Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerenveen

Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen gemeente Heerenveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerenveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen gemeente Heerenveen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen Gemeente Heerenveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

01-12-2015

gmb-2015-130392

15.2000827

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen gemeente Heerenveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Overwegende:

dat het op grond van artikel 4.18 Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd of waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan ten behoeve van kleinschalig kamperen is afgegeven;

dat dit verbod op grond van artikel 4:19 niet van toepassing is op door het college aangewezen plaatsen, waarbij het college nadere regels kan stellen ter bescherming van de belangen genoemd in artikel 4:18, vierde lid, onder a en b;

dat het aanbeveling verdient om kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen in de gemeente Heerenveen te reguleren en hiervoor plaatsen aan te wijzen;

gelet op het bepaalde in artikel 4.19 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen;

B E S L U I T :

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • -

  eenvoudig kampeermiddel:

  een paraplu, al dan niet voorzien van daarbij horende flappen of een kleine tent;

 • -

  hengel:

  het vistuig bestaande uit een hengel -al dan niet voorzien van een opwindmechanisme- een lijn of snoer -al dan niet voorzien van één of meer dobbers- en ten hoogste 3 haken;

 • -

  vissen:

  het in het water brengen, hebben of ophalen van één of meer hengels.

Artikel 2 Aanlegplaatsen Marrekrite

 • 1.

  De in onderstaande tabel genoemde en op onderstaande kaart aangegeven locaties worden aangewezen als plaatsen waar gekampeerd mag worden.

  Naam water

  Aanduiding locatie

  Naam aanlegplaats

  Wijde Ee

  Peanster Ee

  PR 54

  Nieuw Diep

  Boorne

  PR 63

  Kromme Knilles

  Boorne

  SN 03A

  Kromme Knilles

  Boorne

  SN03B

  Deel

  Hemshuisterdeel

  SN 04

  Hooivaart

  Haskerdijken

  PR 60

  Hooivaart

  Gersloot gemaal

  PR 61

  Ringfaert

  nabij Bornego en vierbaansweg

  PR 62

  de Tjonger

  nabij Oldebekoop

  Tj 21

  de Tjonger

  nabij brug Mildam

  Tj 20

   

Artikel 3 Kampeerplaatsen voor hengelsport

 • 1.

  De volgende locaties worden aangewezen als plaatsen waar gekampeerd mag worden voor de hengelsport:

  • ·

   Recreatiegebied de Heidemeer;

  • ·

   Langs de Tjonger;

  • ·

   Langs het Nieuwe Heerenveense Kanaal, vanaf Jousterbrug richting noorden;

  • ·

   Langs de Heerensloot;

  • ·

   Langs de Van Engelenvaart, vanaf Rottumerbrug tot aan kruising Tjonger (zuidelijke richting);

  • ·

   Langs de Hooivaart, vanaf Heerensloot tot gemeentegrens;

  • ·

   Mercuriusvijver (langs de A32).

 • 2.

  het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen is alleen toegestaan binnen een afstand van 10 meter van het water waarin wordt gevist en op minimaal 250 meter van bewoning.

 • 3.

  in afwijking van lid 2 geldt voor het recreatiegebied de Heidemeer dat het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen alleen is toegestaan binnen een afstand van 10 meter van het water waarin wordt gevist en aan de oevers die gemarkeerd zijn op onderstaande kaart.

   

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen Gemeente Heerenveen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen.

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Mogelijkheden bezwaar

Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is meestal de datum van verzending). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.

Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe vermelden: ‘BEZWAARSCHRIFT’. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  uw naam en adres

 • -

  datum van het bezwaarschrift

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een kopie bijvoegen)

 • -

  de redenen van uw bezwaar.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.

Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder aanvragen of ophalen op het gemeentehuis.

Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt:

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening.