Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent heffing en invordering van leges Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent heffing en invordering van leges Legesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282373

180071296

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent heffing en invordering van leges Legesverordening 2019

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2018,

raadsbesluitnummer 180071296;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2  

Vervallen

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges worden vermeerderd met portokosten indien er stukken per post moeten worden toegezonden dan wel wanneer er per post bescheiden van derden moeten worden opgevraagd. De portokosten worden berekend naar de tarieven opgenomen in onderdeel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of een andere schriftuur.

 • 2.

  Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een voorlopig bedrag gevorderd worden.

Artikel 6 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken er van.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden:

  • 1.

   per post, binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • 2.

   langs elektronische weg, per direct.

Artikel 7 Leges bij abonnement over gedeelten van een kalenderjaar

Indien voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld op zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de aanvraag nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Persoonlijke vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor stukken genoemd in de onderdelen 2.2, 2.3 en 2.4 van de tarieventabel verstrekt aan de eerste plaatsvervanger van elke raadsfractie dan wel van elke politieke en/of plaatselijke groepering waaruit de raadsfractie is samengesteld, alsmede aan de secretariaten van de plaatselijke afdelingen van volgens de kieswet geregistreerde politieke partijen en van de plaatselijke politieke groeperingen.

Artikel 10 Zakelijke vrijstellingen

Leges worden, voor zover daarvoor niet reeds krachtens wettelijke bepalingen vrijstelling bestaat, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • c.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • e.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 11 Verlenen van kwijtschelding

Van de in artikel 1 genoemde rechten wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990, verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2018” vastgesteld op 14 december 2017, nummer wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2019’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

20 december 2018

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2018, raadsbesluitnummer 180071296

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

1.1

Portokosten.

 

 

1.1.1

Voor portokosten als bedoeld in artikel 4, derde lid van de legesverordening 2008, worden doorberekend conform de tarieventabel van TNT Post.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Facilitaire zaken

 

 

nummer

omschrijving

tarief

 

 

 

 

2.1

Afschriften c.a.

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

 

 

 

 

 

Afschriften, fotokopieën of uittreksels van stukken, voor zover

 

 

 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

 

 

 

regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

 

 

2.1.1

formaat A4 (zwart-wit)

1,26

2.1.2

formaat A3 (zwart-wit)

1,42

2.1.3

formaat A4 (kleur)

2,10

2.1.4

formaat A3 (kleur)

3,19

2.1.6

groot-formaat tekeningen A2

9,44

2.1.7

groot-formaat tekeningen A1

9,60

2.1.8

groot-formaat tekeningen A0

10,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschriften, fotokopieën of uittreksels van op grond van enige

 

 

 

Wettelijke regeling (kosteloos) ter inzage gegeven stukken, per

 

 

bladzijde

 

 

2.1.9

formaat A4 (zwart-wit)

0,13

2.1.10

formaat A3 (zwart-wit)

0,48

2.1.11

formaat A4 (kleur)

1,07

2.1.12

formaat A3 (kleur)

2,18

2.1.13

groot-formaat tekeningen A2

4,79

2.1.14

groot-formaat tekeningen A1

5,07

2.1.15

groot-formaat tekeningen A0

5,67

 

 

 

 

2.2

Verslagen raadsvergaderingen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.2.1

af- of overdrukken of fotokopieën van verslagen van

 

 

 

raadsvergaderingen, per bladzijde

0,13

2.2.2

af- of overdrukken of fotokopieën van stukken behorende

 

 

 

bij een raadsvergadering, zoals agenda's met voorstellen

 

 

 

van burgemeester en wethouders en van de commissie

 

 

 

van beroepschriften alsmede van stukken met betrekking

 

 

 

tot openbare commissievergaderingen, per bladzijde

0,13

 

 

 

 

2.3

Begroting, rekening en kadernota

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

 

 

een exemplaar van:

 

 

2.3.1

de programmabegroting

40,30

 

 

 

 

2.3.2

de programmarekening

45,44

2.3.3

kadernota

€.

30,67

 

 

 

 

2.4

Verordeningen

 

 

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

een exemplaar van een verordening per verordening

11,33

 

vermeerderd met per geheel of gedeeltelijk bedrukte

 

 

 

bladzijde

0,13

 

 

 

 

2.5

Taxatieverslagen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het op grond van artikel 40 eerste lid

 

 

 

Wet waardering onroerende zaken op aanvraag verstrekken van

 

 

een waardegegeven:

 

 

2.5.1

voor niet meer dan negen verstrekkingen is gratis

 

 

2.5.2

voor meer dan negen verstrekkingen, boven het onder 2.5.1

 

 

 

genoemde, per verstrekking

1,09

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Dynamisch gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

3.1

Nasporingen

 

 

 

Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van:

 

 

3.1.1

het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in

 

 

het gemeentelijk archief door een ambtenaar van het

 

 

 

gemeente-archief

17,03

3.1.2

het maken van afschriften van of uittreksels uit

 

 

 

archiefbescheiden als bedoeld onder 3.1.1 door een

 

 

 

ambtenaar van het gemeentelijk archief, per kwartier

17,03

3.1.3

het op verzoek doen van nasporingen in de registers

 

 

 

van de burgerlijke stand

17,03

3.1.4

het vragen van inlichtingen uit de registers van de

 

 

 

burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland

 

 

 

alsmede van afschriften van of uittreksels uit de

 

 

 

akten van die registers

17,03

3.1.5

het op verzoek doen van nasporingen in het bevolkings- en/of

 

 

 

verblijfsregister der gemeente ter verkrijging van verlangde gegevens,

 

 

ongeacht het resultaat, en voorzover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief of vrijstelling is opgenomen

17,03

 

 

 

 

3.2

Afschriften/uittreksels c.a.

 

 

 

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

 

 

nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën van

 

 

 

archiefbescheiden per bladzijde:

 

 

3.2.1

formaat A4 (zwart-wit)

0,13

3.2.2

formaat A3 (zwart-wit)

0,48

3.2.3

formaat A4 (kleur)

1,09

3.2.4

formaat A3 (kleur)

2,20

3.2.5

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

 

 

 

van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van

 

 

 

of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke

 

 

 

stand en de daarbij behorende bijlagen per akte of set

 

 

 

bijlagen.

11,16

 

Dit tarief geldt ook indien ten aanzien van een afschrift volstaan

 

 

kan worden met een als afschrift gewaarmerkte kopie.

 

 

3.2.6

het verstrekken van een exemplaar van de inventaris

 

 

 

van het archief 1813-1943

17,03

3.2.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek

 

 

tot afgifte van afschriften, doorslagen of fotokoieën, hieronder begrepen de

 

 

digitale verstrekking daarvan, binnen het kader van een WOB-verzoek,

 

 

het bedrag dat daarvoor is vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van het

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur van 5 februari 1993.

 

 

 

 

 

 

3.3

Streekarchivariaat (Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Publiekszaken / Algemene Juridische Zaken

 

 

 

 

 

 

4.1

Winkeltijden

 

 

4.1.1

aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de

 

 

 

Winkeltijdenwet

69,75

4.1.2

aanvraag voor een ontheffing op grond van de Verordening

 

 

 

Winkeltijden Harderwijk

69,65

 

 

 

 

4.2

Kansspelen

 

 

4.2.1

aanvraag bedoeld als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de

 

 

kansspelen, voor onbepaalde tijd, bestaande uit:

 

 

 

een standaardbedrag voor een aanvraag van

92,15

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

138,25

4.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning

 

 

voor het exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in

 

 

artikel 2 lid 1 van de “Verordening speelautomatenhallen gemeente

 

 

Harderwijk”

361,00

4.2.3

het indienen van een melding zoals bedoeld in artikel 7c van de

 

 

Wet op de kansspelen

34,80

 

 

 

 

4.3

Drank- en Horecawet

 

 

4.3.1

het indienen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in

 

 

artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) met een

 

 

maximum van 2 bestuurders en/of leidinggevende

156,90

4.3.1.1

indien een aanvraag meer dan 2 bestuurders en/of leidinggevenden

 

 

betreft dan wordt de leges van 4.3.1 vermeerderd per bestuurder en/of

 

 

leidinggevende met

34,80

4.3.2

het indienen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 35

 

 

van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386).

34,80

4.3.3

ontheffing als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Drank- en Horecawet

34,80

4.3.4.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van

 

 

een Drank- en Horecawetvergunning op basis van artikel 30

 

 

 

van de Drank- en Horecawet

34,80

4.3.5

het indienen van een verzoek tot wijzigen van het aanhangsel als bedoeld

 

 

in artikel 29, lid 2 behorende bij een Drank- en Horecawetvergunning verleend

 

 

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, per leidinggevende

34,80

 

 

 

 

4.4

Coffeeshop

 

 

4.4.1

tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een gedoogstatus ingevolge art.13b van de Opiumwet of

 

 

het doorvoeren van wijzigingen bedraagt

729,00

 

 

 

 

4.5

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

4.5.1

aanvraag ontheffing ventverbod artikel 5:15 lid 4, geldig voor maximaal

 

 

een jaar

34,80

4.5.2

aanvraag voor ontheffing Straatartiest artikel 2:9 geldig voor maximaal

 

 

één jaar

34,80

4.5.3

aanvraag voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur, als bedoeld in

 

 

artikel 2.29 het 5e lid van de Algemene plaatselijke verordening geldig

 

 

voor een dag

34,80

4.5.4

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of

 

 

2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende kleinschalige

 

 

evenementen

24,05

4.5.5

aanvraag voor een vergunning/ontheffing zoals bedoeld bij 4.5.4 voor één

 

 

tijdvak per kalenderjaar met een looptijd van drie opvolgende kalenderjaren

36,00

4.5.6

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of

 

 

2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende middelgrote

 

 

evenementen

48,15

4.5.7

aanvraag voor een vergunning/ontheffing zoals bedoeld bij 4.5.6 voor één

 

 

tijdvak per kalenderjaar met een looptijd van 3 opvolgende kalenderjaren

72,25

4.5.8

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of

 

 

2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende grootschalige

 

 

evenementen voor veel publiek met vaak een gemeentegrensoverschrijdend

 

 

karakter en/of evenementen verspreid over meerdere dagen:

89,35

4.5.9

het in behandeling nemen van een kennisgeving incidentele festiviteiten op

 

 

basis van artikel 4.3, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

13,85

4.5.10

aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de

 

 

Zondagswet betreffende openbare vermakelijkheden (evenementen)

31,75

4.5.11

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting/escortbureau als

 

 

bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

894,60

4.5.12

aanvraag voor een ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerter-

 

 

reinen op grond van artikel 4.18 van de Algemene plaatselijke verordening

34,80

4.5.13

aanvraag voor het innemen van een tijdelijke standplaats, als bedoeld in

 

 

artikel 5:18. van de Algemene plaatselijke verordening

21,10

4.5.14

het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:28 lid 2 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening (Exploitatievergunning) met een

 

 

maximum van 2 bestuurders en/of leidinggevenden

156,90

4.5.14.1

indien een aanvraag meer dan 2 bestuurders en/of leidinggevenden betreft

 

 

dan wordt de leges onder 4.5.14 vermeerderd per bestuurder en/of

 

 

leidinggevende met

34,80

4.5.15

het indienen van een verzoek tot wijziging van het aanhangsel, behorende

 

 

bij een Exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 lid 2 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening, per leidinggevende

34,80

4.5.16

indien het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 

 

plaatselijke verordening tevens ziet of alleen ziet op de exploitatie van een

 

 

terras dan wordt het legesbedrag verhoogd met c.q. bedraagt het legesbedrag

34,80

 

 

 

 

4.6

Algemeen

 

 

4.6.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders

 

 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,85

 

 

 

 

4.7

Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Burgerzaken

 

 

 

 

 

 

5.1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekkingen

 

 

5.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of sluiten

 

 

van een geregistreerd partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in huwelijk:

 

 

 

 

5.1.1.1

in de trouwzaal van het stadhuis

342,00

 

 

 

 

5.1.1.2

in de raadzaal van het voormalige stadhuis, Markt 1,

421,50

 

 

 

 

5.1.1.3

in een ‘huis der gemeente’ , exclusief locatiekosten,

342,00

 

vermeerderd met een toeslag op:

 

 

5.1.1.3.a

zaterdag van 08.00 uur tot 17.30 uur

52,00

 

 

 

 

5.1.1.4

voor het voltrekken / sluiten van een “eenvoudig” huwelijk /

 

 

 

een geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap

 

 

in huwelijk in de trouwzaal van het stadhuis op

 

 

 

dinsdag of donderdag om 11.00 uur

100,00

 

 

 

 

5.1.1.5

voor het voltrekken / sluiten van een huwelijk / een geregistreerd

 

 

partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in

 

 

een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk

 

 

Wetboek, boven het onder 5.1.1.1 genoemde tarief

49,25

 

 

 

 

5.1.1.6

voor het beschikbaar stellen van een ambtelijke getuige

17,50

 

 

 

 

5.1.1.7

voor het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

26,85

 

 

 

 

5.1.1.8

het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap

 

 

in een huwelijk in de stadswinkel van het stadhuis

52,95

 

 

 

 

5.1.1.9

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek benoeming

 

 

tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk

103,85

 

 

 

 

5.1.1.10

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek benoeming

 

 

tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk

 

 

(inclusief beëdiging)

308,75

 

 

 

 

5.1.1.11

Gebruik toga ( exlclusief € 100,00 borg)

76,30

 

 

 

 

5.1.1.12

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek een locatie

 

 

voor één dag aan te wijzen als huis der gemeente

259,50

 

(exclusief eventuele vergunningskosten)

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Wet rechten burgerlijke stand

 

 

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten

 

 

burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

 

 

Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

5.2

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

5.2.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

5.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

 

5.2.2.1

per verstrekking

7,95

 

 

 

 

5.2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk

 

 

verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17 van het Besluit

 

 

basisregistratie personen bedraagt:

7,50

 

 

 

 

5.2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld

 

 

in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen bedraagt.

75,00

 

 

 

 

5.3

Kiezersregister

 

 

5.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van een opgave uit het kiezersregister waaruit blijkt of

 

 

verzoeker als kiezer staat geregistreerd.

7,95

 

 

 

 

5.4

Reisdocumenten en andere

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

 

 

 

van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

5.4.1

tot het afgeven van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of een

 

 

faciliteitenpaspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar

71,35

5.4.2

tot het afgeven van een nationaal paspoort, zakenpaspoort,

 

 

 

vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort of faciliteitenpaspoort

 

 

(met een geldigheidsduur van 5 jaar")

53,95

5.4.3

tot het afgeven van een Nederlandse identiteitskaart aan personen

 

 

in de leeftijd van 18 jaar en ouder met een geldigheidsduur van 10 jaar

56,80

5.4.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart of

 

 

 

vervangende Nederlandse identiteitskaart aan personen in de

 

 

 

leeftijd tot en met 18 jaar met een geldigheidsduur van 5 jaar

29,95

5.4.5

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 5.4.1 tot en met

 

5.4.4

genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen

 

 

 

genoemde bedragen per reisdocument:

48,60

5.4.6

voor het bezorgen van een in de onderdelen 5.4.1 tot en met

 

 

5.4.5

genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen

 

 

 

genoemde bedragen per reisdocument:

5,00

 

 

 

 

5.5

Rijbewijzen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

 

 

nemen van een aanvraag tot:

 

 

5.5.1

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs,

 

 

 

bij een periode van 5 jaar of langer

39,40

5.5.1.a

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van 5 jaar of

 

 

langer, met ingang van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid

42,70

5.5.2

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs,

 

 

 

bij een periode van korter dan 5 jaar

26,90

5.5.2.a

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van korter dan

 

 

5 jaar, met ingang van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid

30,20

5.5.3

het afgeven, vernieuwen van een

 

 

 

een bromfietsrijbewijs AM

39,40

5.5.3.a

het afgeven, vernieuwen van een bromfietsrijbewijs AM, met ingang van

 

 

inwerkingtreding van de Wet digitale overheid

42,70

5.5.4

voor een spoedlevering bedraagt de toeslag per rijbewijs

34,10

 

 

 

 

5.6.

Verklaringen omtrent personen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

 

 

 

van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

5.6.1

een verklaring omtrent het gedrag van een persoon

41,35

 

 

 

 

5.7

Legaliseren van documenten

 

 

5.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

 

 

 

van een aanvraag voor:

 

 

 

het officieel legaliseren van documenten door een

 

 

 

ander dan de gemeentearchivaris, per bladzijde

8,00

 

 

 

 

5.8

Besluit naturalisatiegelden

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie

 

 

tot Nederlander geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

 

 

 

“Besluit Naturalisatiegelden”.

 

 

 

 

 

 

5.9

Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

Terzake van de mededeling bedoeld in artikel 39 van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

 

“ Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp”.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Stadsbeheer

 

 

 

 

 

 

6.1

Verkeer en vervoer 

 

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

6.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87

 

 

 

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

 

 

(RVV 1990), voorzover noodzakelijk voor en direct samenhangend

 

 

met de uitvoering van bijzondere transporten

33,54

6.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van

 

 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

 

 

(Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 6.1.1

13,34

6.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel

 

 

 

149 eerste lid onder d , van de Wegenverkeerswet 1994, juncto

 

 

artikel 87 van bord G7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels

 

 

en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel

 

 

6.1.2 per ontheffing

33,54

6.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

 

 

 

artikel 7.1 van het Voertuigreglement

33,54

6.1.5

tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoelt

 

 

in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

 

 

 

het wegverkeer (BABW), inclusief medische keuring:

95,68

6.1.5.1

idem als bedoeld onder 6.1.5, indien geen medische keuring nodig is

31,15

6.1.5.2

idem als bedoeld onder 6.1.5., maar op grond van de medische keuring

 

 

kan geen Gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt

73,46

6.1.5.3

bij vermissing/vernieling/diefstal van de Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

met dezelfde geldigheid

31,15

6.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 5 van de Wet personenvervoer

151,03

6.1.6.1

tot overdracht van een vergunning als bedoeld onder 6.1.6

151,03

6.1.6.2

tot verlenging of wijziging van een vergunning als

 

 

 

bedoeld onder 6.1.6

67,07

 

 

 

 

6.2

Vergunning voor aansluiting op de riolering

 

 

6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Rioolaansluitings-

 

 

verordening 1993 voor een aansluiting op de riolering

121,80

 

 

 

 

6.3

Ondergrondse Infrastructuren

 

 

6.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen

 

 

van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

360,00

6.3.2

Het in 6.3.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

6.3.2.1

indien met betrekking tot aanvraag overleg benodigd is met netbeheerder

 

 

en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals gemeente,

 

 

Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap e.d., verhoogd met

240,00

6.3.3

Het tarief bedraagt ter behoeve van een melding voor het afgeven

 

 

van een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het

 

 

opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van

 

 

de gemeente (< 25 meter, calamiteit, lasgat)

65,00

 

 

 

 

6.4

Onderzoek in het bodemarchief

 

 

 

Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van:

 

 

6.4.1

het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat,

 

 

 

in het bodemarchief

16,76

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bouwzaken en Ruimtelijk Beleid

 

 

 

 

 

 

7.1

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in hoofdstuk 7.2 genoemde

 

 

activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure

 

 

 

overeenkomst in rekening zijn gebracht

 

 

 

 

 

 

7.2

Herziening bestemmingsplan

 

 

 

Het tarief voor een herziening van een bestemmingsplan

 

 

 

naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag bedraagt:

 

7.2.1

Voor een herziening van een bestemmingsplan in verband met

 

 

een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel

 

 

 

een wijziging van het gebruik en/of een wijziging van de

 

 

 

voorschriften

2.968,00

7.2.2

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het

 

 

 

tarief bij 7.2.1 bedrag verhoogd met:

 

 

7.2.2.1

bij een bestemmingsoppervlak tot 1.000 m2

4.452,00

7.2.2.2

bij een bestemmingsoppervlak van 1.000 m2 tot 5.000 m2

13.270,00

7.2.2.3

bij een bestemmingsoppervlak van 5.000 m2 tot 7.500 m2

17.530,00

7.2.2.4

bij een bestemmingsoppervlak van 7.500 tot 10.000 m2

22.293,00

7.2.2.5

bij een bestemmingsoppervlak van 10.000 tot 15.000 m2

26.726,00

7.2.2.6

bij een bestemmingsoppervlak van 15.000 m2 tot 25.000 m2

31.191,00

7.2.2.7

bij een bestemmingsoppervlak groter dan van 25.000 m2

40.414,00

 

 

 

 

7.2.3

Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, het opstellen van

 

 

een uitwerking- of wijzigingsplan als bedoeld onder 7.2 een

 

 

 

zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld

 

 

in de Wet geluidshinder wordt het tarief uit 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5

 

 

en 7.2.6 vermeerderd met

552,00

7.2.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op een uitwerking dan

 

 

 

wel wijziging van het geldende bestemmingsplan met toepassing van

 

 

de Wet ruimtelijke ordening of artikel 3.6, lid 1 onder a of b van de

 

 

de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief voor het in

 

 

 

behandeling nemen van een daartoe strekkende aanvraag:

 

 

7.2.4.1

voor een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3,

 

 

 

dan wel een wijziging van het gebruik

1.377,00

7.2.5

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij

 

 

7.2.4.1

verhoogd met

 

 

7.2.5.1

bij een bestemmingsoppervlak tot 1.000 m2

2.228,00

7.2.5.2

bij een bestemmingsoppervlak van 1.000 m2 tot 5.000 m2

6.635,00

7.2.5.3

bij een bestemmingsoppervlak van 5.000 m2 tot 7.500 m2

8.766,00

7.2.5.4

bij een bestemmingsoppervlak van 7.500 m2 tot 10.000 m2

11.147,00

7.2.5.5

bij een bestemmingsoppervlak van 10.000 m2 tot 15.000 m2

13.364,00

7.2.5.6

bij een bestemmingsoppervlak van 15.000 m2 tot 25.000 m2

15.594,00

7.2.5.7

bij een bestemmingsoppervlak groter van 25.000 m2

20.207,00

 

 

 

 

7.2.5.8

indien een onder 7.2 genoemd bestemmingsplan in opdracht van

 

 

verzoeker wordt opgesteld door een terzake deskundige instantie,

 

 

worden de onder 7.2.1 tot en met 7.2.2.7 en 7.2.4 tot en met 7.2.5.6

 

 

genoemde bedragen verminderd met 50%

 

 

7.2.6

In afwijking van het bepaalde onder 7.2.4 en 7.2.5, bedraagt het

 

 

tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen

 

 

van het geldende bestemmingsplan uitsluitend en alleen ten behoeve

 

 

van het wijzigen van de geluidverkaveling op het bedrijventerrein Lorentz:

2.965,00

7.2.7

Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, dan wel een

 

 

wijziging of uitwerking als bedoeld onder punt 7.2, 7.2.4, 7.2.5 en 7.2.6

 

 

een advies van een terzake deskundige instantie moet worden

 

 

ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij

 

 

degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt

 

7.2.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een (principe) verzoek om

 

 

medewerking aan een planologische procedure zoals bedoeld in de

 

 

artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.6 en/of de artikelen 10.4 tot en met 10.4.9

 

 

of 10.5 tot en met 10.5.10 bedraagt

58,87

 

Indien een verzoek positief wordt beoordeeld wordt dit bedrag

 

 

 

vermeerderd met de op het verzoek van toepassing zijnde leges zoals

 

 

aangegeven in de artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.6 en/of de artikelen

 

 

10.5 tot en met 10.5.11

 

 

 

 

 

 

7.3

Bouwverordening

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake voor het verstrekken van:

 

 

7.3.1

een bouwverordening

24,82

7.3.2

een toelichting op de onder 7.3.1 bedoelde bouwverordening

24,82

7.3.3

een aanvulling op de onder 7.3.1 en 7.3.2 genoemde

 

 

 

uitgaven, per bladzijde

0,13

 

 

 

 

7.4

Onderzoek in het bouwvergunningenarchief

 

 

 

Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van:

 

 

7.4.1

het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat,

 

 

 

in het bouwvergunningenarchief

19,92

 

7.5

het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing zoals

 

 

bedoeld in artikel 3 van de tijdelijke wet ontheffing bewoning

 

 

 

recreatiewoning

257,93

 

 

 

 

7.6

Scannen

 

 

 

Het tarief bedraagt per kwartier voor het scannen en het per e-mail

 

 

toesturen van uittreksels uit bestemmingsplannen, gehele

 

 

 

bestemmingsplannen en van stukken uit het bouwvergunningenarchief

 

 

- tot 10 scans, per scan

1,80

 

- vanaf 10 scans, per kwartier

16,91

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting is komen te vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Landmeten

 

 

 

 

 

 

9.1 

Kadaster

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

 

 

nemen van een aanvraag voor:

 

 

9.1.1

een opgave - al dan niet schriftelijk - van gegevens

 

 

 

uit de kadastrale stukken, per perceel waarvoor

 

 

 

de inlichtingen worden gevraagd

6,73

9.1.2

het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van – al dan

 

 

niet schriftelijke – gegevens uit de kadastrale stukken (met

 

 

 

uitzondering van kaartinformatie en tekeningen) per kalenderjaar

353,56

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Bouwzaken

 

 

 

 

 

 

Begripsomschrijvingen

 

 

10.0

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

10.0.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

10.0.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

10.0.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

10.0.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

 

 

 

hebben dezelfde betekenis als bij krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

10.0.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

 

 

 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

 

 

 

toetsingskader in een andere wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

 

 

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

10.1

Omgevingsvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

 

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges

 

 

 

voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

 

 

 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde

 

 

leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

 

 

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

 

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag

 

 

een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

Onderdeel bouwen

 

 

10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

%o van de

vermeer-

 

 

Bouwkosten

derd met

 

 

 

 

10.1.1

indien de bouwkosten € 45.000,00 of minder bedragen

26

 

 

met een minimum van € 93,00

 

 

10.1.2

indien de bouwkosten € 45.001,00 tot € 225.000,00 bedragen

17

€ 405,00

10.1.3

indien de bouwkosten € 225.001,00 tot € 1.000.000 bedragen

14,5

€ 967,50

10.1.4

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.001,00 bedragen

9,5

€ 5.967,50

 

met een maximum aan leges van € 100.000,00

 

 

10.1.5

De bouwkosten worden naar boven afgerond

 

 

 

op € 500,00 of een veelvoud daarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Bodemonderzoek

 

 

10.2.1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1.1 t/m 10.1.5 bedraagt

 

 

het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport

 

 

inzake de gesteldheid van de bodem, dan wel voor het verlenen

 

 

van een ontheffing van het indienen van een bodemonderzoek, zoals

 

 

genoemd in artikel 2.1.5 van de gemeentelijke bouwverordening

152,85

 

 

 

 

Onderdeel aanlegactiviteiten

 

 

10.3

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking een

 

 

heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

Met geraamde aanlegkosten:

 

 

10.3.1

tot € 4.500,00

15,85

10.3.2

van € 4.500,00 tot € 45.000,00

54,05

10.3.3

van € 45.000,00 of meer

110,38

 

 

 

 

Onderdeel planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw-

 

 

of aanlegactiviteit (‘verhogingen’)

 

 

10.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de

 

 

Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een

 

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,

 

 

 

onderscheidenlijk b, van de Wabo, worden de tarieven zoals

 

 

 

genoemd in de onderdelen 10.1 en 10.3 van dit hoofdstuk verhoogd met:

 

10.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van

 

 

de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

 

 

(binnenplanse ontheffing)

62,55

10.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van

 

 

de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met lid 8 en lid 10 van bijlage II

 

 

van het Besluit omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of de

 

 

beheersverordening is afgeweken (buitenplanse ontheffing) en de

 

 

bouw- of aanlegkosten bedragen:

 

 

 

€ 1.800,00 of minder

62,55

 

van € 1.801,00 tot en met € 4.500,00

152,85

 

boven € 4.500,00

256,30

10.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van

 

 

de Wabo, juncto artikel 4, lid 9 van de bijlage II van het besluit omgevings-

 

 

recht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

 

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking niet wordt

 

 

vermeerderd

281,25

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking vermeerderd

1.326,55

10.4.4

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder

 

 

3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening

 

 

is afgeweken (projectbesluit)

 

 

 

een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3, dan wel

 

 

 

een wijziging van het gebruik van een perceel of een bestaand

 

 

 

bouwwerk

1.434,60

 

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3

 

 

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft tot 1.000 m2

5.024,35

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 1.000 m2 tot 5.000 m2

9.287,40

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 5.000 m2 tot 7.500 m2

11.360,70

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 7.500 tot 10.000 m2

13.649,00

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 10.000 tot 15.000 m2

15.792,60

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 15.000 m2 tot 25.000 m2

17.968,55

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft groter dan 25.000 m2

22.408,95

10.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

 

 

van het exploitatieplan zoals bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro is

 

 

afgeweken volgens de in dat exploitatieplan opgenomen regels

 

 

voor afwijking

281,25

10.4.6

indien het de aanvraag van een project van provinciaal belang betreft

 

 

en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

 

 

van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

bij of krachtens provinciale verordening gegevens regels is afgeweken:

281,25

10.4.7

indien het de aanvraag van een project van nationaal belang betreft

 

 

en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo

 

 

van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is

 

 

afgeweken

281,25

10.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

 

 

van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke

 

 

ordening is afgeweken

281,25

10.4.9

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo

 

 

of met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a. onder 2º van de

 

 

Wabo, juncto artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht,

 

 

tijdelijk van het bestemmingsplan is afgeweken:

 

 

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder dan 1.500 m²

 

 

en/of het aantal woningen door de afwijking met niet meer dan één wordt

 

 

vermeerderd

281,25

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan

 

 

1.500 m² en/of het aantal woningen wordt door de afwijking met meer dan

 

 

één vermeerderd

1.326,55

10.4.10

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in 10.4.1 tot en met 10.4.9

 

 

genoemde activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure

 

 

overeenkomst in rekening zijn gebracht.

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

10.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevings-

 

 

vergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een

 

 

bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

10.5.1

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo

 

 

(binnenplanse ontheffing)

16,80

10.5.2

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 2º van de Wabo

 

 

(buitenplanse ontheffing)

281,25

10.5.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van

 

 

de Wabo, juncto artikel 4, lid 9 van de bijlage II van het besluit omgevings-

 

 

recht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

 

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking niet wordt

 

 

vermeerderd

281,25

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking vermeerderd

1.326,55

 

 

 

 

10.5.4

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º van de Wabo

 

 

(projectbesluit)

 

 

 

een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3, dan wel

 

 

 

een wijziging van het gebruik van een perceel of een bestaand

 

 

 

bouwwerk

1.434,60

 

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3

 

 

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft tot 1.000 m2

5.024,35

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 1.000 m2 tot 5.000 m2

9.287,40

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 5.000 m2 tot 7.500 m2

11.360,70

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 7.500 tot 10.000 m2

13.649,00

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 10.000 tot 15.000 m2

15.792,60

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft van 15.000 m2 tot 25.000 m2

17.950,85

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking

 

 

 

heeft groter dan 25.000 m2

22.408,95

10.5.5

bij toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke

 

 

ontheffing bestemmingsplan of beheersverordening)

281,25

10.5.6

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo (afwijking

 

 

exploitatieplan)

281,25

10.5.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met

 

 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

 

 

krachtens artikel 4.1 derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij

 

 

of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale

 

 

verklaring gegeven regels is afgeweken

281,25

10.5.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met

 

 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

 

 

krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk

 

 

ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken

281,25

10.5.9

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

 

 

van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke

 

 

ordening is afgeweken

281,25

10.5.10

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo,

 

 

of met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van

 

 

de Wabo, juncto artikel 4, lid 11 van de bijlage II van het Besluit

 

 

omgevingsrecht, tijdelijk van het bestemmingplan wordt afgeweken:

 

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking met niet meer

 

 

dan één wordt vermeerderd

281,25

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan

 

 

1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking met

 

 

meer dan één vermeerderd

1.326,55

10.5.11

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in 10.5.1 tot en met 10.5.10

 

 

genoemde activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure

 

 

overeenkomst in rekening zijn gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhoging

 

 

10.6

Indien voor de activiteit als bedoeld een activiteit in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder c, van de Wabo een zogeheten hogere waardeprocedure moet

 

 

worden gevolgd als bedoeld in de Wet Geluidshinder wordt het tarief

 

 

uit artikelen 10.4 en 10.5 vermeerderd met

534,80

 

 

 

 

Extern advies

 

 

10.7

Indien voor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in

 

 

artikel 2.1 lid 1 sub a en c en/of artikel 2.12 Wabo een advies van een

 

 

terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten

 

 

daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure

 

 

uitsluitend of overwegend plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

10.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

 

 

 

tot een gebruiksoppervlak van 100 m2

308,25

 

van een gebruiksoppervlak van 100 m2 tot 500 m2

549,45

 

van een gebruiksoppervlak van 500 m2 tot 2.000 m2

1.143,05

 

van een gebruiksoppervlak van 2.000 tot 5.000 m2

1.753,35

 

van een gebruiksoppervlak groter dan 5.000 m2

2.382,60

 

 

 

 

10.9

Ingeval een bouwwerk dan wel een inrichting een gewijzigde

 

 

 

bestemming heeft gekregen dan wel bouwkundig en/of qua

 

 

 

indeling is gewijzigd wordt bij de berekening van het tarief

 

 

 

volgens het artikel 10.8 alleen het aantal vierkante meters

 

 

 

in aanmerking genomen, waarover de wijgingen hebben plaatsgevonden

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

 

10.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld

 

 

in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2 eerste lid onder

 

 

sub b bedraagt het tarief

65,55

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot het aanbrengen van (handels)reclame

 

 

10.11

 

 

 

10.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

het aanbrengen van (handels)reclame ingevolge artikel 2.2,

 

 

 

eerste lid onder i Wabo bedraagt het tarief

 

 

 

- voor maximaal 4 reclame-uitingen, per uiting

48,15

 

- voor meer dan 4 reclame-uitingen bedraagt het tarief

204,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten in beschermde stads- of dorpsgezicht of op grond van het bestemmingsplan

 

 

10.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder g of h van de Wabo, bedraagt het tarief

62,55

 

 

 

 

Kappen

 

 

10.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4.11

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing

 

 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder g, van

 

 

de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

10.13.1

voor maximaal 10 bomen

68,15

10.13.2

vermeerderd met voor elke 1 tot 10 bomen boven het getal van 10

14,50

10.13.3

vermeerderd als in kader van Flora- en Faunawet – als ontheffing nodig is

53,00

 

 

 

 

Uitweg/uitrit

 

 

10.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van

 

 

een uitrit waarvoor ingevolge artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in

 

 

artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief

86,95

10.14.2

Indien de (verandering van) de uitweg/inrit niet door de gemeente zelf

 

 

wordt aangelegd, worden de in artikel 10.14.1 bedoelde kosten verhoogd

 

 

met een éénmalig bedrag van

61,80

 

Dit bedrag (toezichtkosten) wordt in rekening gebracht bij vergunninghouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

10.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

10.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

 

 

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 

 

eerste fase betrekking heeft;

 

 

10.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

 

 

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor

 

 

de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Andere te naamstelling omgevingsvergunning

 

 

10.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning

 

 

zoals bedoeld in dit hoofdstuk bedraagt

26,50

 

 

 

 

Advies

 

 

10.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen

 

 

 

bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag

 

 

 

of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een

 

 

 

omgevingsvergunning:

53,00

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

10.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van

 

 

 

bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

53,00

 

 

 

 

Activiteiten Flora en fauna en/of Natura2000bescherming

 

 

10.19

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

de activiteiten ingevolge artikel 2.2aa, aanhef en onder a en/of b van het Besluit ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief

53,00

10.19.1

Het tarief in 10.19 wordt verhoogd met de kosten/leges ingevolge een

 

 

benodige toestemmingsbesluit/verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

van Gedeputeerde Staten

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

10.20.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

 

 

 

in dit hoofdstuk niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op

 

 

 

teruggaaf van de geheven leges van

 

90%.

10.20.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk binnen

 

 

vijf jaren na verlening wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf

 

 

van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van

 

25%.

10.20.3

Indien de gevraagde vergunningsaanvraag wordt ingetrokken, of de

 

 

 

aangevraagde vergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op

 

 

 

teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van

 

50%.