Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2016
CiteertitelBeleidsregel sport 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Heerlen
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2020Nieuwe regeling

01-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 127434

OBM-15000296

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2016

Sporten en bewegen heeft gunstige maatschappelijke bijeffecten, op het terrein van gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang. Daarom zet de gemeente Heerlen in op sportstimulering voor jeugd en gehandicapten en geven dit vorm door het ondersteunen van diverse sportstimuleringsactiviteiten. We zetten in op vitalisering van sportverenigingen en samenwerking van verenigingen. Standpunt is dat de leden van een sportvereniging zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging en instandhouding van hun organisatie. De gemeente ondersteunt de vereniging met een waarderingssubsidie indien de vereniging voldoet aan de criteria en de activiteiten passen binnen de subsidiegrondslagen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  amateur-topsportvereniging: een sportvereniging die zich in hoofdzaak op amateurbasis bezig houdt met sportbeoefening, met een voorbeeldfunctie voor de breedtesport, een promotionele functie voor de stad en die presteert op het hoogste landelijke senioren (amateur) niveau. Daarnaast voert deze vereniging beleid op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

 • c.

  jeugdlid: sportend, contributie betalend lid van een sportvereniging in de leeftijd tot en met 18 jaar;

 • d.

  kortingspercentage: het percentage waarmee de waarderingssubsidie wordt verminderd, zodat dekking wordt gevonden binnen het beschikbare budget;

 • e.

  leden: natuurlijke personen c.q. mensen die door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten, die actief sporten bij de vereniging en tevens contributie betalen;

 • f.

  minder valide lid: sportend, contributie betalend lid van een sportvereniging dat door een beperking of aandoening niet anders dan met specifieke aanpassingen, voorzieningen of begeleiding sport kan bedrijven;

 • g.

  schoolsporttoernooi: een sportwedstrijd georganiseerd in afstemming met de gemeente waarbij meerdere scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs gevestigd in Heerlen actief betrokken zijn en waarvan de organisatie in handen ligt van een sportvereniging;

 • h.

  sportomgeving: de externe omstandigheden en invloeden waaraan de sporter op een bepaald moment wordt blootgesteld;

 • i.

  sportparticipatie: deelname aan het sport en beweegaanbod;

 • j.

  sportstimulering: maatregelen waarmee mensen worden aangespoord en/of geprikkeld om te gaan sporten;

 • k.

  sportvereniging: Heerlense sportvereniging, die zich in hoofdzaak op amateurbasis bezig houdt met sportbeoefening of sportief bewegen;

 • l.

  topsportbonus: financiële bijdrage voor een amateur-topsportvereniging;

 • m.

  uniek sportaanbod: een tak van sport die door geen enkele andere vereniging gevestigd in Parkstad wordt aangeboden;

 • n.

  verenigingsjaar: het in de statuten of het huishoudelijk reglement vastgelegde financiële boekjaar van de vereniging;

 • o.

  voltallig bestuur: het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, waarbij de functies niet door eenzelfde personen ingevuld zijn ;

 • p.

  waarderingssubsidie: waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Heerlen 2013.

Artikel 2 Subsidiesoort

Waarderingssubsidie conform hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 3 Aanvraagtermijn

De subsidie wordt middels een daartoe verstrekt formulier bij het college ingediend vóór 1 april van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4. Criteria voor de subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent een waarderingssubsidie aan een sportvereniging met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel;

  • a.

   De sportvereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie;

  • b.

   De sportvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar, heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen, haar activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats en in de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden van de vereniging;

  • c.

   De sportvereniging heeft ten minste 40 contributie betalende sportende leden. Dit criterium is niet van toepassing daar waar het een vereniging betreft die een uniek sportaanbod binnen Parkstad heeft en voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam voortbestaan n.l. het ledenaantal van de vereniging stijgt of is stabiel, de sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging heeft een actieve jeugdafdeling.

  • d.

   De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen;

  • e.

   De sportvereniging heeft een voltallig bestuur.

  • f.

   De sportvereniging stelt jaarlijks een kostendekkende begroting, een jaarrekening en een balans op.

 • 2.

  Een aanvraag van een sportvereniging die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden wordt geweigerd.

