

 

B&W

Afdelingsmanager

 

Het mandaat heeft betrekking op de volgende bezoldigingsbesluiten

a. terugvorderen onverschuldigde betaling aan personeelsleden

b. treffen van betalingsregelingen met personeelsleden

c. bevelschrift tot invordering aan kassier

d. bevelschrift tot betaling van voorschotten, betaling salaris en vakantiegeld aan kassier

e. uitvoering van loonbeslag

Salarisverwerking en opdracht tot betaling aan de afdeling Financiën

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Ziekteverzuimadministratie ten behoeve van de ARBO

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het sluiten van overeenkomsten op het gebied van opleidingen

Burgerlijk Wetboek

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Van toepassing verklaren van bijlage II en IIa van de CAR

Ambtenarenreglement

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het toekennen van bezoldigingen, uitkeringen en pensioenen wethouders

Rechtspositiebesluit Wethouders, Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor wethouders

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Uitoefenen van bepaalde bevoegdheden in het kader van de sollicitatie- en re-integratieplicht voor voormalige bestuurders

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), Besluit sollicitatieplicht APPA voor gewezen politieke ambtsdragers

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Zie collegebesluit nr. 2014/117001

Afdeling Bestuur en Communicatie

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Opvragen inlichtingen straf/documentatieregister/archief bijzondere rechtspleging i.v.m. aanvragen onderscheidingen e.d.

Wet op de justitiële documentatie

B

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming over uitkeringen en aanpassing normbedragen

Verordening uitkeringen raadsleden, wethouders, fractie-assistentie en commissieleden,

hfdst. 3, artikel 8, derde lid en hfdst. 6, artikel 1, derde lid

B&W

Afdelingsmanager

 

Mandatering is niet van toepassing op uitkeringen aan raadsleden en fractie-assistentie

Besluiten inzake verstrekking van subsidie in verband met jumelage en internationale relaties

Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidie Verordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Afdeling Facilitaire Zaken

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Het treffen van ordemaatregelen in de Publiekshal

 

B/B&W

Afdelingsmanager

 

De bevoegdheid omvat het verzenden van waarschuwingsbrieven en het uitgeven van pandverboden.

Het geven van ontruimingsbevelen bij calamiteiten

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het verlenen van dispensatie van een beperking op de openbaarheid van archiefbescheiden

Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

 

Directeur van het Noord-Hollands Archief is de gemeentearchivaris van Haarlem

Zie collegebesluit nr. 2014/70954

Beheer gemeentelijk wagenpark

Art. 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Afdeling Informatievoorziening

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd Orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Melding registraties aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Aanvragen E-herkenning niveau 2+, 3 en 4

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Na voorafgaand overleg met Juridische zaken

Afdeling Financiën

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd Orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Het aangaan en wijzigen, inclusief ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst m.b.t. het betalingsverkeer, niet zijnde geld- en kapitaalmarktovereenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het verstrekken en aantrekken van geldleningen voor korte termijn-financiering, inclusief ondertekening overeenkomst.

 

B/B&W

Afdelingsmanager in ondermandaat

V

Ondermandaat van Concerncontroller aan de Afdelingsmanager van de afdeling Financiën tot twee keer de kasgeldlimiet.

Zie nota Garanties en Leningen d.d. 7 februari 2013 (2013/ 34361)

Opstelling en ondertekening van rente- en aflossingsnota’s

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Privaatrechtelijke invordering, inclusief het doen van aanmaningen, het afschrijven van vorderingen en het aangaan van een betalingsregeling, het besluiten tot buiten invorderingstelling, de uitvaardiging van een dwangbevel, het besluiten tot oninbaar verklaring, de opdrachtverlening tot gerechtelijke invordering alsmede de afkoop van een schuld gemeentegarantie.

Burgerlijk Wetboek:

Rechtsvordering;

Kostenwet;

Invorderingswet;

Algemene wet bestuursrecht

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Buiten invorderingstelling: betreft niet de buiten invorderingstelling binnen het taakveld van de afdeling Werk en Inkomen en afdeling Schulddienstverlening en handhaving (zie aldaar).

 

Het besluit tot oninbaar verklaring: alleen in het kader van bestuursdwang.

Afdeling Vastgoed

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd Orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

De vertegenwoordiging van de gemeente bij:

a. het verlijden van notariële aktes in geval van eigendomsoverdracht van onroerende zaken, alsmede de vestiging/beëindiging van zakelijke rechten en kwalitatieve rechten en verplichtingen;

b. het ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten inzake gemeentelijk vastgoed

Artikel 171 Gemeentewet

B

Afdelingsmanager

V

De volmacht aan de Afdelingsmanager is inclusief de bevoegdheid tot eenmalige of algemene, schriftelijk vastgelegde volmacht verlening voor de bevoegdheden genoemd onder punt a. aan door de Afdelingsmanager aan te wijzen medewerkers van de gemeente Haarlem en medewerkers van notariskantoren.

Besluiten tot aankopen en verkopen onroerende zaken tot € 100.000,-- inclusief de ondertekening van overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het nemen van een besluit omtrent aan-/verkopen onroerend goed tussen € 100.000,- en € 500.000,- na het inwinnen van de wensen en bedenkingen van de commissie (lichte voorhangprocedure) inclusief de ondertekening van overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 169, vierde lid Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet;

Artikel 7 Financiële verordening

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het nemen van een besluit omtrent aan-/verkopen onroerend goed vanaf

€ 500.000,- en hoger na een positief advies van de raad (zware voorhangprocedure) inclusief de ondertekening van overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 169, vierde lid Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet;

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve rechten en verplichtingen inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Wat betreft zakelijke rechten geldt het gegeven mandaat tot maximaal € 125.000.

Wat betreft kwalitatieve rechten en verplichtingen geldt het mandaat tot € 50.000.

Besluiten inzake het verhuren of in gebruik geven en opzeggen verhuur of in gebruik geven van gemeentelijk eigendom inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Het mandaat geldt voor zover de overeenkomst wordt aangegaan:

a. voor onbepaalde tijd, de huurprijs per jaar maximaal € 50.000 bedraagt en er een opzegtermijn is van maximaal één jaar;

b. voor bepaalde tijd en de huurprijs of vergoeding maximaal € 50.000 per jaar bedraagt;

c. voor maximaal 2 jaar ongeacht hoogte huurprijs of vergoeding.

 

Het mandaat geldt tevens voor ateliers kunstenaars, met inachtneming van de adviezen van de commissie toewijzing ateliers.

Het huren of pachten van onroerende zaken inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

a. voor maximaal 6 jaar en bij huur/pachtprijs van maximaal € 50.000 per jaar;

b. voor maximaal 6 maanden ongeacht huur/pachtprijs.

Het inbrengen en uitnemen van bestaand vastgoed en gronden van de gemeente t.b.v. grond- en gebouwenexploitaties

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet;

Beheersverordening Grond- en gebouwen exploitaties

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Besluiten inzake het verpachten van onroerende zaken inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet;

Pachtwet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het verhuren van visrecht

Visserijwet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het toekennen van een vergoeding/ schadeloosstelling aan huurder/onderverhuurder van gemeentelijke eigendommen inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het verlenen van kwijtschelding aan huurders/pachters/gebruikers van gemeente-eigendommen inclusief ondertekening overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

De verlening van kwijting voor ontvangst koopsom bij verkoop onroerende zaken

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Het wijzigen van een overeenkomst tot aan- en verkoop onroerende zaken

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Wat betreft de overeenkomsten tot aan- of verkoop van onroerend goed boven de € 100.000; betreft alleen wijzigingen van ondergeschikt belang.

Het verhuren van woonwagens inclusief ondertekening van overeenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Uitvoering van de artikelen 56 tot en met 63 Wet Bodembescherming

Artikelen 56 tot en met 63 Wet Bodembescherming

B&W

Afdelingsmanager

 

Het betreft hier de verplichte aankopen van woningen op verontreinigde grond ofwel het uitvoeren van de vrije woonkeuzeregeling wegens het van kracht worden van de artikelen 56 tot en met 63 van de Wet Bodembescherming.

 

Voor het aankopen geldt een maximum van € 60.000 per object.

Het aanvragen van bouwvergunningen en vergunningen tot wijzigen van monumenten; het aangaan van overeenkomsten tot onderhoud, planvoorbereiding en –uitvoering (al dan niet in combinatie) van bouwkundige en installatietechnische werken

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

De bevoegdheid betreft gemeentelijke panden en daarvan zowel de rijksmonumenten als de gemeentelijke monumenten.

Het stopzetten van innen recognities

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Betreft alle uitvoeringshandelingen (2016/176201)

Afdeling Omgevingsbeleid

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Besluit tot afwijzing van verzoek tot herziening bestemmingsplan

 

Raad

B&W

 

Collegebesluit nr. 2013/512716

Het opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplannen

Wet ruimtelijke ordening (Wro), Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

Het mandaat omvat de volgende taken en werkzaamheden:

a. het plegen van het wettelijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro;

b. de terinzagelegging en publicatie als bedoeld in artikel 3.7, zevende lid, artikel 3,8 en artikel 3.9a Wro;

c. de mededeling van besluiten van de raad als bedoeld in de artikelen 3.8, 3.9 en 3.9a Wro.

Het opstellen en in procedure brengen van een (ontwerp)besluit hogere waarde Wet geluidhinder met betrekking tot het vakgebied van de afdeling

Wet geluidhinder; Besluit geluidhinder en Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

Het mandaat omvat de volgende taken en werkzaamheden:

a. de voorbereiding van de vaststelling van het besluit hogere waarden als bedoeld in de artikelen 40-110b van de Wet geluidhinder;

b. de terinzagelegging en publicatie als bedoeld in de artikel 110c Wet geluidhinder;

c. de inschrijving van het besluit hogere waarden in de openbare registers als bedoeld in artikel 110i Wet geluidhinder.

De voorbereiding en behandeling van verzoeken tegemoetkoming planschade

Wro;

Bro;

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008/Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het indienen van zienswijzen in verband met nieuwe en/of gewijzigde wet- en regelgeving van andere overheden met betrekking tot het vakgebied van de afdeling

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het adviseren van andere overheden op hun verzoek met betrekking tot het vakgebied van de afdeling

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het indienen van zienswijzen tegen voorgenomen besluiten (niet zijnde wet- en regelgeving) van andere overheden met betrekking tot het vakgebied van de afdeling

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het verplicht stellen van een archeologische rapportage bij de aanvraag van een sloopvergunning binnen een beschermd stadsgezicht

Wet archeologische monumentenzorg (Wamz);

Artikel 37, derde lid Monumentenwet

B&W

Gemeentelijk archeologen

 

Flankerend aan de verstrekking van een vergunning door de afdeling Vergunning, Toezicht en handhaving

Bepaling kwalificaties deskundig archeoloog bij begeleiding bodem verstorende activiteiten

Wamz;

artikel 39, derde lid en artikel 41, tweede lid Monumentenwet

B&W

Gemeentelijk archeologen

 

Idem

Beoordeling archeologische rapportages

Wamz;

artikel 37, derde lid, artikel 39, tweede lid en artikel 41, eerste lid Monumentenwet

B&W

Gemeentelijk archeologen

 

Idem

Het digitaal waarmerken en publiceren van structuurvisies, wijzigings- of uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen, projectbesluiten, tijdelijke ontheffingen en aanwijzingen

artikelen 4.2 en 4.4 Wet ruimtelijke ordening;

Besluit ruimtelijke ordening

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie collegebesluit STZ/RP/2010/13134

 

Enkele bevoegdheden zijn tevens gemandateerd aan de afdeling VTH (zie aldaar).

Besluitvorming en correspondentie inzake sanering van individuele A-lijst- en Rail-lijst woningen

Wet Geluidhinder; Besluit Geluidhinder

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie collegebesluit STZ/MIL/2009/171578

Uitvoering Waterwet

Waterwet

B&W

Afdelingsmanager

 

De bevoegdheid betreft waterbodems.

 

Het mandaat heeft betrekking op het naar voren brengen van de zienswijze naar aanleiding van een ontwerpbeschikking van Provincie of Waterschap.

Aansprakelijkheidstelling bij bodemverontreiniging

Wet bodembescherming;

BW

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Uitvoering Wet bodembescherming en aanverwante besluiten

Wet bodembescherming en aanverwante besluiten

B&W

Afdelingsmanager

 

Het mandaat omvat de volgende bevoegdheden:

toezicht en handhaving:

a. besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

b. besluit tot toepassen bestuursdwang

c. instemmen met verzoek handhaving

d. weigeren verzoek om handhaving

e. besluit tot innen dwangsom

f. feitelijk overgaan tot bestuursdwang

g. intrekken last onder dwangsom

h. intrekken toepassen bestuursdwang

i. opstellen en verzenden verweerschriften.

 

In geval van spoed wordt met betrekking tot de bevoegdheden ad b en f ondermandaat verleend aan medewerkers van bureau Bodem, belast met de uitvoering van de Wet bodembescherming (met schriftelijke bekrachtiging door de Afdelingsmanager achteraf).

Het aangaan saneringsovereenkomsten inclusief ondertekeningsbevoegdheid

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Het mandaat omvat mede het vestigen van daaruit voortvloeiende zakelijke en kwalitatieve rechten en verplichtingen.

Het beoordelen van rapporten en onderzoeken die van bedrijven worden geëist in hun milieuvergunning of in de AMvB

Wabo; Wbb; Wet milieugevaarlijke stoffen en de bij of krachtens deze wetten ingestelde regelingen

B&W

Afdelingsmanager

 

Het betreft hier een gedeelde bevoegdheid met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aangaan en ondertekening Planschadeovereenkomsten

Wro

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Zie ook collegebesluit 2014/285895

Het behandelen van en het beslissen op verzoeken om planschade (incl. tegemoetkoming deskundige kosten) naar aanleiding van schade als gevolg van ruimtelijke besluiten genoemd in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1)

Wro;

Bro;

Procedure

verordening planschade;

Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Afdelingsmanager

 

Voor zover uit het planschaderapport blijkt dat er toewijsbare schade is en deze niet gedekt wordt door de verzekering en bedraagt:

– tot €25.000, - : Afdelingsmanager is gemandateerd.

Het nemen van een beslissing, wat betreft de aanmeldnotitie, als bedoeld in artikel 7.16 lid 5 Wet milieubeheer

artikel 7.16 lid 5 Wet milieubeheer

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Aangaan overeenkomsten met betrekking tot de doorvoer van rioolwater

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Goedkeuren en verzenden jaaropgave aan St. Nedvang via Wastetool

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Verplichting op basis van deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 met Stichting Nedvang

Zie collegebesluit nr. 2014/109208

Aangaan van overeenkomsten met betrekking tot aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van rioolpompinstallaties en toebehoren inclusief ondertekening namens de gemeente

Artikel 160, eerste lid aanhef onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Besluiten en handhaving gedoogplicht inzake voorzieningen voor verkeer en verlichting

Artikel 2:21 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Vergunningverlening kabels en leidingen

Artikel 2:11 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Verlening instemmingsbesluit als bedoeld in de Telecommunicatiewet

Artikel 5.4 eerste lid aanhef en onder b Telecommunicatiewet

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het aanstellen van verkeersbrigades

Art. 56 BABW

B

Afdelingsmanager

 

 

Het aanwijzen van (locaties voor) inzamelmiddelen/inzamelvoorzieningen

Art. 4 lid 2 en 18 lid 3 Afvalstoffenverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het parkeren van grote voertuigen

APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het nemen van besluiten over het verlenen van ontheffingen op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

RVV 1990

B&W

Afdelingsmanager

 

Dit geldt niet voor de tijdelijke ontheffingen RVV op de verkeerstekens E1 (parkeerverbod) en G7 (voetgangersgebied)

Zie collegebesluit 2015/560924

Het plaatsen/aanbrengen van verkeerstekens en het treffen van maatregelen op/aan de weg

Artikelen 15, 16 Wegenverkeerswet (WVW)

B&W

Afdelingsmanager

 

De verantwoordelijk Gebiedsmanager heeft ook een mandaat.

Het nemen van verkeersbesluiten

Artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie collegebesluit 2015/560924

Regulering parkeerexcessen

APV Hoofdstuk 5 afdeling 1

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het aanwijzen van locaties waar huishoudelijk afval mag worden aangeboden en/of overgedragen aan de inzameldienst

 

B&W

Directeur Spaarnelanden NV

 

Collegebesluit 2014/285895

Het sluiten van overeenkomsten met derden namens de gemeente Haarlem

 

B/B&W

Directeur Spaarnelanden NV

V

Ter verdere uitvoering van en binnen de kaders Domein DienstverleningsOvereenkomst (DDO) en daarop gebaseerde nadere overeenkomsten (Collegebesluit 2014/285895).

Aanwijzing (locaties voor) inzamelmiddel/-inzamelvoorziening

Afvalstoffenverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

De verantwoordelijk Gebiedsmanager heeft ook een mandaat

Besluiten over verlenen ontheffing op grond van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)

Artikel 87 RVV

B&W

Afdelingsmanager

 

Geldt niet voor tijdelijke ontheffing RVV van verkeerstekens E1 en G7.

 

De verantwoordelijk Gebiedsmanager heeft ook een mandaat

Besluiten inzake voorlopige en definitieve vaststelling nadeelcompensatie bij

Verlegregeling Haarlem

B&W

Afdelingsmanager

 

Voor zover dit betreft het eigen taakgebied van de gemandateerde (zie collegebesluit SB/BOR/2007/28)

 

De verantwoordelijk Gebiedsmanager heeft ook een mandaat

Afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (v)

Bijzonderheden

Subsidieverstrekking jeugd, onderwijs en sport

Algemene wet bestuursrecht; ASV

B&W

Afdelingsmanager

 

Bij voorgenomen opschorting van voorschotten wordt hiervan vooraf melding gedaan aan de betreffende portefeuillehouder;

Subsidieverstrekking duurzame sportvoorzieningen

Bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen

B&W

Afdelingsmanager

 

Geen mandaat voor besluiten waarbij ingevolge de verordening wordt afgeweken van de standaard voorgeschreven eigen inbreng van de aan vrager.

 

Geen mandaat voor de bevoegdheid om leden en voorzitter van de adviescommissie te benoemen en te ontslaan.

Aangaan en opzeggen overeenkomsten inclusief ondertekening met betrekking tot gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

Gemeentelijk Investeringsplan

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Aangaan en opzeggen overeenkomsten inclusief ondertekening namens de gemeente t.b.v. aanleg, gebruik, beheer en (specialistisch) onderhoud van bestaand gemeente-eigendom t.b.v. sport en recreatie

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Met inachtneming van de afspraken met SRO NV.

Vaststelling gymrooster primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 21 van de Verordening voorziening Huisvesting Onderwijs gem Haarlem 2009

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het vaststellen en uitbetalen van de klokuurvergoeding voor het gebruik van lokalen ten behoeve van bewegingsonderwijs

Addendum nr. 1 bij de Verordening Materiële en financiële gelijkstelling gem. Haarlem 2009 getiteld:

Voorziening klokuren bewegingsonderwijs

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming op ingediende verantwoordingen (voorzien van accountantsverklaring) betreffende vanuit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs aan schoolbesturen verstrekte kredieten voor vervangende nieuwbouw en uitbreidingen

Gemeentelijk Investeringsplan; artikel 13, achtste lid Verordening voorziening Huisvesting Onderwijs Gemeente Haarlem 2009;

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

B&W

Afdelingsmanager

 

Geen mandaat indien de verantwoording door een schoolbestuur op een hoger bedrag uitkomt dan het bedrag genoemd in de toewijzingsbeschikking

De besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen wat betreft het (specialistisch) onderhoud van bestaande gemeentelijke schoolgebouwen inclusief de besluitvorming (vaststelling) ten aanzien van naderhand ingediende verantwoordingen

Artikel 13, achtste lid Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs Gemeente Haarlem 2009

B&W

Afdelingsmanager

 

Geen mandaat indien de verantwoording door een schoolbestuur op een hoger bedrag uitkomt dan het bedrag genoemd in de toewijzingsbeschikking.

De besluitvorming op aanvragen voorziening functie verbeterende aanpassingen/onderhoud inclusief de besluitvorming (vaststelling) t.a.v. naderhand ingediende verantwoordingen.

Artikel 4Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 2009; Addendum 3: Voorziening functie verbeterende aanpassingen/onderhoud

B&W

Afdelingsmanager

 

Loopt door tot 2019

Geen mandaat indien de verantwoording door een schoolbestuur op een hoger bedrag uitkomt dan het bedrag genoemd in de toewijzingsbeschikking.

Het verhuren of in (mede)gebruik geven en opzeggen verhuur of (mede)gebruik van gemeente-eigendom t.b.v. onderwijs en jeugdzorg inclusief ondertekening namens de gemeente

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

BW;

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gem. Haarlem 2009; Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen 2009

B&W

Afdelingsmanager

V

Met inachtneming van het normenkader door B&W vastgesteld.

Besluiten ter uitvoering van de verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming op verzoek om vervangende leerplicht, al dan niet in laatste schooljaar

Artikelen 3a en 3b Leerplichtwet 1969

B&W

Leerplichtambtenaar*

 

* werkzaam bij het RBL

Verlenen vrijstelling van inschrijving

Artikel 15, vijfde lid onder a, b en c Leerplichtwet 1969

B&W

Leerplichtambtenaar*

 

* werkzaam bij het RBL

Besluitvorming op aanvragen jeugdhulpverlening in natura en in de vorm van een persoonsgebonden budget(pgb) via de gemeente en via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts

Jeugdwet, verordening Jeugdhulp en aanverwante regelgeving

B&W

Directeur Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland BV

 

1. niet gemandateerd: toepassing hardheidsclausule op grond van Verordening Jeugdhulp

2. betreft mandatering aan externe partij

3. zie collegebesluit nr. 2014/462684

Herziening en intrekking van een jeugdhulpvoorziening

Jeugdwet, verordening Jeugdhulp en aanverwante regelgeving

B&W

Directeur Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

BV

 

idem

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van de pgb’s

Jeugdwet, verordening Jeugdhulp en aanverwante regelgeving

B&W

Directeur Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland BV

M

M = machtiging

idem

Overige uitvoeringsbevoegdheden op cliënt-niveau in het kader van de jeugdhulpverlening

Jeugdwet, verordening Jeugdhulp en aanverwante regelgeving

B/B&W

Directeur Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland BV

M

Idem

Uitvoering namens het Gemeenschappelijke Orgaan van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennemerland”

Leerplichtwet alsmede RMC-regelgeving in Wet op het VO, Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de expertisecentra;

Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR)

B&W in GR-verband, waarbij de portefeuillehouder het college vertegenwoordigt in de GR

B&W Haarlem in de hoedanigheid van uitvoerende gemeente namens de aan de GR deelnemende gemeenten

 

1.De aan de GR deelnemende gemeenten hebben een aantal in de GR genoemde bevoegdheden gemandateerd aan het Gemeenschappelijk orgaan (GO) van de GR. Het GO heeft voor deze bevoegdheden ondermandaat verleend aan Haarlem als uitvoerende gemeente. Als uitvoerende gemeente faciliteert Haarlem het RBL1 waarin de gemeenten in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland samenwerken voor leerplicht- en RMC2-taken.

2. Aan de teammanager en de beleidscoördinator van het RBL wordt volmacht verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden namens het GO tot een maximum bedrag van € 25.000,--.

3. Voor de Leerplichttaken genoemd in artikel 6 lid 1 en 2 a. tot en met e. van de GR die collegebevoegdheid zijn is, overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de GR, ondermandaat verleend aan de met de uitvoering van deze taken belaste medewerkers van het RBL.

Zie nota 2015/111962

Verzoek tot uithuisplaatsing voor gesloten jeugdhulp (op vrijwillige basis)

Artikel 6.1.2. lid 5 Jeugdwet

B&W

Gecertificeerde instelling i.h.k.v. Jeugdwet

 

Een instemmingsverklaring van de gecertificeerde instelling is noodzakelijk .

Zie nota 2015/ 319381

Aanwijzen regio- en procescoördinator Verwijsindex

Artikel 3 lid 3 en 4 Samenwerkingsconvenant Verwijsindex IJmond en Zuid-Kennemerland

B&W

Afdelingsmanager

 

Coördinator treedt op namens 9 gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Zie Collegebesluit 2015/ 415598

Inzet van crisiszorg

Jeugdwet; Verordening Jeugdhulp

artikel 2 en 3 lid 3

B&W

Directeur Veilig Thuis

 

De gemandateerde kan ondermandaat verlenen aan medewerkers

Indiceren voor dyslexiezorg

Jeugdwet; Verordening Jeugdhulp artikel 2 en 3 lid 2

B&W

Directeuren basisonderwijs

 

Vastgelegd in verordening Jeugdhulp; de gemandateerde kan ondermandaat verlenen aan medewerkers

 

Zie Collegebesluit nr. 2017/207760

Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Subsidieverstrekking cultuur

Algemene wet bestuursrecht; ASV; aanverwante overige regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Bij de voorgenomen opschorting van voorschotten wordt hiervan vooraf melding gedaan aan de betreffende portefeuillehouder.

Subsidieverstrekking kunstbeoefening door amateurs

Algemene wet bestuursrecht; ASV;

Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie nota BenW 2017/301984

Verhuren of in (mede)gebruik geven en opzeggen verhuur of (mede)gebruik van gemeentelijk monumentaal instrumentenbezit (inclusief ondertekening overeenkomst)

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Verhuren of in (mede)gebruik geven en opzeggen verhuur of (mede)gebruik van ruimten in de Egelantier

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Met inachtneming van de Algemene bepalingen betreffende verhuur van ruimten in de Egelantier.

 

Ondermandaat aan beheerder Egelantier slechts voor incidentele, projectmatige verhuur.

Aangaan/opzeggen en ondertekenen van overeenkomsten betreffende inkoop van roerend goed en diensten ten behoeve van accommodaties Egelantier

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Ondermandaat beheerder Egelantier tot maximaal € 500.

Aangaan/opzeggen en ondertekenen van overeenkomsten inzake het aankopen, verkopen en gebruiken/aanwenden van beeldende kunst.

Artikel 160, eerste lid aanhef onder e Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Het mandaat is gelimiteerd tot € 50.000.

 

Met inachtneming van de regeling toegepaste Monumentale Kunst (zie collegebesluit SZ/E&C reg.nr. 632051 inzake verkoop Frans Hals museum –bezit).

Besluiten inzake verlening en vaststelling van aangevraagde BIZ-subsidies

Algemene wet bestuursrecht; Experimentenwet Bi-Zones;

Verordening Bedrijven Investeringszone Waarderpolder 2012-2016;

ASV;

Uitvoeringsovereen-komst met Stichting BIZ Waarderpolder;

aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Uitvoering collegebevoegdheden met betrekking tot stimuleringsmaatregelen voor de restauratie van monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling monumenten;

Leidraad aanvaarde kosten en

Aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Dienstverlening door het IN Amsterdam aan expats, die zich in Haarlem willen vestigen

 

B&W

medewerkers Dienstverlening Immigratie D Dienst Basisinformatie Amsterdam; consulenten Burgerzaken Amstelveen

 

- voor de omschrijving van de gemandateerde taken, zie Collegebesluit nr. 2015/20037

Het verstrekken van duurzaamheidsleningen

Algemene wet bestuursrecht; ASV; Verordening Duurzaamheidslening Haarlem

Uitvoeringsregeling op grond van ASV en andere aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

V

Het mandaat geldt niet voor:

- de jaarlijkse vaststelling van het beschikbare budget voor het toekennen van duurzaamheidsleningen;

- het uitbreiden/inkorten van de lijst van duurzaamheids-maatregelen vermeld in de Uitvoeringsregeling.

Alle uitvoeringshandelingen die nodig zijn met betrekking tot Blijverslening

Verordening Blijverslening:

B&W

Afdelingsmanager

 

2017/175803

Besluiten op aanvragen om een huisvestingsvergunning (en intrekking ervan)

artikel 5 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond; art. 11 en 19 Huisvestingwet 2014

B&W

Directeur woningcorporatie

 

zie Collegebesluit nr. 2015/186089

Besluiten op aanvragen om een urgentieverklaring

artikel 9-11 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond ;art. 13 Huisvestingwet 2014; artikel 2lid 3 Reglement Urgentiecommissie Zuid Kennemerland 2015

B&W

Manager Woonservice

 

zie Collegebesluit nr. 2015/186089

Toepassen hardheidsclausule

artikel 21 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond ;art. 13 Huisvestingwet 2014; artikel 2 lid1 sub a Reglement Urgentiecommissie Zuid Kennemerland 2015

B&W

Manager Woonservice

 

zie Collegebesluit nr. 2015/186089

Vertegenwoordiging in de urgentiecommissie

artikel 3 Reglement Urgentiecommissie Zuid Kennemerland 2015

B&W

Manager Woonservice

 

zie Collegebesluit nr. 2015/186089

Subsidieverstrekking wonen

Algemene wet bestuursrecht;

ASV;

Gemeentelijke Subsidieverordening Stadsvernieuwing (GSSV) en aanverwante overige regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Bij voorgenomen opschorting van voorschotten wordt hiervan vooraf melding gedaan aan de betreffende portefeuillehouder.

Uitvoering collegebevoegdheden genoemd in de Verordening VROM Starterslening

Algemene wet bestuursrecht;

Verordening VROM Starterslening; gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

aanverwante overige regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Mandaatverlening is niet van toepassing:

a. op de vaststelling van de maximale hoogte van de starterslening en de maximale koopprijs van woningen waarvoor een Starterslening kan worden verkregen;

b. op het besluit sancties genoemd in de verordening achterwege te laten.

Besluiten op verzoeken ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en oversluitingen bij gemeentegaranties

Verordening Gemeentegarantie voor totaalfinancieringen

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft alleen de afhandeling van in het verleden aangegane garantieregelingen.

Uitvoeren convenant woonruimteverdeling

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007

B&W

Directeur Woonservice

 

 

Besluiten op aanvragen Leegstandswet

Artikel 15 Leegstandswet

B&W

Directeur woningcorporatie

 

Geldt voor de corporaties Pré Wonen, Elan wonen en Ymere.

Alle uitvoeringshandelingen die nodig zijn met betrekking tot Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

Verordening Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem

B&W

Afdelingsmanager

 

Collegebesluit 2016/397219

Afdeling Programma- en gebiedsmanagement

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Aanwijzing (locaties voor) inzamelmiddel/-inzamelvoorziening

Afvalstoffenverordening

B&W

Gebiedsmanager

 

Voor zover dit betreft het eigen taakgebied van de gemandateerde.

De afdelingsmanager BBOR heeft ook een mandaat.

Besluiten over verlenen ontheffing op grond van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)

Artikel 87 RVV

B&W

Gebiedsmanager

 

Voor zover dit betreft het eigen taakgebied van de gemandateerde.

