Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Regeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2007
CiteertitelRegeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde.24-09-2007.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2007nieuwe regeling

24-09-2007

Schaapskooi, 24-09-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2007

De raad van de gemeente H e e r d e;

 

Overwegende dat de regeling toekenning vrijwilligersprijs 1998 is verouderd;

 

De in de gemeente Heerde gevestigde verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers die hierdoor actief betrokken zijn bij hun vereniging;

 

Dat ook instellingen dankbaar gebruik maken van vrijwilligers en daardoor dankzij deze inzet de zorg kunnen bieden die zij graag willen bieden;

 

Dat het gewenst is ieder jaar een vrijwilliger, groep vrijwilligers, vereniging of instelling met een vrijwilligersprijs te bedanken voor de inzet voor de Heerder gemeenschap of een individu uit die gemeenschap;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 26 juni 2007;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de hierna volgende Regeling Toekenning vrijwilligersprijs 2007.

Artikel 1  

Per roulatie wordt aan elk jaar een ander thema meegegeven: hulpverlening en zorg, muziek en cultuur, sport en recreatie, onderwijs en sociaal cultureel werk en promotie Heerde.

Artikel 2  

Ieder jaar, in de eerste week van september publiceert het college in de rubriek ”Thuis in’t Gemeentehuis” van het huis-aan-huisblad “de Schaapskooi” de mogelijkheid om een persoon of groep personen, een vereniging of instelling bij het college voor te dragen voor de vrijwilligersprijs.

Artikel 3  

De prijs kan worden toegekend aan statutair in de gemeente Heerde gevestigde verenigingen, instellingen en/of personen die zich in het kader van vrijwilligerswerk belangeloos op een zodanige wijze heeft/hebben ingezet in het belang van de Heerder gemeenschap of in het belang van een individu uit die gemeenschap.

Artikel 4  

Toekenning vindt plaats door het college na het advies gehoord hebbende van de adviescommissie vrijwilligersprijs.

De adviescommissie vrijwilligersprijs bestaat, naast de wethouder belast met de portefeuille welzijn, uit de winnaar vrijwilligersprijs van het afgelopen jaar en de winnaar van de vrijwilligersprijs van het jaar daar voorafgaand.

Artikel 5  

De adviescommissie als bedoeld in artikel 4 adviseert het college. De leden van de adviescommissie beschouwen het advies als “vertrouwelijk” tot het moment waarop de prijs is uitgereikt.

Artikel 6  

De uitreiking van de vrijwilligersprijs wordt uitgereikt door de portefeuillehouder Welzijn en

vindt plaats op 7 december (dag van de vrijwilliger) of anders overeengekomen met de

betrokken vereniging/instelling.

Het college nodigt de plaatselijke pers voor de uitreiking uit.

Artikel 7  

De prijsuitreiking vindt in principe plaats bij de betrokken vereniging/instelling tenzij anders

met hen overeengekomen. De vereniging/instelling kan tot maximaal € 100,-- declareren

voor de kosten van de organisatie van de uitreiking.

Artikel 8  

De prijs bestaat voor de individuele vrijwilliger uit een pluim ter waarde van € 100,--, penning en oorkonde. De organisatie die de vrijwilliger heeft voorgedragen: krijgt een geldprijs van € 200,-- te gebruiken voor de werving, begeleiding en het behouden van vrijwilligers.

Voor een groep vrijwilligers of vereniging/instelling bestaat de prijs uit een penning, oorkonde en geldprijs ter waarde van € 300,--.

Artikel 9  

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2007”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 24 september 2007.

 

griffier, voorzitter,