Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de gemeente Hellendoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de gemeente Hellendoorn
CiteertitelVerordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de gemeente Hellendoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011art. 2

07-12-2010

Hellendoorn Journaal, 17-12-2010

10INT02076
18-12-201001-01-2011nieuwe regeling

03-11-1981

Hellendoorn Journaal, 17-12-2010

28.008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de gemeente Hellendoorn

De raad der gemeente Hellendoorn;

 

gezien het voorstel d.d. 20 oktober 1981 van burgemeester en wethouders;

 

gehoord de Commissie voor georganiseerd overleg;

 

gelet op het bepaalde in de Ambtenarenwet 1929;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de gemeente Hellendoorn;

Artikel 1  

Aan werknemers die in dienst zijn van de gemeente en die een volledige of als volledig aan te merken dagtaak hebben als chauffeur, wordt een premie voor schadevrij rijden toegekend op voet van de volgende artikelen.

Artikel 2  

De premie bedraagt € 23,-- netto per kwartaal.

Artikel  

  • 1.

    De premie wordt uitbetaald, wanneer de werknemer, die daarop aanspraak maakt, gedurende het uitkeringskwartaal aan het door hem bestuurde motorvoertuig geen schade heeft veroorzaakt door eigen schuld.

  • 2.

    Indien aan laatstgenoemde voorwaarde niet is voldaan, doch de schade beperkt is gebleven tot een zeer gering bedrag, kan niettemin door burgemeester en wethouders worden bepaald dat de premie zal worden uitbetaald.

Artikel 4  

Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1981.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,