Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit commissie naamgeving
CiteertitelInstellingsbesluit commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2009nieuwe regeling

10-03-2009

Het Kontakt, 12-03-2009

dossiercode 426013/420614

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk besluit om,

gezien het voorstel van 18-02-09 en gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, vast te stellen het:

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie naamgeving die adviseert aan het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 Taak

De Commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit:

  • a.

   een door het college aangewezen voorzitter;

  • b.

   een vertegenwoordiger van de oudheidkundige vereniging Herderewich;

  • c.

   een vertegenwoordiger van de hulpdiensten;

  • d.

   een beheerder van het gemeentelijk adressenbestand.

 • 2.

  Het college kan plaatsvervangende leden aanwijzen.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn terstond hernoembaar.

 • 5.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat moment van rechtswege af als commissielid.

 • 6.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De Commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secretaris van de Commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de Commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2.

  De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen:

  a. wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

  b. op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De agenda van de vergadering wordt vooraf openbaar gemaakt door publicatie.

 • 4.

  De Commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 5.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dit verlangt. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 6.

  Deskundigen die bij de vergadering aanwezig zijn voor een bepaald agendapunt, kunnen deelnemen aan de beraadslagingen, maar hebben geen stemrecht.

 • 7.

  De Commissie vergadert in het openbaar.

 • 8.

  De deuren van de vergadering worden gesloten, wanneer tenminste 3 aanwezige leden dit vorderen of de voorzitter dit nodig acht.

 • 9.

  Van de vergadering wordt een verslag gemaakt met daarin een samenvatting en/of een besluitenlijst. Dit verslag wordt gevoegd bij het advies aan het college.

 • 10.

  De eventueel bij de vergadering aanwezige burgers hebben spreekrecht. Direct na opening van de vergadering zal de voorzitter sprekers hiertoe in de gelegenheid stellen. De voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers. De voor het inspreken gereserveerde tijd is in totaal maximaal 30 minuten met een spreektijd per spreker van ten hoogste 5 minuten. Insprekers hebben geen stemrecht.

 • 11.

  Het advies van de Commissie aan het college bevat, voor zover relevant, de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9 Vergoeding

De leden van de Commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding als bedoeld in artikel 24 van de Verordening rechtspositieregeling 2009.

Artikel 10 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Instellingsbesluit commissie naamgeving”.

 • 2.

  Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op de dag van inwerkingtreding van het raadsbesluit om de “Verordening commissie straatnaamgeving 1994” in te trekken.

Aldus vastgesteld door het college van B&W, 10 maart 2009.

Namens Burgemeester en wethouders van Harderwijk,

de heer J.C.G.M. Berends, burgemeester.