Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Stimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+.
CiteertitelStimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidie Verordening Heerlen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201101-01-2013Nieuwe regeling

31-05-2011

Weekblad Parkstad

2011/15077

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+.

 

 

 

beleidsregel

Stimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+”

Artikel 1

 

Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  sportverenigingen: Heerlense sportverenigingen

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

 • c.

  doelsubsidie: als bedoeld in artikel 4, eerste lid in de Algemene Subsidieverordening Heerlen;

 • d.

  introductietraject: een reeks van minimaal 5 en maximaal 10 activiteiten, waarbij de doelgroep (opnieuw) kan kennismaken met een bepaalde tak van sport en sportvereniging;

 • e.

  activiteiten: sporttrainingen of -lessen die onderdeel zijn van het introductietraject;

 • f.

  volwassenen: personen in de leeftijd van 35-65 jaar;

 • g.

  senioren: personen van 65 jaar en ouder;

 • h.

  Nederlandse Norm Gezond Bewegen: voor volwassenen geldt: minimaal 5 dagen in de week matig intensief bewegen;

Artikel 2

Criteria voor de subsidieverlening

 • a.

  De activiteiten moeten in Heerlen plaatsvinden in de periode juni 2011 tot en met december 2012;

 • b.

  De activiteiten sluiten aan bij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;

 • c.

  De vereniging heeft nadrukkelijk de intentie om de activiteiten voort te zetten na de introductieperiode waarin de gemeente bijdraagt;

 • d.

  Het gaat om een introductietraject voor het opzetten van structurele activiteiten voor volwassen en senioren die nog geen actief lid zijn;

 • e.

  Het moet een nieuwe activiteit zijn of op een nieuwe locatie of tijdstipworden aangeboden. Bestaande activiteiten op bestaande locaties komen niet in aanmerking;

Artikel 3

Subsidiegrondslag

De subsidie aan een vereniging omvat:

 • a.

  Een financiële vergoeding ter hoogte van maximaal € 40,-- per activiteit. Uitgaande van een maximaal aantal van 10 activiteit is het maximaal te verlenen subsidiebedrag € 400,-- per introductietraject;

 • b.

  Per kalenderjaar, per vereniging kan maximaal voor 3 introductietrajecten een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.

Artikel 4

Subsidieplafond

Op deze beleidsregels is een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene Wet bestuursrecht, van toepassing van € 10.000,-- per jaar.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden gepubliceerd en treden in werking met ingang van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Daarna worden de beleidsregels geëvalueerd en eventueel verlengd.

gemeentesecretaris, burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls dr. P.F.G. Depla

Toelichting op de beleidsregels:

Stimulering sportverenigingen voor ontwikkeling sportaanbod 35+”

Wettelijk kader

Op deze beleidsregels is de Algemene Subsidie Verordening Heerlen van toepassing.

Beleidskader

Met ingang van 2010 neemt de gemeente Heerlen deel aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Met dit plan beoogt de gemeente te weinig actieven meer en structureler te laten sporten zodat meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen. Sport voor volwassen en senioren is hier een belangrijk onderdeel in. Een voornaam uitgangspunt van het project is, om in een zo vroeg mogelijk stadium andere organisaties zoals sportverenigingen te betrekken bij het ontwikkelen van interventies die bijdragen. Deze stimuleringsregeling past hier zeker in.

Diverse sportbonden ontwikkelen concepten voor sportverengingen om volwassen en ouderen binnen de club te betrekken. Voorbeelden hiervan zijn 35+ en 45+ voetbal van de KNVB, korfbalfit van de KNKV, en fithockey KNHB en start-to run van de Atletiekunie. De gemeente Heerlen wil door middel van deze stimuleringsregeling sportverenigingen aanzetten tot het oprichten van nieuwe structurele sport- en beweeggroepen voor volwassenen en ouderen aanvullend op het bestaande aanbod.

Het is de bedoeling dat per introductietraject minimaal 8 personen deelnemen.

Subsidieproces

Het subsidieproces omvat:

 • a.

  Aanvraag tot subsidieverlening, minimaal 4 weken voor de start van het introductietraject via het daarvoor bestemde formulier.

 • b.

  Beschikking tot subsidievaststelling met de verplichting tot het aanleveren van een activiteitenverslag.

Toelichting op artikel 2: Criteria voor de subsidieverlening

a.De activiteiten moeten in Heerlen plaatsvinden in de periode juni 2011 tot en

a. met december 2012;

De regeling is bedoeld om meer inwoners van Heerlen aan het bewegen/sporten te krijgen.

b.De activiteit sluit aan bij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

De trainingen zijn er op gericht dat er minimaal een half uur matig intensief bewogen wordt en draagt hiermee bij aan een actieve leefstijl van de deelnemers.

c.De vereniging heeft nadrukkelijk de intentie om de activiteiten voort te

c. zetten na de introductieperiode waarin de gemeente bijdraagt;

De introductietrajecten zijn bedoeld om deelnemers te enthousiasmeren tot een duurzame beoefening van de activiteiten.

d.Het gaat om kennismakingslessen / introductiecursus voor het opzetten van

sportactiviteiten voor volwassen en ouderen vanaf 35 jaar die nog geen actief lid zijn;

Het betreft een sportstimuleringsregeling. Dit betekent dat het mensen die nog niet sporten hiertoe wil aanzetten. Reeds actieve leden vallen buiten deze regeling.

e. Het moet een nieuwe activiteit zijn of op een nieuwe locatie of tijdstip

worden aangeboden. Bestaande activiteiten op bestaande locaties komen niet in aanmerking;

Het is de bedoeling dat er nieuw aanbod wordt ontwikkeld voor de genoemde doelgroep en het is daarmee aanvullend op het reeds bestaande aanbod.

Toelichting op artikel 3: Subsidiegrondslag

De regeling is bedoeld om bij te dragen in de kosten die een vereniging maakt bij het ontwikkelen van nieuw sportaanbod voor volwassenen en senioren. Het bedrag bestaat uit een bijdrage ten behoeve van: trainer/begeleider, materiaal, huur van sportaccommodatie, promotiekosten.

Om er voor te zorgen dat meerdere verenigingen gebruik kunnen maken van de regeling is het per kalenderjaar mogelijk om maximaal drie trajecten op te starten die subsidiabel zijn.

De vergoeding is gebaseerd op: een vergoeding van € 10,-- per trainer/begeleider (bij 2 trainers) en een bedrag van € 20,-- aan overige kosten zoals promotie, materiaal en huur van sportaccommodatie.

Toelichting op artikel 4: Subsidieplafond

In 2011 en 2012 is maximaal € 10.000,-- per jaar beschikbaar voor subsidiëring van de beschreven activiteit.

Formulier Algemene informatie

Vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders

Officiële naam beleidsregel:

Stimulering sportverenigingen tbv ontwikkeling sportaanbod 35+

Citeertitel:

Stimulering sportverenigingen sportaanbod 35+

Onderwerp van de beleidsregel:

Sportstimulering

Wettelijke grondslag:

Algemene Subsidie Verordening Heerlen

Afdelingscode:

38.01.0 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN EN SPORT

Registratienummer beleidsregel:

 

Rubriek

Maatschap. zorg/welzijn sport

 

 

Datum inwerkingtreding:

1 juni 2011

Datum terugwerkende kracht (t/m) (indien van toepassing

NVT

Datum besluit/ondertekening:

31 mei 2011

Datum publikatie weekblad Parkstad:

15 juni 2011

Geldig voor bepaalde duur: (ja/nee)

Ja, in ieder geval tot en met 31 december 2012. Daarna worden de beleidsregels geëvalueerd en mogelijk verlengd.

 

 

Beleidsregel treedt in de plaats van:

Nvt

Registratienummer oude beleidsregel:

Nvt

Indien deze beleidsregel wordt ingetrokken, vul dan onderstaande velden in.

Datum besluit intrekking:

Nvt

Datum publikatie intrekking:

Nvt

Datum inwerkingtreding intrekking

Nvt