Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening Fractieondersteuning 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Fractieondersteuning 2009
CiteertitelVerordening Fractieondersteuning 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 33, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 33, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-2009nieuwe regeling

18-12-2008

Het Kontakt, 29-12-2010

Dossiercode 417137

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractieondersteuning 2009

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2008 raadsbesluitnummer 110;

 

Gelet op artikel 3, tweede en derde lid van de Gemeentewet

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening fractieondersteuning 2009

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder fracties in de raad vertegenwoordigende groeperingen als bedoeld in artikel 33, lid 2 Gemeentewet.

Artikel 2
 • 1.

  Fracties ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor hun politieke werkzaamheden, inclusief kosten voor opleidingen, cursussen, symposia, seminars die niet door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd.

 • 2.

  De raad stelt jaarlijks bij de begroting een bedrag hiervoor beschikbaar.

 • 3.

  Van het in lid 2 bedoelde bedrag wordt 31,5 % gelijkelijk verdeeld over de fracties. Het resterende bedrag wordt naar rato van het aantal raadsleden per fractie over fracties verdeeld.

Artikel 3

Fracties besteden de tegemoetkoming om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

Artikel 4
 • 1.

  De tegemoetkoming wordt jaarlijks vóór 31 januari als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin deze verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de installatieraad wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 5
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de tegemoetkoming

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling plaatsvindt.

    

 • 2.

  Indien één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, wordt de tegemoetkoming voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Indien één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid

 • 4.

  Indien

  • a.

   twee of meer fracties als één fractie gaan optreden;

  • b.

   één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiermee bij de verdeling voor het eerstvolgende kalenderjaar rekening gehouden.

Artikel 6
 • 1.

  Elke fractie maakt voor 31 maart een verslag van de besteding van het voorschot openbaar door toezending van een verslag aan de raad.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening van de gemeente Harderwijk. De accountant brengt via zijn rapport van bevindingen advies uit aan de raad.

 • 3.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de tegemoetkomingen vast en eventueel de verrekening genoemd in artikel 7, lid 2.

Artikel 7
 • 1.

  Wanneer uit het verslag over de besteding blijkt dat het voorschot hoger is dan de werkelijke kosten mag een fractie het meerdere aanwenden in het dan lopende kalenderjaar, zulks tot een maximum van 25% van het voorschotbedrag..

 • 2.

  Wanneer uit het verslag over de besteding blijkt dat het meerdere uit het voorgaande kalenderjaar niet is besteed wordt het niet bestede bedrag ingehouden op het voorschot voor het dan lopende kalenderjaar.

Artikel 8

De griffier wordt belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 9

De Verordening geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties wordt ingetrokken

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fractieondersteuning 2009 en treedt in werking met ingang 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van

18 december 2008, onder nummer 110.

de heer J.C.G.M. Berends de heer M.J.E.M. van Dam

voorzitter raadsgriffier a.i.

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening fractieondersteuning 2009

Artikel 2

Fractieondersteuning vindt zijn vorm deels in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen en dus door de raad worden vastgesteld. De verdeelsleutel is gebaseerd op een vast bedrag per fractie en daar bovenop een bedrag per fractielid. De concrete invulling is conform de verdeling die tot op heden in Harderwijk is gehanteerd.

 

Artikel 3

De fracties worden grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Voorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan  raadswerkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld het vragen van een extern advies zijn of de huur van een ruimte voor een dag “op de hei” om de strategie voor een jaar te bepalen. Ook kosten voor scholing of opleiding van een raadslid of een fractie vallen hieronder. Het bedrag dat de fracties ontvangen is een “lumpsum”: een fractie bepaalt zelf welk deel van het budget aan bijvoorbeeld deelname aan cursussen wordt besteed en welk deel aan andere activiteiten en hoe dit per fractielid wordt verdeeld.

Niet onder artikel 2 vallen in ieder geval vallen kosten voor activiteiten van verkiezingscampagnes, omdat daarmee rechtsongelijkheid zou ontstaan met partijen die niet in de raad vertegenwoordigd zijn. Ook zijn aparte uitkeringen oid aan raadsleden voor “bijzondere” inspanningen oid (zoals fractievoorzitterschap) niet toegestaan. Individuele tegemoetkomingen worden geregeld in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.

 

Artikel 4

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig of niet is besteed, behoudens wat erover is bepaald in artikel 7, kan dit na een jaar verrekend worden. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad.

 

Artikel 5

Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast zal moeten worden aan veranderde verhoudingen in de raad. De regeling heeft tot gevolg dat fracties die kleiner worden (of geheel verdwijnen) nog over de gehele maand waarin de nieuwe raad voor het eerst vergadert de bijdrage ontvangen. Voor fracties die groter worden (of nieuwe fracties) gaat de bijdrage per diezelfde maand in. Dat betekent dat de totale bijdrage voor fractieondersteuning in een verkiezingsjaar hoger uitvalt dan in andere jaren. Dit is niet te vermijden.

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden.

Het samengaan van fracties of het overstappen naar een andere fractie wordt gedurende een kalenderjaar niet verrekend. In het daarop volgende kalenderjaar wordt het bij de reguliere verdeling betrokken, maar niet met terugwerkende kracht.

 

Artikel 6

Verantwoording vindt plaats door het overleggen van een door de accountant goedgekeurd verslag aan de raad. De controle van het verslag kan door de accountant meegenomen worden met de controle van de jaarrekening. Uit het verslag en het verslag van bevindingen van de accountant kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Indien niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt zal de raad het ten onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen. Op basis van de verslagen stelt de raad de definitieve bijdragen per fractie vast.

 

Artikel 7

Fracties hebben de mogelijkheid een deel van het voorschot aan te wenden in het volgende jaar. Om “stuwmeren” te voorkomen, kan dit maximaal 25% van het totale voorschot zijn. Mocht blijken dat ook in dit volgende jaar de middelen niet zijn gebruikt, dan worden deze verrekenend.

 

Artikel 8

De praktische uitvoering van deze verordening ligt bij de griffier. Hij draagt ervoor  zorg dat de jaarlijkse voorschotten worden verstrekt en draagt zorg voor de eventuele verrekening na vaststelling van de definitieve budgetten volgens artikel 6. Fracties zijn zelf verantwoordelijk dat ten behoeve van de definitieve vaststelling van de budgetten door de raad zoals bedoeld in artikel 6 de raad tijdig de verantwoording ontvangt.