 

Geldt niet voor tijdelijke ontheffing RVV van verkeerstekens E1 en G7.

De afdelingsmanager BBOR heeft ook een mandaat.

Besluiten inzake voorlopige en definitieve vaststelling nadeelcompensatie bij verlegging van kabels en leidingen

Verlegregeling Haarlem

B&W

Gebiedsmanager

 

Voor zover dit betreft het eigen taakgebied van de gemandateerde (zie B&W nota SB/BOR/2007/28)

De afdelingsmanager BBOR heeft ook een mandaat.

Het plaatsen/aanbrengen van verkeerstekens en het treffen van maatregelen op/aan de weg

Artikelen 15, 16 Wegenverkeerswet (WVW)

B&W

Gebiedsmanager

 

De afdelingsmanager BBOR heeft ook een mandaat.

Stilleggen graafwerkzaamheden waarvoor geen vergunning of instemming is verleend, of stilleggen graafwerkzaamheden waarbij wordt gehandeld in strijd met daaraan verbonden voorschriften

Artikel 125 Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gebiedsmanager

 

De afdelingsmanager PCM heeft ook een mandaat

Het aangaan van (tijdelijke) overeenkomsten met burgers met betrekking tot het onderhoud van openbare groenvoorzieningen inclusief ondertekening namens de gemeente

Burgerlijk Wetboek

B/B&W

Gebiedsmanager

V

Onder meer in het kader van wijkcontracten.

Besluiten inzake subsidieverstrekking aan wijkraden

ASV;

Verordening op de wijkraden en aanverwante regelgeving

B&W

Gebiedsmanager

 

Geen mandaat voor de beslissingen op conflicten als bedoeld in de verordening.

Subsidieverstrekking en financiering projecten ten laste van het Preventiebudget Zomerzone 40 + ten behoeve van het gebied Haarlem-Oost

Algemene wet bestuursrecht;

Subsidieverordening Preventiebudget Zomerzone 40+

B&W (samen met derden

Gebiedsmanager

 

Het bevoegd orgaan is de Stuurgroep Haarlem Oost waarin naast vertegenwoordigers van de deelnemende corporaties twee wethouders namens het college zitting hebben.

Besluiten inzake subsidieverstrekking voor algemene bewonersondersteuning en bewonersondersteuning bij fysieke projecten en ruimtelijke plannen

Verordening tot subsidiëring bewonersondersteuning via wijkraden

B&W

Gebiedsmanager

 

 

Het aangaan en ondertekenen van gebruiksovereenkomsten met betrekking tot de openbare ruimte in het kader van evenementen

 

B/ B&W

Gebiedsmanager

V

Zie notanr. 2014/285895

Aangaan incl. ondertekenen van voorschotovereenkomsten

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e Gemeentewet; artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager; Gebiedsmanager

V

Betreft hier overeenkomsten m.b.t. kostenverhaal voor gemeentelijke kosten bij het onderzoeken of en hoe initiatieven en ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt (2016/479502)

Afdeling Bedrijven

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Subsidieverstrekking dierenopvang en natuurbeleving

Algemene wet bestuursrecht en ASV

B&W

Afdelingsmanager ;senior beheerder NME

 

 

Begraafplaatsen

 

 

 

 

 

Besluit op verzoek tot het opgraven van een stoffelijk overschot

Wet op de lijkbezorging

B

Afdelingsmanager

 

 

Uitvoering verordening op de algemene Begraafplaatsen

Verordening op de begraafplaatsen

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Havendienst

 

 

 

 

 

Het geven van verkeersaanwijzingen en verkeersinformatie te water; het plaatsen en aanbrengen van verkeerstekens voor het waterverkeer

Artikelen 2,5 en 9 Scheepvaartverkeerswet;

Besluit houdende regels met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersaanwijzingen en verkeersinformatie.

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

Specifieke taken voor Scheepvaartmeester en Brugwachter in ondermandaatbesluit nader aangegeven.

 

Geen mandatering aan brugwachters die als oproepkracht in dienst zijn.

Regulering en handhaving openbaar water op grond van APV

APV Hoofdstuk 5, afdeling 6; Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

 

Het weigeren en verlenen van vergunningen en ontheffingen met betrekking tot het gebruik van water en oevers in periodes dat er ijs ligt

Artikel 2:23 en de artikelen 5:17 tot en met 5:21 APV

B&W

Afdelingsmanager;

Havenmeester

 

 

De uitvoering van de Scheepvaart- en havenverordening

Scheepvaart- en havenverordening

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

 

Uitvoering verordening Openingstijden bruggen

Verordening Openingstijden bruggen

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

 

Uitvoering woonschepenverordening

Woonschepenverordening

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

 

Bestuurlijke handhaving ten aanzien van de Scheepvaart- en havenverordening, de Woonschepenverordening

Artikel 125 Gemeentewet 125;

Algemene wet bestuursrecht;

APV;

Scheepvaart- en Havenverordening en Woonschepenverordening

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

Wat betreft de artikelen gericht op het openbaar water en boten en/of afmeervoorzieningen op en aan de oever.

Het besluiten op een verzoek om ontheffing van het verbod van het gebruik van een vaartuig als Afdelingsmanager opslagplaats of bedrijf

Artikel 4:13 APV

B&W

Afdelingsmanager; Havenmeester

 

 

Afdeling Project- en contract management

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Stilleggen graafwerkzaamheden waarvoor geen vergunning of instemming is verleend, of stilleggen graafwerkzaamheden waarbij wordt gehandeld in strijd met daaraan verbonden voorschriften

Artikel 125 Gemeentewet

en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

De verantwoordelijk Gebiedsmanager heeft ook een mandaat.

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Uitvoering van collegebesluiten waarbij omgevingsvergunningen zijn verleend.

 

 

Afdelingsmanager OV

 

 

Het aanwijzen van trends als bedoeld in de nota Ruimtelijke Kwaliteit

Diverse wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Aangaan en ondertekening Planschadeovereenkomsten

Wro

B/ B&W

Afdelingsmanager

V

Notanr. 2014/285895

De besluitvorming over ingediende kleinschalige plannen die, na de inspraakfase, geen zienswijzen hebben opgeleverd en waar naar verwachting ook geen belangen van derden in het geding zijn.

Wro, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Algehele uitvoering regulering activiteit Milieu

Wet milieubeheer, Wabo, Europese regelgeving en de bij of krachtens deze wetten ingestelde regelingen

Wat betreft Wabo:

- artikel 2.1, lid 1 onder e

- artikel 2.6

- artikel 2.1, lid 1 onder e juncto 3.10, lid 3

- artikel 6.2

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Milieuvergunning/Omgevings-vergunning voor het oprichten van een inrichting, het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of het in werking hebben van een inrichting (de activiteit milieu)

Algehele uitvoering regulering activiteit Bouwen en activiteit Ontheffingplanologischeregeling

Woningwet,

artikelen 15, 17 en 19, WRO;

artikelen 3.6, 3.22 en 3.23 Wro;

artikel 3.10 Wro;

artikelen Wabo:

- artikel 2.1,eerste lid, onder a

- artikel 2.1, eerste lid, onder c;

- artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 (binnenplans);

- artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2 (kruimelgevallen);

- artikel 2.12, eerste lid, onder b (exploitatieplan)

-art. 6.12 derde lid jo. 6.12 leden 1 en 2;

- artikel 2.12, eerste lid, onder c

(provincie/AMvB)

- artikel 2.12, eerste lid, onder d

(voorbereidingsbesluit)

- artikel 2.12, tweede lid (tijdelijk);

artikel 6.2 WRO;

een en ander in samenhang met de geldende bestemmingsplannen

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft:

vergunning/vrijstelling/ontheffing/weigering/intrekking

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (de activiteit bouwen),

Omgevingsvergunning voor het bouwen en/of gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit beheersverordening, exploitatieplan, de provinciale verordening Ruimte, de AMvB ruimte (de activiteit ontheffing planologische regeling).

 

Betreft ook tijdelijke ontheffingen/vrijstelling en kruimelgevallen, alsmede projectbesluiten (artikel 3.10 Wro)

 

De mandatering van de bevoegdheden op grond van 6.12, derde lid ten aanzien van het exploitatieplan genoemd in artikel 6.12 leden 1 en 2 Wro in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning is alleen van toepassing in de gevallen dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is.

Goedkeuren constructieberekening en constructietekening

Woningwet, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Goedkeuring bouwfysische berekening en tekening

Woningwet, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Goedkeuring revisietekening

Woningwet, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Aanvragen van verklaring van geen bedenkingen

Woningwet/Wro, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het voeren van vooroverleg als bedoeld in artikel 6.18 Bor, 3.1.1 Bro

Bro/Bor

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het vaststellen van hogere waarden

Wet Geluidhinder

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Algehele uitvoering regulering activiteit Aanleggen

Wro;

Wabo artikel 2.1, eerste lid onder b, artikel 6.2

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: vergunning/Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (de activiteit aanleggen).

Algehele uitvoering regulering activiteit Sloop

HBV/WsdV/ MW/Wabo

(bouwverordening)

- artikel 2.2, eerste lid onder c (provinciaal/gemeentelijk stads- en dorpsgezicht)

- artikel 2.1, eerste lid onder h (rijks beschermd stads- en dorpsgezicht)

- artikel 2.1, eerste lid onder g (op grond van bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit artikel 6.2

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: vergunning/Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (de activiteit sloop).

Algehele uitvoering regulering activiteit Monument.

Wabo

- artikel 2.1, eerste lid onder f (rijksmonument)

- artikel 2.2,eerste lid onder b (provinciaal/gemeentelijk), artikel 6.2 Monumentenwet ‘88, hoofdstuk 2 par. 1 en 2; artikelen 39 tweede lid, 41, eerste en tweede lid; Artikelen 3, 10, 14 en 15 Monumentenverordening 2006

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft:

vergunning/Omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor dat wordt ontsierd of in gevaar gebracht (de activiteit monument). Zie ook afdeling Omgevingsbeleid (bevoegdheid gemeentelijke archeologen)

Inzenden collegebesluiten aan minister c.q. gedeputeerde staten en/of RDMZ

Artikel 4, eerste lid BRRM ’97

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Inzenden raadsbesluiten aan minister

Artikel 11, eerste en derde lid BRRM ’97

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Berekenen subsidiabele/werkelijk gemaakte kosten/doorzenden aanvraag om subsidievaststelling aan minister/controle geldelijke verantwoording

BRRM ’97 artikel 14, eerste lid; 15 leden 1 en 6; 31; 32, eerste lid

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Begeleiden restauratie/opstellen en doorzenden van overzichten en verklaringen aan minister

Artikelen 22 en 23, leden 1, 2, 3 en BRRM ’97

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluiten over niet horen eigenaar over afvoering monumentenlijst

Artikel 8 Monumentenverordening 2006

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Algehele uitvoering regulering activiteit Brandveilig gebruik

Wabo artikel 2.1, eerste lid onder d; artikel 6.2

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of geven van een bouwwerk (de activiteit brandveilig gebruik).

