Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

02-12-2010

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 08-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op artikel 17 van de Destructiewet;b e s l u i tvast te stellen de volgendeDestructieverordening

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:a. wet : de Destructiewet (Stbl. 177/1995);b. aangifteplichtige : degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;c. destructiemateriaal : dode honden en dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen een verzamelplaats aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden het destructiemateriaal zo spoedig mogelijk nadat het is ontstaan op een dag en tijdstip dat de aangewezen verzamelplaats voor het publiek geopend is, te vervoeren naar de verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6  

  • 1

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de Destructieverordening Hardinxveld-Giessendam 1996", vastgesteld op 25 april 1996.

  • 2

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening Hardinxveld-Giessendam".