Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harderwijk
Officiële naam regelingSubsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2015
CiteertitelIsolatiemaatregelen woningen 2013-2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2015.

Artikel 12 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201501-01-201501-01-2016nieuwe regeling

29-01-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 12-02-2015

B15.000440

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2015

De raad van de gemeente Harderwijk;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 7 januari 2015

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat,

De gemeenteraad het van belang acht dat er binnen de gemeente activiteiten worden opgezet in het kader van een verbetering van duurzaamheid en het milieu;

De gemeenteraad deze doelstellingen onder ander heeft vastgelegd in het Milieubeleidsplan 2009-2012;

En verder beschreven heeft in de Routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk, de Energieke Stad;

De gemeenteraad dergelijke activiteiten wil stimuleren door middel van het verstrekken van subsidies;

B e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:

 

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2015

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m² K/W;

 • c.

  HR++glas: dubbel glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening 2014 van de gemeente Harderwijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Harderwijk.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen en het plaatsen van HR++ glas aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan artikel 4 en 7. En voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   • i

    door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

   • ii

    door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W is;

  • d.

   Het vervangen van (dubbel) glas door HR++-glas.

 • 2.

  de woning heeft een woonbestemming;

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 bedraagt € 300.000,00.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,00 per woning.

 • 2. De hoogte van de subsidie onder 1. genoemd kan hiervan afwijken indien: a. men gebruik maakt van de burenbonus; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750,00 per woning; Om voor de burenbonus in aanmerking te komen dienen minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aan te vragen. b. men gebruik gemaakt heeft van subsidie isolatie woningen 2010 of 2012; het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015 met ingang van de dag na uitgifte van het gemeentelijk blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Isolatiemaatregelen woningen 2013-2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van 29 januari 2015, onder nummer B15.000440.

de heer H.J. van Schaik de heer H.R. Lanning

voorzitter raadsgriffie

Toelichting

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2 uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn. In deze verordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van een achttal pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst is. Omdat de landelijke subsidieregeling van glasisolatie niet meer bestaat is vanaf 2013 ook HR++-glas opgenomen in deze stimuleringsregeling. Meer innovatieve maatregelen als zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan isolatiemaatregelen.

Toelichting artikel 4

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Op basis van de eerder genoemde pilots blijkt dat een kleine financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en –werkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

Toelichting artikel 11

De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.