Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS HEERHUGOWAARD 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS HEERHUGOWAARD 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/CVDR405949/CVDR405949_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201801-01-2019Nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2018-91368

BW18-0133 / AVV18-007

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS HEERHUGOWAARD 2018

Nr.BW18-0133 / AVV18-007

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

 

overwegende dat het gewenst is dat de sociale samenhang en verbinding wordt bevorderd, doordat bewoners uit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en

uitvoeren van activiteiten in Heerhugowaard.

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014

 

besluit vast te stellen de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 2018:

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang en verbinding, doordat bewoners uit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen

bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in Heerhugowaard.

 

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (o.a. financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsen werving) en die naar het

oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.

2. Niet in aanmerking komen in ieder geval:

a. kosten van alcoholische dranken

b. kosten van fysieke projecten

c. arbeidsloon organisatoren

d. onvoorzien

e. diversen

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie per aanvraag

1. Voor het bepalen van de maximale subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt een onderscheid gemaakt naar de grootte van de activiteit:

a. Een kleine activiteit is een activiteit dat maximaal 20 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 1.000 wordt verstrekt;

b. Een middelgrootte activiteit is een activiteit dat minimaal 21 tot 50 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 2.500 wordt verstrekt;

c. Een grote activiteit is een activiteit dat minimaal 51 tot 100 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 5.000 wordt verstrekt;

d. Een bijzondere activiteit is een activiteit met 100 deelnemers of meer en waarvoor een subsidie tot maximaal € 10.000 wordt verstrekt.

2. De subsidie voor maaltijden bedraagt maximaal € 4 per persoon.

 

Artikel 6. Wijze van verdeling

1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het

voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de

datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Artikel 7. Aanvraag

1. Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tot 31 december van het desbetreffende jaar.

2. Het indienen van een aanvraag is niet mogelijk indien de activiteit heeft plaatsgevonden.

3. Een aanvraag dient ondersteund te worden door minimaal 10 buurtbewoners.

 

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 zal subsidieverlening worden geweigerd als subsidie wordt aangevraagd voor

een activiteit:

a. die in strijdt is met het gemeentelijk beleid;

b. die voornamelijk betrekking heeft op privé-belangen of anderszins van de aanvrager of deelnemer(s);

c. welke als niet haalbaar of uitvoerbaar wordt beoordeeld binnen de in de aanvraag vermelde planning;

d. waarvoor de gemeente reeds op een andere wijze subsidie beschikbaar heeft gesteld;

e. waaruit structurele verplichtingen voor de gemeente Heerhugowaard voortkomen;

f. die niet gericht is op de Heerhugowaardse samenleving.

 

Artikel 9. Adviescommissie

Subsidieaanvragen worden ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie subsidie Leefbaarheidsfonds gemeente Heerhugowaard.

 

Artikel 10. Verplichtingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen verplichtingen opleggen overeenkomstig artikel 4:38, :39 en 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. 'Bij buurtbarbecues en straatfeesten is de subsidieontvanger verplicht om:

a. Een sociale tegenprestatie te verrichten in de vorm van bijvoorbeeld tuinonderhoud, als vrijwilliger te helpen bij activiteiten of kleine schilderklusjes te doen bij ouderen; of

b. Een fysieke tegenprestatie te verrichten in de vorm van bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen.

3. Indien artikel 4:41 van toepassing wordt verklaard, heeft u de verplichting tot vergoeding van vermogensvorming naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de

vermogensvorming heeft bijgedragen voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, voor de in lid 2 van artikel 4:41 genoemde gevallen.

 

Artikel 11. Verantwoording van subsidie tussen € 500 tot en met € 10.000

De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 4 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is verricht een verantwoording in. De verantwoording bevat:

 

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of

subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 24 april 2018.

2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2019

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 2018.