Artikel 5 Subsidiegrondslag

De jaarsubsidie aan een sportvereniging heeft betrekking op het verenigingsjaar van de sportvereniging en wordt als volgt bepaald:

 • 1.

  Sportparticipatie :

  • a.

   Een bedrag van € 18,- per jeugdlid en minder valide lid, wonend in Parkstad;

  • b.

   Voor jeugdleden en minder valide leden die deelnemen aan een competitieprogramma waarvan 1 wedstrijd buiten Limburg, maar wel in Nederland, wordt gespeeld, wordt het subsidiebedrag per lid verdubbeld.

  • c.

   In 2016 een bedrag van € 12,- per lid van 50 jaar en ouder, wonend in Parkstad

  • d.

   In 2017 een bedrag van € 6,- per lid van 50 jaar en ouder, wonend in Parkstad.

  • e.

   Vanaf 2018 wordt er geen bijdrage meer verstrekt voor leden van 50 jaar en ouder.

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering:

  • a.

   Een maximaal bedrag als bijdrage in de kosten van deelname van kader en/of leden aan EHBO cursussen en cursussen op het gebied van aan de sportvereniging gerelateerde wettelijke regelingen:

   • -

    maximaal € 100,- bij minder dan 100 leden;

   • -

    maximaal € 250,- bij 100 tot 250 leden;

   • -

    maximaal € 350,- bij 250 of meer leden.

  • b.

   Een maximaal bedrag per vereniging als bijdrage in de kosten van deelname aan sportgerichte kadertrainingen vanuit de sportbonden:

   • -

    maximaal € 500,- bij minder dan 100 leden;

   • -

    maximaal € 1.000,- bij 100 tot 250 leden;

   • -

    maximaal € 1.500,- bij 250 of meer leden.

 • 3.

  Sportstimulering:

  • a.

   Een bedrag van € 300,- voor de organisatie van een schoolsporttoernooi mits er sprake is van deelname van minimaal 3 scholen en er vooraf afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden. Dit voor maximaal 2 toernooien per vereniging per jaar;

  • b.

   Een bedrag van € 500,- voor de organisatie van een Heerlens of Parkstadkampioenschap bestemd voor verenigingen en/of individuele sporters uit Parkstad mits er sprake is van deelname van minimaal 5 verenigingen en/of 100 deelnemers met zetel of woonachtig in Parkstad en er vooraf afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden. Dit per sporttak voor maximaal 1 Heerlens en 1 Parkstadtoernooi en per vereniging voor maximaal 1 toernooi.

 • 4.

  Amateurtopsport:

  • a.

   Een topsportbonus van € 2.500,- per seniorenteam van een amateur-topsportvereniging dat presteert op het binnen de sporttak hoogste landelijke (amateur) niveau. Voorwaarde is ook dat de vereniging beleid en activiteiten uitvoert op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling;

 • 5.

  Huisvesting:

  • a.

   Een bijdrage voor zwemverenigingen van 10% in de jaarlijkse huurkosten van het zwembad Otterveurdt.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de op grond van deze beleidsregel te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond. Dit plafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld, zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Bij overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget wordt een voor elke aanvrager gelijk luidend algemeen kortingspercentage toegepast.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen, vastgesteld op 30 juni 2015, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 1 december 2015.

 

 

gemeentesecretaris, burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls R.K.H. Krewinkel

Toelichting op de beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen 2016

De beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2016 vervangt de in 2015 vastgestelde beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2015.

Wijziging ten opzichte van de beleidsregel 2015 is dat de sportparticipatiebijdrage voor een lid van 50 jaar en ouder, wonend in Parkstad, wordt afgebouwd. Dit over een periode van 3 jaar. In 2018 vervalt deze bijdrage volledig.

De ASV fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen zijn gebaseerd. In deze verordening is vastgelegd (artikel 3 lid 3) dat het college voor de subsidies op beleids(deel)terreinen beleidsregels kan vaststellen. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein omschreven.

Toelichting op de criteria voor subsidieverlening

1a.De sportvereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie.

Aansluiting bij een erkende sportbond maakt een organisatie minder kwetsbaar. Men kan gebruik maken van de advies- en servicemogelijkheden van deze sportbonden. Dit komt de kwaliteit van het sportaanbod en de sportbeoefening ten goede.

1b.De sportvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar, heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen, haar activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats en in de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden van de vereniging.

Een vereniging moet aantonen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een vereniging die nog geen jaar geleden is opgericht, heeft haar bestaansrecht nog niet kunnen aantonen.

De gemeente Heerlen subsidieert een vereniging als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en als deze in voldoende mate overeenstemmen met de door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. Deze doelstellingen en prioriteiten zijn in principe gericht zijn op de gemeente Heerlen en op Heerlense burgers en organisaties. De gemeente verleent alleen subsidie als de vereniging openstaat voor alle leeftijden, seksen en nationaliteiten en een breed sportaanbod heeft.

1c.De sportvereniging heeft ten minste 40 contributie betalende sportende leden. Dit criterium is niet van toepassing daar waar het een vereniging betreft die een uniek sportaanbod binnen Parkstad heeft en voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam voortbestaan n.l. het ledenaantal van de vereniging stijgt of is stabiel, de sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging heeft een actieve jeugdafdeling.

De gemeente Heerlen wil met name investeren in vitale verenigingen die haar kunnen ondersteunen bij haar sportbeleid. Een sportvereniging moet om financieel en organisatorisch gezond te zijn c.q. duurzaam te kunnen voortbestaan wel een bepaalde omvang en opbouw in leden hebben. Vandaar dat er in de beleidsregel een minimum opgenomen is. Voor verenigingen die een voor Parkstad uniek sportaanbod hebben maken we een uitzondering en kan het college besluiten ook bij minder dan 40 contributie betalende sportende leden een waarderingssubsidie te verlenen. Dit als er geen andere alternatieven, bijv. samenwerking met een andere vereniging, aanwezig zijn. Belangrijk voor een duurzaam voortbestaan is dat het ledenaantal van de vereniging stijgt of in ieder geval stabiel is, de sportvereniging in staat is nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging een actieve jeugdafdeling heeft.

1d.De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen.

De activiteiten van de sportvereniging vinden plaats in een daarvoor geschikte accommodatie, een beschermde en veilige omgeving die ten minste aan de eisen van veiligheid, brandveiligheid en hygiëne voldoet. Verder vinden de sportactiviteiten voor de jeugd plaats onder toezicht van vakkundig kader dat mede zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.

1e.De sportvereniging heeft een voltallig bestuur.

De sportvereniging heeft een bestuur dat ten minste uit drie leden bestaat die de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris bekleden. Functies worden niet door eenzelfde persoon ingevuld.

1f.De sportvereniging stelt jaarlijks een kostendekkende begroting, een jaarrekening en balans op.

Deze stukken zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Soort subsidie

Een waarderingssubsidie wordt verstrekt als bijval om bepaalde activiteiten te ondersteunen of mogelijk te maken die de gemeente van belang acht zonder dat zij deze naar aard en omvang wil beïnvloeden.

Subsidiegrondslag

Heerlen wil verder groeien naar een goed sportklimaat in de stad. Dit vraagt om aandacht voor een kwalitatief gevarieerd sportaanbod voor jong en oud met nadruk op de minder actieven.

De ijk datum voor het aantal leden, van belang bij de subsidiegrondslag sportparticipatie, is 1 januari van het lopende verenigingsjaar. Ook de subsidieverlening voor de overige subsidiegrondslagen heeft betrekking op het verenigingsjaar c.q. het financiële boekjaar van de verenigingen. Dit boekjaar is vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.

Jaarlijkse zal de gemeente ter controle steekproeven uitvoeren.

1.Sportparticipatie

De sportverenigingen ontvangen voor elk sportend, contributie betalend jeugdlid en minder valide lid, wonend in Parkstad, een bijdrage van maximaal € 18,-.

Daarnaast ontvangen de sportverenigingen in 2016 en 2017 een bijdrage voor elk sportend, contributie betalend lid van 50 jaar en ouder, wonend in Parkstad. In 2016 is dit een bedrag van € 12,- per lid en in 2017 een bedrag van € 6, - per lid. In 2018 vervalt de bijdrage voor sportende contributie betalende leden van 50 jaar en ouder.

