Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening Marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpverordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

20-12-2016

Publicatie via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 27 december 2016

RB2016101/AVV16-011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017

Nr. RB2016101

 

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet:

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017’

(Verordening marktgelden 2017)

Verordening Marktgelden 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a Marktverordening: de ‘Marktverordening gemeente Heerhugowaard’;

b markt: een warenmarkt als bedoeld in de Marktverordening;

c standplaats: de ruimte die op een markt is aangewezen voor het uitoefenen van markthandel;

d vergunninghouder: degene aan wie op grond van de Marktverordening, een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

e vaste standplaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

f dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

g standwerkplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 3 Belastingplichtigen

De rechten worden geheven van degene die van een standplaats, als bedoeld in artikel 2, het gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.Tarief maandagmarkt:

a.

voor een dagplaats als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Marktverordening, per kraam

5,30

b.

voor een standwerkplaats als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Marktverordening, gedurende een dag

6,75

c.

voor een vaste standplaats als bedoeld artikel 3, lid 2, van de Marktverordening, uitgevoerd in een grondplaats of verkoopwagen, per meter lengte per week

2,70

d.

voor een vaste standplaats als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Marktverordening, uitgevoerd in een grondplaats of verkoopwagen, per meter lengte per halfjaar

35,75

e.

voor een vaste standplaats met een kraam daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt, per halfjaar

105,20

f.

voor elektriciteit wordt overeenkomstig het verbruik in kWh afgerekend, tegen een prijs per kWh van

0,20

2 Tarief Stationswegmarkt respectievelijk jaarmarkt

a.

voor een dagplaats als bedoeld in artikel 3, lid 3 , van de Marktverordening, per kraam

52,10

b.

voor een standwerkplaats als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Marktverordening, met een lengte van max. 3 meter, gedurende een dag

22,30

c.

voor een dagplaats als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Marktverordening, uitgevoerd in een grondplaats of verkoopwagen, per meter lengte

12,95

d.

voor een dagplaats als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Marktverordening, voor verenigingen en non-profit instellingen, per halve kraam

26,05

 

 

 

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waaronder mede begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Ontheffing

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend voor marktgelden die per halfjaar zijn geheven voor een vaste standplaats als:

  • a.

   de belastingplicht eindigt, doordat de vergunning voor een standplaats is ingetrokken;

  • b.

   de belastingplicht eindigt, ten gevolge van ziekte van de vergunninghouder gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kalendermaand en indien de standplaats gedurende die periode niet is ingenomen.

 • 2.

  De aanspraak op ontheffing bedraagt zoveel gedeelten van de voor dat halfjaar geheven marktgelden als er in dat halfjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De 'Verordening marktgelden’ 2016' van 15 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

4.Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgelden 2017'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 20 december 2016,

 

de griffier,

de voorzitter,