Algehele uitvoering regulering activiteit Aanleg weg

Wabo artikel 2.2, eerste lid onder d en art. 6.2 Wabo,

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Vergunning voor het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg (de activiteit aanleg weg).

Algehele uitvoering regulering activiteit Uitweg

Wabo artikel 2.2, eerste lid onder g en 6.2

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Uitwegvergunning/Omgevingsvergunning voor het maken, hebben of het veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik van een uitweg (de activiteit uitweg).

Algehele uitvoering regulering activiteit Kappen

Wabo, Bomenverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Kapvergunning/Omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand (de activiteit kappen).

 

Gemeentelijke boomspecialist is bevoegd voor het afgeven van een mondelinge vergunning in verband met noodkap.

Algehele uitvoering regulering activiteit Reclame

Wabo artikel 2.2, eerste lid onder h en 2.6;

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft: Reclamevergunning/Omgevingsvergunning voor het maken of voeren van handelsreclame of het gedogen of toestaan van handelsreclame (de activiteit reclame.

Wonen

 

 

 

 

 

Uitvoeren huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

De artikelen 14, 15 en 16 zijn uitgezonderd van het mandaat.

Besluiten op aanvragen en intrekken vergunning onttrekking en verheling

Artikelen 21-24 Huisvestingsverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluiten op aanvragen Leegstandwet

Artikel 15 Leegstandswet

B&W

Afdelingsmanager

 

Er wordt aan de directeuren van de woning corporaties ondermandaat verleend in individuele gevallen.

Het opleggen van een bestuurlijke boete

artikel 19 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie Collegebesluit 2015/186089

Besluiten op aanvragen om een splitsingsvergunning (en intrekking)

artikel 16 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie Collegebesluit 2015/186089

Besluiten op aanvragen om een urgentieverklaring

artikel 9-11 Huisvestings-verordening Zuid-Kennemerland/IJmond

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft alleen aanvragen met betrekking tot stadsvernieuwingurgenten

Zie Collegebesluit 2015/186089

Regulering o.g.v. APV

 

 

 

 

 

Ontheffing voor incidentele festiviteiten met geluidshinder

Artikel 4:3 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

Inclusief sportgelieerde festiviteiten.

Regulering aanleg, beschadigen en veranderen van de weg (niet zijnde Wabo-aangelegenheid)

Artikel 2:11 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

NB: afdeling PGM reguleert dit voor zover het gaat om kabels en leidingen (zie aldaar)

Regulering uitweg (niet zijnde Wabo aangelegenheid)

Artikel 2:12 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Regulering, voor zover wettelijk mogelijk en gewenst resp. noodzakelijk van:

a. bruikbaarheid, veiligheid en aanzien van de weg;

b. evenementen (incl. circus en kermis);

c. terrassen;

d. maatregelen tegen overlast en baldadigheid;

e. geluidshinder en verlichting;

f. wegverontreiniging;

g. maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast;

h. parkeerexcessen;

i. collecteren;

j. venten;

k. standplaatsen

l. snuffelmarkten

m. het verbod vuur te stoken

n. vertoningen (w.o. straatoptredens)

o. filmopnames

p. verstrooiing as

q. inzameling geld/goederen (geen kleding)

APV Hoofdstuk 2 Afdeling 4, artikel 2:10 en 2:11 van Afdeling 5, Afdelingen 6, 7, 8, 11;

Hoofdstuk 4 Afdelingen 1, 2, 3, 4;

Hoofdstuk 5 Afdelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Regulering betreft hier niet de publieke functie van de weg.

 

Met uitvoering van loketvergunningen (zie afdeling KCC).

 

 

 

Ad b: Binnenevenementen niet kennisgevingplichtig m.u.v. door de Burgemeester aangewezen vechtevenementen

Ad h: Parkeren grote voertuigen wordt gereguleerd door de BBOR

Ad e.: Geluid betreft civiele werkzaamheden

Ad k: met uitzondering van standplaats aan en op het ijs(zie mandatering bij BBOR)

Regulering kamperen

Artikelen 4:17 t/m 4:19 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Regulering van het houden van dieren

Artikelen 2:57 t/m 2:64 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

Met uitzondering van het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod ex artikel 2:59 APV; deze bevoegdheid is gemandateerd aan hoofd V&H

Regulering vestiging/exploitatie van speelgelegenheden en een speelautomatenhal; plaatsing speelautomaten

APV Hfdst. 2 Afdelingen 10 en 10a;

Wet op de Kansspelen art. 30b

B

Afdelingsmanager

 

 

Regulering voor het in werking hebben van een draaiorgel

Artikel 4:6 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Verlening/weigering ontheffing sluitingstijden horeca en seksinrichtingen

Artikelen 2:29, 2:29a en 3:7 APV

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Verlening/weigering toestemming verstrekking alcoholvrije drank

Artikel 2:33APV

B

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming n.a.v. aanvrage vergunning seksinrichting of escortbedrijf

Hoofdstuk 3 APV

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluiten inzake vergunningen drank verstrekken op openbare weg (terras);

Verlening/weigeren vergunning Drank- en Horecawet

Verlening/weigering ontheffing sluitingstijden;

APV Hfdst. 2 Afdelingen 8 en 9

Artikelen 3 en 35DHW

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluiten inzake afsteken vuurwerk en verkoop vuurwerk

APV Hfdst. 2, afd. 13;

Artikel 3.3.4, vijfde lid Vuurwerkbesluit

B

Afdelingsmanager

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

Ontheffing toegang voetgangersgebied

RVV 87

B&W

Afdelingsmanager

 

Met inachtneming regeling en beleid inzake toegang voetgangersgebied (thans: nota SB/ V&V/00/1189 ) .

Verklaring t.b.v. luchtvaart

Besluit gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Routering gevaarlijke stoffen

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het verlenen en weigeren van ontheffingen op grond van de Winkeltijdenwet

WTW/verordening Winkeltijden 2012 en de daarop gebaseerde regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Vergunningverlening loterijen

Artikel 3 Wet op de Kansspelen

B

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming op verzoeken inzameling van kleding en textiel

Artikel 2, tweede lid Afvalstoffenverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het digitaal waarmerken en publiceren van bestemmingsplannen, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten en tijdelijke ontheffingen

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie collegebesluit STZ/RP/2010/13134;

 

Deze bevoegdheden zijn tevens gemandateerd aan de afdeling Omgevingsbeleid

Vergunningverlening en weigering gastouderbureaus, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

B&W

Afdelingsmanager

 

Vergunningverlening betreft feitelijk alleen aanmelding voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang

Verlening, intrekking, wijziging van vergunningen/ontheffingen met betrekking tot verkeersregulering

Verordening Parkeerregulering; nota Parkeervergunningen bedrijven; Algemene wet bestuursrecht; WWV, WVR, RVV, Wegsleepverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Besluitvorming inzake toekenning resp. verwijdering/verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats /het nemen van verkeersbesluiten inzake de aanwijzing en opheffing van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Relevante verkeerswetgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Alleen mogelijk indien belanghebbende in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (zie afdeling Maatschappelijke Ondersteuning)

Een en ander in overleg met afdeling Maatschappelijke Ondersteuning

Gebruiksvergunning brandveiligheid bij voor het publiek toegankelijke inrichtingen, niet zijnde bouwwerken

Artikel 3 Brandveiligheids-verordening

B

Afdelingsmanager

 

 

Aanstelling verkeersregelaars

Artikel 56 BABW

B

Afdelingsmanager

 

 

Handhaving Bebouwde Omgeving

 

 

 

 

 

Algehele controle, toezicht en feitelijke/juridische handhaving marktterreinen

Artikel 125 Gemeentewet;

Marktverordening en bijbehorend Inrichtingsplan;

artikel 170 Wegenverkeerswet; Wegsleepverordening;

artikelen 5:21 en 5:31 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

Ondermandaat aan marktmeester wat betreft toepassen van bestuursdwang ex APV en artikel 170 Wegenverkeerswet en Wegsleepverordening in geval van spoed bij opbouw van de markt.

 

Zie ook collegebesluit VVH/OV Reg.nr. 2010/136802

Algehele controle, toezicht en feitelijke/juridische handhaving bebouwde omgeving:

Algemene wet bestuursrecht, Wabo, Waterwet, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming

Wet milieugevaarlijke stoffen + regelingen/circulaires,

artikel 125 Gemeentewet Monumentenwet 1988, Monumentenverordening Haarlem 2006

Woningwet, Welstandsbeleid en –regelgeving, Wet RO, HBV, Huisvestingswet, Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit;

Brandbeveiligingsverordening,

APV

Besluit externe veiligheid inrichtingen, Drank en Horecawet (geluid), Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

en overige, aanverwante regelgeving

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Omgevingsdienst IJmond

 

Een aantal bevoegdheden is gemandateerd aan de Omgevingsdienst IJmond (zie afzonderlijk mandaatbesluit, behorend bij collegebesluit 2013/89429); voor het overige is de Afdelingsmanager gemandateerd.

Stilleggen Bouwwerkzaamheden

Artikel 5.17 Wabo, HBV, Wabo en overige aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Ondermandaat aan Inspecteurs.

Aanschrijven illegale bouw/illegaal gebruik

Woningwet/Wro/Wabo en overige aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en vergunningsvoorwaarden, alsmede de besluitvorming over sancties

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Het nemen van besluiten op aanvragen voor bijzondere toestemming en behandelen van kennisgevingen voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR);

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

Algemene wet bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht)

B

Secretaris-directeur van Omgevingsdienst IJmond

 

Zie Collegebesluit 2016/254784 voor beperkingen mandaat

 

De secretaris-directeur van Omgevingsdienst IJmond kan ondermandaat verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders en senior medewerkers

Het nemen van een beslissing, wat betreft de aanmeldnotitie, als bedoeld in artikel 7.16 lid 5 Wet milieubeheer

artikel 7.16 lid 5 Wet milieubeheer

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Afdeling Veiligheid en Handhaving

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Voor alle bevoegdheden waar de Afdelingsmanager staat geldt ondermandaat aan teammanagers

Voorbereidende besluiten tot en met het doen van adviesaanvragen aan bureau BIBOB

Wet BIBOB

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Vooralsnog alleen in het kader van openbare orde en veiligheid.

