Regelingen van Gemeente Harenkarspel

RegelingDatum inwerkingtreding
Algemene plaatselijke verordening gemeente Harenkarspel 2009 (APV)10/10/2011
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van leges Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Harenkarspel 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Harenkarspel 201011/13/2009
Bomenverordening Harenkarspel 201010/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Harenkarspel 201112/25/2010
Inspraak- en participatieverordening Harenkarspel 20097/10/2009
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade10/3/2008
Erfgoedverordening Harenkarspel 201010/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Harenkarspel 2011 12/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges Harenkarspel 201112/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Harenkarspel 201112/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 2011 12/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Harenkarspel 2011 12/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum Harenkarspel 2011 12/25/2010
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Harenkarspel 2011 12/25/2010
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Harenkarspel 201112/25/2010
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Harenkarspel 201112/25/2010
Verordening Wet Kinderopvang1/1/2011
Verordening Vrom startersregeling gemeente Harenkarspel9/19/2008
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Harenkarspel. 1/1/2011
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Harenkarspel. 1/1/2011
Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen10/31/2008
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Harenkarspel 20092/13/2009
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Harenkarspel1/1/2011
Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen11/25/2010
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Harenkarspel1/1/2011
Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften Harenkarspel 19944/14/1994
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften sociale wetgeving Harenkarspel 19944/14/1994
(gewijzigde) Algemene Subsidie verordening gemeente Harenkarspel 20072/25/2012
Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerkering zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden5/19/2006
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabel3/30/2000
Verordening woninggebonden subsidies 20071/1/2011
Verordening ambtelijke bijstand 20031/1/2011
Verordening Fractieondersteuning Harenkarspel 20051/1/2011
Verordening op de rekeningkamercommissie gemeente Harenkarspel 20051/1/2011
Archiefverordening van de gemeente Harenkarspel 19961/1/2011
Verordening op het instellen van het ereburgerschap van de gemeente Harenkarspel1/1/2011
Brandbeveiligingsverordening gemeente Harenkarspel 20101/1/2011
Verordening binnentreden en uitvoering van noodverordeningen11/27/1997
Verordening leerlingenvervoer gemeente Harenkarspel 20037/15/2003
Verordening Winkeltijden Harenkarspel 20114/14/2011
Winkeltijdenverordening Harenkarspel 19977/10/2009
Subsidieverordening duurzame energie 2010 in de gemeente Harenkarspel1/1/2011
Verordening burgerinitiatief gemeente Harenkarspel1/1/2011
Verordening op de raadscommissies van de gemeente Harenkarspel 200811/1/2008
Verordening tot regeling van de subsidiëring van het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op de openbare en bijzondere basisscholen in de gemeente Harenkarspel1/1/2011
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Harenkarspel 1/1/2011
Bedrijfsfietsenplan gemeente Harenkarspel12/30/2010
Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel12/30/2010
Cafetariaregeling vakbondscontributie gemeente Harenkarspel12/30/2010
Procedureregeling Functiewaardering Harenkarspel 200712/30/2010
Verlofregeling12/30/2010
Reglement voor Personeelsbeoordeling 200912/30/2010
Reglement voor functioneringsgesprekken 200912/30/2010
Regeling variabele werktijden12/30/2010
Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen1/1/2011
Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid1/1/2011
Verordening kinderopvang1/1/2011
Verordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Kunstadviescommissie Harenkarspel7/24/2008
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 20101/1/2011
Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen Gemeente Harenkarspel 20005/1/2000
CAR/UWO12/30/2010
Bouwverordening gemeente Harenkarspel na de 14e serie wijzigingen4/16/2012
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 20091/1/2011
Bezoldigingsverordening Harenkarspel 20071/1/2011
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, en de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Harenkarspel6/2/2011
Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 20117/7/2011
Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het fusiepresidium ter begeleiding van het proces tot herindeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe per 1 januari 2013, in de vorm van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet10/28/2011
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Harenkarspel, inclusief de tijdelijke voorziening t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs lopend tot 1 september 20118/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van onroerend-zaakbelastingen Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Harenkarspel 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van leges Harenkarspel 20121/1/2012
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 20114/3/2012
Beleid toezicht en handhaving kwaliteit Kinderopvang7/11/2012
Subsidieverordening duurzame energie gemeente Harenkarspel 2012-201610/4/2012
Verordening op de heffing en invordering leges 201312/31/2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201312/13/2012
Verordening op de heffing en de invordering forensenbelasting 201312/13/2012
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 201312/27/2012
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 201312/13/2012
Verordening op de heffing en de invordering toeristenbelasting 201312/13/2012
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Harenkarspel 201312/20/2012
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Harenkarspel 201312/20/2012
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum Harenkarspel 201312/20/2012
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 2013 12/20/2012