Het bedrag word per lid slechts één maal toegekend. Het is dus niet zo dat bij een gehandicapt jeugdlid, of een gehandicapt lid van 50 jaar en ouder het bedrag verdubbeld wordt.

Voor jeugdleden en minder valide leden die competitiewedstrijden buiten Limburg, moeten spelen wordt het subsidiebedrag verdubbeld. Dit als tegemoetkoming in de hoge reiskosten die aan een aantal sporten verbonden zijn.

De sportverenigingen overhandigen de gemeente een geanonimiseerde ledenlijst. Voor de controle van de reiskosten leveren de verenigingen een competitieprogramma van de desbetreffende leden of het team aan voorzien van een opgave van de leden van het team.

2.Deskundigheidsbevordering

Een goed sportaanbod vereist een infrastructuur van vitale sportaanbieders. Hieronder valt ook een vakkundig kader. Vandaar dat er subsidie verstrekt wordt als bijdrage in de kosten van deskundigheidsbevordering.

Er is een tweedeling gemaakt nl. cursussen om te voldoen aan wettelijke regelingen en cursussen voor deelname aan sportgerichte kadertrainingen. Dit omdat de kosten voor de eerstgenoemde in de praktijk een stuk lager liggen dan sportgerichte kadertrainingen. Omdat de kosten voor kadertrainingen e.d. bij grotere verenigingen hoger zullen zijn dan bij kleine verenigingen is er gekozen voor een oplopend subsidiebedrag op basis van het aantal leden.

Om aan te tonen dat de cursussen met succes gevolgd zijn overhandigen de sportverenigingen de gemeente een bewijs van deelname, certificaat, diploma e.d.

3.Sportstimulering

Verenigingen die de gemeente ondersteunen bij sportstimuleringsactiviteiten worden financieel ondersteund. Het gaat hier specifiek om schoolsporttoernooien en Heerlense of Parkstadkampioenschappen in een tak van sport gericht op inwoners van Heerlen. Bij deze activiteiten geldt dat de vereniging vooraf aan het indienen van de aanvraag voor waarderingssubsidie contact opneemt met het beleidscluster sport van de gemeente Heerlen .

Om aan te tonen dat de sportstimuleringsactiviteiten hebben plaatsgevonden overhandigen de sportverenigingen de gemeente een persbericht, poster, programmaboekje, facebook- of twitter berichten e.d.

4.Amateurtopsport

Sportverenigingen die op topniveau sport bedrijven brengen onze stad op een positieve manier in beeld en hun prestaties kunnen de breedtesport in Heerlen een extra stimulans geven. Vandaar dat zij jaarlijks een bonus kunnen ontvangen. Alleen verenigingen die op amateurbasis topsport bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Het seniorenteam hoeft dan ook niet altijd op eredivisieniveau te spelen. Dit kan per sporttak anders liggen. Verder moeten deze verenigingen regio-breed en doelmatig bezig zijn met talentherkenning en talentontwikkeling in hun sporttak.

5.Huisvesting

Een goed sportaanbod vereist voldoende en adequate accommodaties. Sportverenigingen hebben een eigen accommodatie of huren een accommodatie. Voor de huur van gemeentelijke organisatie kunnen sportverenigingen aangesloten bij een sportsectie rekenen op een gereduceerd tarief. Dit geldt niet voor de zwemverenigingen. Het gemeentelijke zwembad Otterveurdt wordt privaat geëxploiteerd. Om de zwemverenigingen in hun hoge accommodatiekosten tegemoet te komen wordt de huur van het zwembad Otterveurdt gesubsidieerd. De zwemverenigingen overhandigen de gemeente een overzicht van de betaalde huur met onderliggende betalingsbewijzen.

Subsidieproces

De subsidie aan sportverenigingen wordt rechtstreeks vastgesteld.

Subsidieplafond

Een subsidieplafond leidt tot weigering van een subsidie voor wat betreft het gedeelte dat boven het subsidieplafond uitstijgt. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Indien het in de gemeentebegroting opgenomen budget ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee de begroting overschreden wordt.

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in op 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de oude beleidsregel.