Regulering betogingen en demonstraties

Hfdst. 2, afd. 2, artikel 2:3 APV

B

Afdelingsmanager

 

 

Besluiten inzake subsidieverstrekking

ASV en specifieke regelingen

B&W

Afdelingsmanager

 

Op terrein van sociale veiligheid.

Aanwijzingsbesluiten locaties verbod drankgebruik

Artikel 2:48 APV

B&W

B

 

Zie collegebesluit VVH/VHR 2009/116929.

Opleggen van waarschuwingen en sancties bij niet-naleving Drank- en horecawet, APV en vergunningsvoorwaarden, waaronder tijdelijke afwijking sluitingsuur/tijdelijke algehele sluiting horeca-inrichting;

DHW, APV (div. artikelen en afdelingen)

B /B&W

Afdelingsmanager

 

Uitvoeren sanctiebeleid m.b.t. verlofbedrijven, drank en horecagelegenheden, prostitutiebedrijven, evenementen en coffeeshops.

Opleggen van waarschuwingen Opiumwet, technische wijzigingsbesluiten en nadere motivering van spoedbestuursdwangbesluiten

Opiumwet

B

Afdelingsmanager

 

Uitvoeren verschillende beleidsregels m.b.t. handhaving Opiumwet

Algeheel toezicht op naleving en feitelijke/juridische handhaving v.w.b. de openbare ruimte

APV, aanverwante regelgeving/beleid.

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Een en ander voor zover dit niet uitdrukkelijk is gemandateerd aan andere organisatie-eenheden.

Algeheel toezicht op naleving en feitelijke/juridische handhaving parkeren

Parkeerverordening; Algemene wet bestuursrecht

B&W /

heffingsambtenaar

Afdelingsmanager

 

Betreft onder meer:

- uitschrijven fiscale naheffingen parkeerbelasting (zie ook Mandaatbesluit belastingen GR Cocensus);

- uitschrijven aankondigingen van beschikkingen (wet Mulder; inning via CJIB)

- overlast aanhangwagens in belanghebbenden gebieden

- overlast grote voertuigen in belanghebbenden gebieden;

- overlast kampeerauto’s in belanghebbenden gebieden;

- overlast caravans in belanghebbenden gebieden

- annexatie betaald parkeren-plaatsen.

Toezicht op naleving en feitelijke/juridische handhaving van de Wegenverkeerswet (WVW), het Wegenverkeersreglement (WVR), de Wegsleepverordening en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)

WVW,WVR,

RVV

Algemene wet bestuursrecht

Wegsleepverordening

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft onder meer:

- uitschrijven aankondigingen van beschikkingen (wet Mulder; inning via CJIB)

- uitschrijven van een kennisgeving van beschikking (niet-Wet Mulder, wel inning via CJIB)

- opmaken proces-verbalen ten behoeve van Justitie

- ontheffingen toegang voetgangersgebied (met in acht neming regeling en beleid inzake voetgangersgebied (SB/V&V/ 00/1189).

Toezicht op naleving en feitelijke/juridische handhaving van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft illegaal aanbieden van afval door particulieren & bedrijven.

Toezicht op naleving en feitelijke/juridische handhaving van de verordening op de houtopstanden (Bomenverordening)

Bomenverordening;

Algemene wet bestuursrecht, Wabo

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft m.n. handhaving op illegaal kappen van bomen.

Intrekken ontheffingen straatoptredens

Artikel 2:9 APV

B

Afdelingsmanager

 

 

Opleggen aanlijn- en muilkorfgebod/het nemen van besluiten over onbeheerde dieren

Artikel 2:59 APV

B&W

Afdelingsmanager

 

 

het in bezit nemen van (brom)fietswrakken of delen daarvan en het onder zich nemen van (brom)fietsen

Burgerlijk Wetboek, Boek 5, titel 2; (soms in samenhang met APV 2 :51)

B

Afdelingsmanager

 

 

Toezicht houden op het juiste gebruik van de openbare ruimte en het beschermen van deze ruimte tegen annexaties door derden

BW/APV

B/B&W

Afdelingsmanager

 

 

Afdeling Klant Contact Centrum

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

In behandeling nemen van aanvragen voor en verstrekken van nationale paspoorten reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen

Paspoortwet 1991

B

Afdelingsmanager

 

 

In behandeling nemen van aanvragen voor en verstrekken van Europese identiteitskaarten;

Paspoortwet 1991

B

Afdelingsmanager

 

 

Weigering of vervallenverklaring reisdocumenten

Paspoortwet 1991

B

Afdelingsmanager

 

 

In behandeling nemen aanvraag voor en afgifte van rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; Wegenverkeersreglement 1996

B

Afdelingsmanager

 

 

Weigering afgifte/ongeldigverklaring rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; Wegenverkeersreglement 1996

B

Afdelingsmanager

 

 

In behandeling nemen aanvraag voor verklaring omtrent gedrag

Artikel 11Wet op de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag 1955, laatstelijk gewijzigd 1995

B

Afdelingsmanager

 

 

Legalisatie garantverklaring

 

B

Afdelingsmanager

 

 

Legalisatie handtekening

 

B

Afdelingsmanager

 

 

Afwijking van de lijkbezorgingstermijn

Artikel 17 Wet op de lijkbezorging 1991

B

Ambtenaar van de Burgerlijke stand

 

Na advies geneeskundige/Officier van Justitie.

Opdracht tot geld bestellen en afstorten ten behoeve van de kas Publiekshal

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Verstrekking tijdelijke parkeerontheffing

Verordening Parkeerregulering

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Uitvoering Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Wet BRP en daarop gebaseerde besluiten

B&W

Afdelingsmanager

 

- zie voor lijst van toezichthouders voor het afnemen van verklaringen artikel 2.8 van de Wet BRP;

- en van toezichthouders belast met de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP

Collegebesluit 2014/31950

Afgifte en weigeren uittreksels BRP

Wet BRP

B

Afdelingsmanager

 

 

Verstrekking gegevens uit de basisadministratie buiten de kaders Wet BRP

Verordening BRP; Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Weigering verstrekking gegevens uit basisadministratie

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Verstrekking bijzondere bijstand administratief

Participatiewet en daarvan afgeleide regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Er is ondermandaat verleend aan de medewerkers Sozawe-balie.

Betreft eenvoudige verstrekkingen, waaronder bril, rechtshulp, gehoorapparaat, orthodontie, etc.

Besluiten op aanvragen huisvestingsvergunning (en intrekking)

Artikel 5 Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond; artikel 11 Huisvestingswet 2014

B&W

Afdelingsmanager

 

Zie Collegebesluit 2015/186089

 

Betreft alle aanvragen, behalve die met betrekking tot woonruimte in het bezit van corporaties

Advies naamswijziging

Richtlijnen voor Geslachtsnaamwijziging 1989

B

Afdelingsmanager

 

 

Uitvoering reglement Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk en overlijden)

Reglement Burgerlijke Stand

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Bevoegdheden in het kader van naturalisatie en optie

Rijkswet op het Nederlanderschap

B/B&W

Afdelingsmanager

 

Met inachtneming van mandaatbesluit burgemeester van 27 november 2007.

Correspondentie, openbare kennisgevingen omtrent registratie, kandidaatstelling en stemming bij verkiezingen

Kieswet 1989

B

Afdelingsmanager

 

Per verkiezing wordt ondermandaat geregeld.

 

De burgemeester: q.q. voorzitter hoofd- en centraal stembureau.

Benoemen van stembureauleden en aan wijzen van stemlokalen bij verkiezingen en referenda

Kieswet, artikel E3, E4 en J4 Kieswet 1989

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft:

1. Instellen van één of meer stembureaus in de gemeente;

2. Voor elke verkiezing benoemen de leden van elk stembureau en een voldoend aantal plaatsvervangende leden;

3. Voor elk stembureau aanwijzen van een geschikt stemlokaal;

4. Aanwijzen van mobiele stembureaus. Per verkiezing wordt ondermandaat geregeld.

1)Verstrekken vervangende stempassen

2)Verstrekken kiezerspassen

3) Verstrekken volmachtbewijzen

1) artikel J 8 lid 1 KW

2) artikelen K6, K8 lid 1 en K10 lid 3 KW

3) artikelen L8 en L11 KW

B

Afdelingsmanager

 

Aanmaken van kiezerspassen, volmachtbewijzen en vervangende stempassen die schriftelijk of mondeling worden aangevraagd

 

Ondermandaat is mogelijk aan medewerkers team balie en team verkiezingen

Benoemen en ontslaan (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

BW, boek 1 artikel 16

B&W

Afdelingsmanager

 

 

De gemeentelijke taken rondom de inname, het beheer en het vervreemden van gevonden voorwerpen. Benoemen en ontslaan (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

Artikelen 5:5 t/m 5:12 BW,

Besluit gevonden voorwerpen

Aanverwante regelgeving BW, boek 1 artikel 16

BB&W

Afdelingsmanager

 

 

Verlof tot ontleding

Wet op de Lijkbezorging, artikel 68, eerste lid. Artikelen 5:5 t/m 5:12 BW,

B

Afdelingsmanager

 

Ondermandaat aan Ambtenaar Burgerlijke Stand (niet aan buitengewoon ABS)

De gemeentelijke taken rondom de inname, het beheer en het vervreemden van gevonden voorwerpen

Artikelen 5:5 t/m 5:12 BW,

Besluit gevonden voorwerpen

Aanverwante regelgeving

B

Afdelingsmanager

 

 

Afdeling Data, Informatie en Analyse

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Het verstrekken van informatie en adviezen op het gebied van topografische informatie en basisregistraties aan inwoners en ondernemers

 

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Beheer Basisregistraties en Geo-informatie

Diverse wetten op de basisregistraties

B&W

Afdelingsmanager (zie Bijzonderheden) BAG-beheerders

 

Het betreft de volgende registraties en werkzaamheden:

Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

Basisregistratie Grootschalige Topografie;

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen;

Toekennen naamgeving en nummering.

