Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
CiteertitelVerordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201406-01-2014nieuwe regeling

27-02-2014

Gemeenteblad nr. 14777, 24 maart 2014

GemHG/INTERN/14548

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

De raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de

• Wet basisregistratie personen

• Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Basisregistratie:

De basisregistratie bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-ingezetenen voor zover de wet daarin voorziet.

b. Ingeschrevene

Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.

c. Ingezetene

De ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.

d. Derde

Elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 2 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hardinxveld-Giessendam was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Hardinxveld-Giessendam gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze Verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Behorend bij artikel 4 Verordening BRP 1  

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

 

Bijlage behorend bij artikel 4

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisch.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en  behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die  genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

 

Toelichting 1 Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Hardinxveld-Giessendam beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Hardinxveld-Giessendam woonachtig zijn, dient de gemeente Hardinxveld-Giessendam het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 3 en 4. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.

Met de invoering van de nieuwe wet (BRP) wordt de wet GBA ingetrokken; daardoor vervalt de (oude) GBA verordening van rechtswege.