Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

VROM Starterslening VERORDENING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVROM Starterslening VERORDENING
CiteertitelVerordening VROM Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijgewerkt tot en met de eerste wijziging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2014art. 5, 6, 10

25-09-2014

Gemeenteblad nr. 54877, 6 oktober 2014

GemHG/INTERN/15940
25-04-2013nieuwe regeling

28-03-2013

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 24-04-2013

GemHG/INTERN/11432

Tekst van de regeling

Intitulé

VROM Starterslening VERORDENING

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van het college van 21 juli 2014, nr. GemHG/INTERN/15939;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

VROM Starterslening VERORDENING

(bijgewerkt tot en met eerste wijziging)

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

f. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

h. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

i. Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening: door het college vastgestelde regels op basis waarvan het college op de aanvraag om een starterslening beslist;

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2 .

 • 1

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de SVn van toepassing.

Artikel 4 .

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,00;

 • 3

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 .

 • 1

  Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot een door het college vastgesteld budget is bereikt;

 • 2

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is en zolang de cofinanciering door het rijk is gewaarborgd;

 • 3

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6 .

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. Van in de gemeente Hardinxveld-Giessendam woonachtige verblijfsgerechtigde personen of personen die in de laatste 10 jaar minimaal 1 jaar woonachtig zijn geweest in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, wat blijkt uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

  b. Voor het verwerven van bestaande koopwoningen, niet zijnde voormalige huurwoningen, in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, waarvan de verwervingskosten niet hoger bedragen dan de op dat moment geldende NHG-grens met en maximum van € 235.000,00;

  c. Voor aanvragers in de leeftijd tot 36, of in het geval van het een huishouden betreft, waarbij in ieder geval één van de personen jonger is dan 36;

 • 2

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7 .

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8 .

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Overgangsbepaling en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening".