Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Besluit regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen
CiteertitelHet incassoreglement 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2010nieuwe regeling

02-03-2010

Het Kontakt, 02-03-2010

B10.000559

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het voldoen van de aanslag door middel van het automatische incasso;

 

Is vastgesteld het

 

BESLUIT REGELING AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

ARTIKEL 1. Begripsbepalingen

 • -

  Afschrijvingstijdvlak:

  Periode van afschrijving, welke aanvangt in de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en eindigt op de laatste dag van de maand van de laatste termijn.

 • -

  Belastingjaar:

  Het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingjaar betrekking hebben.

 • -

  Belastingschuldige:

  De natuurlijke-of rechtspersoon die de belasting verschuldigd is.

 • -

  Groene kaart:

  Kaart waarmee de doorlopende machtiging voor de maandelijkse incasso wordt afgegeven.

 • -

  Gele kaart:

  De kaart waarmee een afgeboekt termijnbedrag door de belastingschuldige wordt teruggevraagd.

 • -

  Rode kaart:

  De kaart waarmee het automatische incasso wordt beëindigd.

 • -

  Storno:

  Door de bankinstelling geweigerd incasso.

ARTIKEL 2. Doel van het automatische incasso

Het automatische incasso heeft tot doel de belastingschuld gespreid te kunnen betalen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingschuldige.

ARTIKEL 3. Aanslagoplegging

De aanslag gemeentelijke belastingen is voorzien van een dagtekening en van de vervaltermijn(en).

ARTIKEL 4. Gemeentelijke belastingen

Automatische incasso is slechts mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • -

  Onroerende zaak belasting

 • -

  Rioolheffing

 • -

  Afvalstoffenheffing

 • -

  Hondenbelasting

 • -

  Grafrechten

 • -

  Precariobelasting

 • -

  Reclamebelasting

Alle andere belastingen en heffingen worden niet bij het automatische incasso betrokken.

ARTIKEL 5. Deelname aan het automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan het automatische incasso is mogelijk wanneer het totaalbedrag van de aanslag meer dan € 135,00 maar minder dan € 10.000 bedraagt.

 • 2.

  De gemeente Harderwijk kan deelname aan het automatische incasso weigeren wanneer gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Deelname aan het automatische incasso is niet mogelijk wanneer de dwanginvordering is aangevangen.

ARTIKEL 6. Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding vindt plaats binnen twee weken na dagtekening van de aanslag door de volledig ingevulde en ondertekende groene kaart aan de gemeente Harderwijk op te sturen of in te leveren aan de balie van de stadswinkel in het stadhuis.

 • 2.

  Machtigingen die na de vervaldatum van de het aanslagbiljet worden ontvangen, worden slechts in overleg met de invorderingsambtenaar betrokken bij het automatische incasso.

ARTIKEL 7. Stilzwijgende verlenging

De machtiging voor het automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De machtiging wordt alleen beëindigd door artikel 11, lid 1, sub 1, b, c en d.

ARTIKEL 8. Aantal incassotermijnen

De belastingverordening stelt de betaaltermijn(en) waarbinnen de aanslag gemeentelijke belastingen betaald moet worden vast.

ARTIKEL 9. Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag is gelijk aan het totale aanslagbedrag gedeeld door de, voor het betreffende belastingjaar, vastgestelde incassotermijnen.

 • 2.

  Met inachtneming van het eerste lid, kunnen mislukte incassopogingen leiden tot een verhoging van het termijnbedrag.

 • 3.

  Met inachtneming van het eerste lid, resulteren verminderingen en ontheffingen tot een verlaging van het termijnbedrag. Als blijkt dat door de vermindering of ontheffing meer dan benodigd is afgeschreven, wordt het teveel betaalde bedrag zonder rentevergoeding teruggestort of verrekend.

 • 4.

  Bij beëindiging van een uitstel van betaling wordt het verschuldigde bedrag naar evenredigheid over de resterende incassotermijnen verdeeld.

 • 5.

  Wanneer het automatische incasso wegens uitstel van betaling niet in het afschrijvingstijdvak plaats kan vinden, dan dient de aanslag terstond en in één keer te worden voldaan.

ARTIKEL 10. Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De eerste afschrijving vindt plaats één maand na dagtekening van het aanslagbiljet, en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 2.

  Het termijnbedrag zal omstreeks de laatste dag van de maand maand, maar niet later dan de in de eerste week van de eerstvolgende maand worden geïncasseerd.

 • 3.

  Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren worden niet gemaakt.

ARTIKEL 11. Ontbindende voorwaarden

Het automatische incasso wordt beëindigd:

1.

 • a.

  door inzending van de rode kaart of door schriftelijke opzegging van de machtiging.

 • b.

  wanneer het incasso binnen een afschrijvingstijdvak twee keer wordt gestorneerd.

 • c.

  wanneer het incasso door de belastingsschuldige wordt teruggeboekt.

 • d.

  wanneer voor belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of wanneer gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen belemmeren.

  • 2.

   Wanneer het automatische incasso wordt beëindigd ingevolge lid 1, sub a, b, en c, wordt de belastingschuldige hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

  • 3.

   Na beëindiging van het automatische incasso wordt het (restant)bedrag van de aanslag ingevorderd alsof het incasso niet heeft plaatsgevonden. Als de vervaltermijn is verstreken dient het nog verschuldigde bedrag van de aanslag direct en in één keer te worden voldaan. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, kan zonder waarschuwing vooraf de dwanginvordering worden opgestart. De kosten hiervan komen voor rekening van de belastingschuldige.

ARTIKEL 12. Opschorting van het automatische incasso

Het automatische incasso wordt opgeschort als de belastingschuldige een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend of als er uitstel van betaling is verleend.

ARTIKEL 13. Overlijden

Overlijden van de belastingschuldige beëindigt het automatische incasso niet. De erven kunnen het automatische incasso beëindigen met de rode kaart.

ARTIKEL 14. Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, ontbinding van de samenleving of vertrek beëindigt het automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door het vorige lid genoemde redenen niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dient de belastingschuldige dan wel de rekeninghouder de invorderingambtenaar hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen.

 • 3.

  Als niet aan lid 2 wordt voldaan, loopt het incasso door op het bij de invorderingsambtenaar bekende rekeningnummer. Reeds geïncasseerde termijnen worden niet terugbetaald.

ARTIKEL 15. Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt het automatische incasso niet.

ARTIKEL 16. Wijziging bankrekeningnummer

Als het niet mogelijk of gewenst is dat het automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dient de belastingschuldige direct schriftelijk het rekeningnummer door te geven waarop het incasso plaats kan vinden. De belastingschuldige wordt niet in kennis gesteld van de wijziging.

ARTIKEL 17. Terugboeking geïncasseerd bedrag

Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, kan hij met de gele kaart de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken. Hiermee wordt het incasso van het termijnbedrag teniet gedaan.

ARTIKEL 18. Betalingen buiten het automatische incasso.

Betalingen die buiten het automatische incasso worden ontvangen, worden afgeboekt op het genoemde aanslagbiljet. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan het restsaldo en gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen.

ARTIKEL 19. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement voor het automatische incasso van de gemeentelijke belastingen kan worden aangehaald als “het incassoreglement 2010”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk in haar vergadering van 2 maart 2010.

De voorzitter,

de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA,