Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
CiteertitelVerordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

02-12-2010

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 08-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;b e s l u i tvast te stellen de volgendeVerordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding

Artikel 1  

Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen kan, bij wijze van onderscheiding, de erepenning van de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden toegekend.2

Artikel 2  

 • 1

  De erepenning van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, welke is uitgevoerd in zilver, heeft een middellijn van vier centimeter.Aan de voorzijde is daarop het wapen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam afgebeeld, met als randschrift de woorden 'erepenning van de gemeente Hardinxveld-Giessendam'.Aan de achterzijde vertoont zij een afbeelding die bestaat uit de kroon, behorende bij het gemeentewapen, alsmede een vijftal takjes en het beeldmerk van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Tevens wordt daarin de naam gegraveerd van de persoon waaraan de penning wordt uitgereikt.

 • 2

  Bij de erepenning behoort een in zilver uitgevoerd draaginsigne, waarop het wapen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is afgebeeld.

Artikel 3  

 • 1

  De erepenning kan worden toegekend als:a. blijk van waardering en erkentelijkheid aan zowel burgers als niet-ingezetenen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;b. als onderscheiding van burgers van de gemeente Hardinxveld-Giessen-dam, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten of prestaties op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

 • 2

  Toekenning kan slechts plaatsvinden aan natuurlijke personen.

Artikel 4  

 • 1

  De toekenning van de erepenning geschiedt op voorstel van burgemeester en wethouders bij een gekwalificeerd besluit van de gemeenteraad, tot stand gekomen met minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2

  Over een voorstel tot het toekennen van een erepenning wordt in een besloten vergadering beraadslaagd en besloten.

Artikel 5  

 • 1

  Ingesteld wordt een register dat de naam draagt "Ereregister van de gemeente Hardinxveld-Giessendam".Het model van het register wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 2

  In het onder 1. bedoelde register houden burgemeester en wethouders aantekeningen van elke toekenning van een erepenning. Daarbij wordt bij elke vermelding, naast de personalia van degene aan wie de erepenning is toegekend en de datum van toekenning, samenvattend weergegeven welke overwegingen tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding”, vastgesteld op 12 september 1996.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding”.