Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Verordening Auditcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie
CiteertitelVerordening Auditcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp182, 213, 213a, audit, gemeenteraden, gemeentelijke commissies, rekenkamer, rekenkamercommissie, vergaderingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2007Nieuwe regeling

26-04-2007

Stadskrant, 21-06-2007

80/2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie

Gelet op art. 84 en 213 Gemeentewet, is vastgesteld de Verordening Auditcommissie

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De Auditcommissie is een commissie ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Onder de accountant wordt verstaan de accountant als bedoeld in artikel 213 tweede lid van de Gemeentewet.

Artikel 2 Leden en adviseurs van de Auditcommissie en stemrecht.

 • 1.

  De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden vanuit de Rekenkamercommissie waaronder de voorzitter van de Rekenkamercommissie en één raadslid uit de commissie Bestuur die geen lid is van de Rekenkamercommissie. De leden hebben stemrecht.

 • 2.

  De leden worden door de raad benoemd en ontslagen.

 • 3.

  Een lid wordt in ieder geval ontslagen als hij geen deel meer uitmaakt van de Rekenkamercommissie of de commissie Bestuur.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt aan het einde van de raadsperiode.

 • 5.

  Als adviseurs van de Auditcommissie treden op de concerncontroller, de gemeentesecretaris en de wethouder financiën.

 • 6.

  De voorzitter van de Rekenkamercommissie is tevens voorzitter van de Auditcommissie.

 • 7.

  De ondersteuning wordt verricht door de secretaris of plv. secretaris van de Rekenkamercommissie.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De Auditcommissie bevordert de afstemming van diverse onderzoeken en controles die ingevolge de artikel 182, 213 en 213a van de Gemeentewet worden uitgevoerd en adviseert hierover aan de raad.

 • 2.

  De Auditcommissie overlegt met de accountant over de controles en rapportages die deze uitbrengt ten behoeve van de raad en adviseert hierover aan de raad. Ook kan de Auditcommissie over andere rapportages van de accountant met hem overleggen en hierover adviseren aan de raad.

 • 3.

  De Auditcommissie adviseert de raad over:

  • a.

   het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • b.

   de selectie van de accountant.

 • 4.

  De Auditcommissie overlegt met de accountant over de opdrachtformulering voor de controle van de jaarrekening, met name voor wat betreft de volgende onderwerpen:

  • a.

   goedkeurings- en rapporteringstoleranties;

  • b.

   het normenkader;

  • c.

   door de raad te verstrekken aanvullende opdrachten;

  • d.

   de wijze van rapporteren door de accountant waaronder de frequentie en inrichting;

  • e.

   post- en prioriteiten van de raad aangaande de controle van de jaarstukken. De Auditcommissie adviseert hierover aan de raad.

 • 5.

  De Auditcommissie evalueert met de accountant of de uitvoering van de controle van de jaarrekening overeenkomstig opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Frequentie van vergaderen

De Auditcommissie vergadert zo vaak zij nodig oordeelt.

Artikel 5 Citeertitiel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Auditcommissie.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie in werking.