Vaststellen en benoemen van een openbare ruimte;

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Het mandaat aan de BAG-beheerders betreft de bevoegdheden genoemd in bijlage A. bij het Collegebesluit 2010/133311/M&S/OCR onder A. ten derde en B.

 

Mandaat Afdelingsmanager beperkt tot het schriftelijk aanwijzen van de BAG-beheerders en Asset-manager Wion en het verlenen van ondermandaat voor diverse werkzaamheden.

Het uitbrengen van offerten c.q. aanvaarden van opdrachten tot onderzoek en statistiek

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

Betreft hier opdrachten van derden

Aangaan van privacygarantieovereenkomsten t.b.v. onderzoeksopdrachten

 

B/B&W

Afdelingsmanager

V

 

Afdeling Werk en Inkomen

Algemeen

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

De verstrekking van geldleningen aan burgers in het kader van noodhulpverlening

 

B/B&W

Directie

V

In het kader van inzet gemeentelijke hulp bij rampen

Specifiek

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Wachtlijstbeheer Wsw

Wet sociale werkvoorziening

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

Er is ondermandaat verleend aan Paswerk wat betreft de uitvoering van deze taak.

Het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van het Social Return beleid met opdrachtnemers en leveranciers

Artikel 160, lid 1 aanhef en onder e Gemeentewet;

Artikel 171 Gemeentewet

B/B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

V

Collegebesluit nr. 2014/255802

Financiële bijstand

 

 

 

 

 

Algehele uitvoering financiële bijstandsverlening

Participatiewet / en hierop berustende nadere regelgeving

Artikel 2,1.7. Wmo 2015 jo. art. 6.1. verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

 

Financiële bijstand aan personen in het bezit van een voorlopige vergunning tot verblijf of ROA-gerechtigden die in afwachting zijn van een beslissing op aanvraag om verblijfsvergunning

Zorgwet VVTV, ROA, Participatiewet

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen en

Afdelingsmanager

 

 

Buiten invordering stellen van vorderingen

WWB/Bbz 2004/IOAW/IOAZ en Participatiewet

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen en

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

 

Voor buiten invordering stellen van bedragen boven de € 10.000 in gevallen als bedoeld in B&W nota 2007/140304 kan geen ondermandaat verleend worden.

Benoeming derden tot onbezoldigd ambtenaar in verband met de uitoefening van bevoegdheden op het gebied van invordering en verhaal van verstrekte uitkeringen

Artikelen 61, 62 63 en 64 lid 1 WWB en 44 en 45, eerste lid van de IOAW/IOAZ, Participatiewet

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

en

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

 

Benoeming geldt alleen voor zover noodzakelijk in de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de gemeente Haarlem

Vestiging bezitloos pandrecht

WWB/ Bbz 2004 / IOAW/IOAZ, Participatiewet en hierop berustende nadere regelgeving

B/B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

en

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

V

 

Indienen declaraties bij Rijk, Provincie en andere overheidsinstanties

 

B/ B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

en

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

V

 

Indiening voorlopig verslag bij het ministerie van SZW over de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004.

WWB, artikelen 4 en 77; IOAW artikelen 7b en 54; IOAZ artikelen7b en 54; Bbz 2004 artikelen 7b en 54; Wwik artikel 5; Participatiewet

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

en

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

 

 

Werk en inburgering

 

 

 

 

 

Besluitvorming inzake verlening en vaststelling/stopzetting loonkostensubsidie aan werkgevers

WWB, reïntegratieverordening WWB, Participatiewet

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

In het kader van re-integratie werkzoekenden

Algehele uitvoering Wet inburgering met uitzondering van het vaststellen en wijzigen van richtlijnen( waaronder ook beleidsregels en algemeen verbindende voorwaarden) , het beschikken op bezwaarschriften en het instellen van beroep

Wet inburgering en aanverwante regelgeving,

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

 

Bijzondere diensten

 

 

 

 

 

Financiering begrafenis

WOL

B

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

 

Verklaring omtrent inkomen/ vermogen

Wet op de Rechtsbijstand

B

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

 

Werkzaamheden in het kader van tegemoetkoming aan doelgroep-ouders

Wet Kinderopvang hoofdstuk 2, paragraaf 3

B&W

Afdelingsmanager Werk en Inkomen

 

 

Afdeling Schulden, Minima en Sociale recherche

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Schulddienstverlening

 

 

 

 

 

Algehele uitvoering schulddienstverlening , inclusief verzoek tot schuldsaneringstraject

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening en beleidsregels schulddienstverlening en aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

 

 

Minima

 

 

 

 

 

Aangaan van overeenkomsten t.b.v. Haarlem Pas

art. 160, eerste lid aanhef onder e Gemeentewet

B&W

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

V

 

Verlening en vaststelling subsidies, o.m. t.b.v. peuterspeelzalen, RIBW de Herberg, vrijwilligersorganisaties en ter uitvoering van het minimabeleid.

ASV

B&W

Afdelingsmanager Schulden, Minima en Sociale recherche

 

 

Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Wmo algemeen.

Besluitvorming m.b.t. de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Algemene wet bestuursrecht, Wmo 2015, Uitvoeringsbesluit, verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem, Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015, alsmede de aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

- onder dit mandaat valt ook besluitvorming met betrekking tot plaatsing in de maatschappelijke opvang via de BCT (Brede Centrale Toegang)

- Onder dit mandaat valt ook de besluitvorming o.g.v. art. 2.1.7. van de Wmo 2015 jo. Art. 6.1. van de Verordening

Benoeming derden tot onbezoldigd ambtenaar in verband met de uitoefening van bevoegdheden op het gebied van invordering en verhaal van ten onrechte genoten maatwerkvoorzieningen of ten onrechte genoten persoonsgebonden budgetten

Artikel 2.4.1. Wmo 2015, Afdeling 4.4.4. Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingsmanager

 

Benoeming geldt alleen voor zover noodzakelijk in de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de gemeente Haarlem

Gehandicaptenparkeerkaart Besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart door het toekennen dan wel afwijzen van de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 49 BABW

Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

B&W

Afdelingsmanager

 

 

Subsidieverstrekking

Algemene wet bestuursrecht, Wmo en aanverwante regelgeving, ASV en nadere regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

Betreft vooralsnog alleen:

- vervoer van rolstoel gebonden personen door een vrijwilligersorganisatie (rolmobiel);

- informatievoorziening en advies op het gebied van de Wmo (loket Haarlem).

Subsidieverstrekking Welzijn en Zorg

Algemene wet bestuursrecht; ASV

B&W

Afdelingsmanager

 

Bij voorgenomen opschorting van voorschotten wordt hiervan vooraf melding gedaan aan de betreffende portefeuillehouder.

Besluitvorming inclusief herindicering inzake de toegang tot een maatwerkvoorziening of pgb in het kader van Opvang inclusief de vaststelling van een eigen bijdrage

Wmo 2015, verordening maatschappelijke ondersteuning en aanverwante regelgeving

B&W

Afdelingsmanager

 

1. betreft zowel Maatschappelijk Opvang (MO als VO)

2. Toegang MO loopt altijd via de Brede Centrale Toegang (BCT); de manager van de BCT heeft daarom ondermandaat voor deze bevoegdheid (=extern ondermandaat, zie ook ondermandaatregister)

3. Voor de inning en vaststelling van de eigen bijdrage is ondermandaat verleend aan de instellingen waar de opvang plaats vindt (= extern ondermandaat, zie ook ondermandaatregister)

4. Haarlem is centrumgemeente. Voor zover noodzakelijk hebben de aangesloten gemeenten Haarlem in een apart document gemandateerd om namens hen bepaalde bevoegdheden uit te oefenen

5. Zie collegebesluit nr. 2014/462684

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, al dan niet in de vorm van crisisinterventie

Wmo 2015, aanverwante regelgeving en diverse samenwerkingsprotocollen

B&W

Coördinator AMHK v.w.b. uitvoering

M

Het AMHK is een activiteit van Stichting Kontext en Bureau Jeugdzorg Noord Holland gezamenlijk (= externe machtiging alsmede extern mandaat)

Zie collegebesluit nr. 2014/462684

Afdeling Concerncontrol

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Machtiging kleine en routinematige investeringen

 

B&W

Concerncontroller

 

 

Het verstrekken en aantrekken van geldleningen voor korte én lange termijn financiering inclusief ondertekening overeenkomsten.

 

B/B&W

Concerncontroller

V

Wat betreft de korte termijn-financiering is er ondermandaat verleend aan de RVM van de afdeling Financiën tot 2 x de kasgeldlimiet.

 

Wat betreft de lange termijn financiering is voor de uitvoering (exclusief ondertekening) ondermandaat verleend aan de RVM van de afdeling Financiën.

Innemen van achtervangpositie ten behoeve van de herfinanciering van activiteiten van woningbouwcorporaties in de gemeente Haarlem

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet;

artikel 171 van de Gemeentewet

B/B&W

Concerncontroller

V

Collegebesluit nr. 2014/229858

Politie eenheid Noord Holland Basisteam Haarlem

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Opleggen verblijfsontzeggingen

APV 2:75a

B

Politie teamchef Haarlem

 

Uitvoeren beleid Verblijfsontzeggingen 8 april 2011; ondermandaat aan hulpofficieren, operationeel experts en operationeel commandanten.

Veiligheidsregio Kennemerland

Omschrijving bevoegdheid

Wet- en regelgeving

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Volmacht (V)

Bijzonderheden

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wet veiligheidsregio’s

B&W

Zie bijzonderheden

 

Bevoegdheden zijn vastgelegd in draaiboek rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het nemen van maatregelen tegen verspreiding van een infectieziekte

Artikel 26 Infectieziekte wet

B

directeur GGD Kennemerland

 

Ondermandaat aan sectormanager AGZ

Afgifte uitvoerdocumenten bij vervoer lijken over de grens

WOL/Besluit op de lijkbezorging

B

Gem. lijkschouwer / Sectormanager AGZ

 

 

Aanschrijven en bestuurlijke handhaving hygiënische woonproblemen ter uitvoering Woningwet en HBV

a. besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

b. besluit tot toepassing bestuursdwang

c. instemmen met verzoek handhaving

d. weigeren verzoek om handhaving

e. besluit tot innen dwangsom

f. feitelijk overgaan tot bestuursdwang

g. intrekken last onder dwangsom

h. intrekken besluit toepassing bestuursdwang

Artikel 125 Gemeentewet;

artikel 14 Woningwet

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 6.4.1, 7.3.2, 7.4.1 HBV;

APV

B&W

Directeur GGD Kennemerland

 

Ondermandaat aan sectormanager AGZ. Bij toepassing artikel 6.4.1 na overleg met daartoe aangewezen medewerkers van de Afdeling Proactie en Preventie van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Houden van schadelijke huisdieren

Artikel 2:60 APV

B&W

Directeur GGD Kennemerland

 

Ondermandaat aan sectormanager AGZ

Uitvoering klachtenregeling Zorg

Klachtenregeling Zorg

B&W

Directie Veiligheidsregio Kennemerland

 

 

Besluiten inzake dwangsomtoekenning

Algemene wet bestuursrecht, Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen

B&W

Directeur GGZ

 

 

Zie voor originele pdf de externe bijlage.

Bijlage 1 MANDATEN PERSONEELSZAKEN

 

gelet op artikel 22:1:1:1 van het Ambtenarenreglement 1995

Artikel 1

De beschikkingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, betrekking hebbende op de bepalingen in het Ambtenarenreglement 1995, de verordeningen waarnaar in dit reglement wordt verwezen, en de krachtens het reglement en die verordeningen vastgestelde nadere regelingen, wordt uitgeoefend door de afdelingsmanager, met uitzondering van de in de onderstaande tabel opgenomen beschikkingsbevoegdheden.

Artikel 2

De afdelingsmanager kan de bevoegdheid alleen uitoefenen als hij handelt overeenkomstig het geldende beleid. Bij afwijking van beleid is alleen de directie3 bevoegd.

Artikel 3

Tot het mandaat behoren mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de gemandateerde bevoegdheden alsmede het treffen van voorbereidings en uitvoeringshandelingen en voorbereidings en uitvoeringsbesluiten.

 

nr

BEVOEGDHEID

BEVOEGD

1

De aanstelling, het plaatsen in het kader van de aanstelling in algemene dienst alsmede de inschaling van en het verlenen van ontslag aan directieleden

college

2

De aanstelling , het plaatsen in het kader van de aanstelling in algemene dienst alsmede de inschaling van en het verlenen van ontslag aan afdelingsmanagers, met uitzondering van ontslag zoals bedoeld onder punt 9 van dit besluit

directie

3

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende of gewichtige redenen

college

4

De beslissing omtrent het staken van de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:2 lid 1 AR

college

5

De toekenning van een beloning uitstekend functioneren en/ of bijzondere prestaties als bedoeld in artikel 3:20 AR van meer dan € 1.000,-- (bruto bedrag )

directie

6

De beslissing of sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst zoals genoemd bij art. 7:1 onder d AR

directie

7

De beslissing omtrent de betaling van de bezoldiging aan anderen als bedoeld in artikel 7:15:1 AR

directie

8

Het verlenen van ontslag als bedoeld in artikel 8:3 (wegens reorganisatie), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 aanhef en a t/m e (overige gronden) AR

directie

9

Het verlenen van ontslag als bedoeld in artikel 8:7 aanhef en onder f (verstrekken van onjuiste gegevens bij aanstelling), 8:9 en 8:13 (disciplinaire straf)

college

10

De beslissing omtrent het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van het wachtgeld als bedoeld in artikel 10:22 AR

Afdelingsmanager HRM

11

De beslissing omtrent het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van de uitkering als bedoeld in artikel 11:26 AR;

Afdelingsmanager HRM

12

Het opleggen van disciplinaire straffen, bedoeld in artikel 16:1:2:1 AR

directie

13

Het opleggen van disciplinaire straffen als bedoeld in artikel 16:1:2:1 AR aan directieleden.

college

14

De beslissing omtrent een schorsing als bedoeld in artikel 8:15:1 AR

directie

15

De beslissing omtrent een schorsing als bedoeld in artikel 8:15:1 AR aan directieleden.

college

16

De beslissing omtrent inhoudingen op de bezoldiging tijdens schorsing als bedoeld in artikel 8:15: 2 AR

directie

17

De beslissing omtrent inhoudingen op de bezoldiging tijdens schorsing als bedoeld in artikel 8:15:2 AR ten aanzien van directieleden

college

18

De beslissing om al dan niet de hardheidsclausule toe te passen in verband met het voorkomen van korting op de bezoldiging bij terminaal zieken, als bedoeld in artikel 7.3 AR.

directie

19

Het aangaan van overeenkomsten ter vastlegging van afspraken bij beëindiging van de aanstelling tot een maximum van één jaarsalaris van betrokken medewerker; dit betreft tevens de volmacht tot ondertekening van dergelijke overeenkomsten

directie

20

Het aangaan van overeenkomsten ter vastlegging van afspraken bij beëindiging van de aanstelling boven een maximum van één jaarsalaris van betrokken medewerker alsmede overeenkomsten betreffende directieleden; dit betreft tevens de volmacht tot ondertekening van dergelijke overeenkomsten

wethouder personeelszaken

21

De bevoegdheden tot het uitvoeren van de suppletieregeling, als bedoeld in hoofdstuk 11a AR en tot het beslissen op een bezwaarschrift in het kader van de suppletieregeling

Loyalis (APG Servicepartners BV Heerlen)

22

De bevoegdheden tot het uitvoeren van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling als bedoeld in hoofdstuk 10a AR en tot het behandelen en beslissen op bezwaarschriften in het kader van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Loyalis (APG Servicepartners BV Heerlen)

23

De bevoegdheden tot het uitvoeren van de aanvullende en na-wettelijke werkloosheidsuitkering als bedoeld in hoofdstuk 10d AR en tot het behandelen en beslissen op bezwaarschriften in het kader van de aanvullende werkloosheidsuitkering

Loyalis (APG Servicepartners BV Heerlen)

23a

Het opleggen van sancties tijdens de fase van re-integratie en het Van Werk Naar Werk-traject ingevolge hoofdstuk 10d AR en de Regeling Bovenwettelijk Sanctiebeleid.

Afdelingsmanager HRM (v.w.b. sancties categorie 1-3)

 

Directie (v.w.b. sancties categorie 4)

23b

Het opleggen van sancties (categorie 1-4) tijdens de fase van aanvullende en na-wettelijke werkloosheidsuitkering ingevolge hoofdstuk 10d AR en de Regeling Bovenwettelijk Sanctiebeleid

Loyalis (APG Servicepartners B.V Heerlen)

24

Toekennen buitengewoon verlof om bijzondere overige redenen als bedoeld in artikel 6.4.5 AR

directie

25

Toestemming verlenen tot het vervullen van nevenfuncties door de afdelingsmanager als bedoeld in artikel 15:1:e AR

directie

26

Toestemming verlenen tot het vervullen van nevenfuncties door directieleden als bedoeld in artikel 15:1 e AR

college

27

Het aanwijzen van functies waarin het risico van financiële belangenverstrengeling aanwezig is als bedoeld in artikel 15:1 f AR

directie

28

Het verplichten van medewerkers binnen de eigen afdeling of bij een andere afdeling dan waar hij werkzaam is eenzelfde of een andere betrekking te aanvaarden dan wel tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan wel tijdelijk een andere betrekking waar te nemen, als bedoeld in artikel 2:1B AR

directie

29

Inschakelen bedrijfsrecherche of instellen van een integriteitsonderzoek zoals bedoeld in de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem en het Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem

Gemeentesecretaris

30

Afwijken van regels Bedrijfsvervoersplan Woon- werkverkeer

directie

31

Voordracht aan college aanwijzen vertrouwenspersonen en leden commissies

directie

32

De beschikkingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van herplaatsings- en herplaatsbaarheidsbesluiten

directie

33

De beschikkingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van herplaatsings- en herplaatsbaarheidsbesluiten betreffende directieleden

college

34

34. Het afwijzen/beantwoorden van interne en externe sollicitaties

afdelingsmanager HRM

35

35. Eerste ondertekening beoordelingsgesprek indien teamleider de direct leidinggevende is

teamleider

 

Bijlage 2 MUTATIEOVERZICHT behorend bij het mandatenregister 2018

 

Overzicht alle door het college en de burgemeester vastgestelde nieuwe mandaatbesluiten vanaf de inwerkingtreding van het mandatenregister 2015 (ingaande 1 mei 2015 tot en met 21 november 2017) en die verwerkt zijn in het mandatenregister 2018: zie hieronder:

2015

 • 1.

  BBV nummer: 2015/415598: Vernieuwing Samenwerkingsconvenant Verwijsindex: mandaat aan afdelingshoofd JOS;

 • 2.

  BBV nummer: 2015/ 319381: Mandatering Gecertificeerde Instellingen;

 • 3.

  BBV nummer: 2015/ 560924: Mandatering nemen verkeersbesluiten en verlenen ontheffingen verkeersregels;

 • 4.

  BBV nummer: 2015/ 186089: Besluiten ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: Haarlem 2015.

2016

 • 5.

  BBV nummer: 2016/397219: Vaststellen verordening: Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem; mandaat aan afdelingshoofd WWGZ;

 • 6.

  BBV nummer: 2016/479502: Mandatering voorschotovereenkomsten; mandaat aan hoofdafdelingsmanager GOB;

 • 7.

  BBV nummer: 2016/176201: Het stopzetten van innen recognities; mandaat aan afdelingshoofd Vastgoed;

 • 8.

  BBV nummer: 2016/ 254784: Mandaatbesluit laden en lossen gevaarlijke stoffen, w.o. vuurwerk;

 • 9.

  BBV: 2016/319648: Benoeming Hoofd Informatiebeheer.

2017

 • 10.

  BBV nummer: 2017/8152: mandatering van enkele bevoegdheden inzake planschadebehandeling; mandaat aan afdelingshoofden VTH en RB;

 • 11.

  BBV nummer: 2017/175803: Vaststellen verordening Blijverslening: Langer zelfstandig wonen: mandaat aan afdelingshoofd WWGZ;

 • 12.

  BBV nummer: 2017/301984: Vaststellen Uitvoeringsregeling Subsidiëring Amateurkunstverenigingen Haarlem;

 • 13.

  BBV nummer: 2017/207760: Programma van eisen Wmo en Jeugd.

 


1

Regionaal bureau Leerplicht

2

RMC = Regionale Meld- en Coördinatie functie Schoolverzuim en Voortijdig School Verlaten

3

Onder directie wordt in deze tabel verstaan: de algemeen directeur en directeuren.