Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/CVDR312432/CVDR312432_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2016nieuwe regeling

07-11-2016

gmb-2016-162955

16INT03634

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016

Nijverdal, 7 november 2016, nr. 16INT03634

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende dat er een landelijke Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020 is vastgesteld, welke een grondslag is voor het aanvragen en verstrekken van een eenmalige subsidie aan plaatselijke scholen;

Overwegende dat het college een cofinanciering wil verstrekken aan scholen die deze subsidie ontvangen ten behoeve van het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs;

Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2, artikel 5, lid 4 en artikel 7, lid 4, van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

B e s l u i t e n:

vast te stellen de

Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  verordening: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

 • c.

  school: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het Primair Onderwijs, of een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Expertisecentra welke is gevestigd in de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Scholen kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten zijnde:

 • a.

  het vergroten van de muziekpedagogische en didactische kennis en vaardigheden van de mensen die voor de klas staan;

 • b.

  het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren; en

 • c.

  het verbinden van het binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie aanbod.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

In afwijking van het bepaalde in artikel 5, leden 2 en 3 van de verordening, dient een aanvraag vergezeld te zijn van:

 • a.

  de aanvraag van de deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020. Dit bestaat uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • een samenwerkingsovereenkomst met minimaal een culturele instelling met muziekexpertise; en

  • een ingevulde begroting.

 • b.

  de beschikking tot subsidieverlening van de Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020.

Artikel 4 Subsidieverlening

Wanneer de raad een subsidieplafond heeft vastgesteld zal het beschikbare budget als volgt worden verdeeld:

 • a.

  subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Van een volledige aanvraag is sprake als voldaan wordt aan het gestelde in artikel 3;

 • b.

  wanneer de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag;

 • c.

  indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het bepaalde onder a, subsidie toegekend aan alle aanvragers van die datum met een gelijk percentage van het aangevraagde bedrag.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 7 van de verordening wordt een aanvraag voor subsidie door een school ingediend vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Aanvragen betrekking hebbend op het jaar 2016 worden, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ingediend vóór 15 december 2016.

Artikel 6 Hoogte subsidie

De eenmalige subsidie bedraagt voor drie schooljaren:

 • a.

  voor scholen met een leerlingenaantal tot en met 99 leerlingen: € 3.000,--;

 • b.

  voor scholen met een leerlingenaantal tussen de 100 en 199 leerlingen: € 4.500,--; en

 • c.

  voor scholen met een leerlingenaantal van 200 en meer: € 6.000,--.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

Het college treft de nodige voorzieningen of neemt de nodige besluiten in de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016.

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester