Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2012Onbekend

27-06-2012

Onbekend

01-01-201127-06-2012nieuwe regeling

07-12-2010

Hellendoorn Journaal, 17-12-2010

10INT02076

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

 

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

Artikel 1.1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar:de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de CAR/HAR

 • b

  generieke functiebeschrijving:beschrijving van een functie waarvan de aard en zwaarte van de werkzaamheden overeenkomen, waarbij het vakgebied kan verschillen

 • c

  functiecategorie:een groep generieke functiebeschrijvingen gerangschikt naar hun aard

 • d

  functieboek:het geheel van generieke functiebeschrijvingen binnen de gemeente

 • e

  methode:de methode van functiewaardering, zoals bijgevoegd bij deze regeling

 • f

  externe deskundige:opsteller van het concept-waarderingsadvies

 • g

  toetsingscommissie:commissie belast met het toetsen van de concept waarderingsadviezen

 • h

  conversietabel:een tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisschalen

 • i

  Organisatiewijziging:een inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt, dan wel privatisering/verzelfstandiging of een publiekrechtelijke taakoverheveling

Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Het niveau van alle voorkomende generieke functiebeschrijvingen zal worden bepaald volgens de methode.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op een functie die geen structureel karakter heeft.

Artikel 2.1 Functieboek

De algemeen directeur is (eind)verantwoordelijk voor de inhoud van het functieboek.

De algemeen directeur laat zich bij de totstandkoming van het functieboek bijstaan door P&O.

P&O stelt de concept-generieke functiebeschrijving op.

De algemeen directeur stelt het concept functieboek vast ter voorbereiding op definitieve besluitvorming door het college.

Artikel 2.2 Functiewaardering

De generieke functiebeschrijvingen uit het functieboek worden aan de externe deskundige voor een concept-waardingsadvies voorgelegd.

De externe deskundige vervaardigt aan de hand van de generieke functiebeschrijvingen een concept-waarderingsadvies

De concept-waarderingsadviezen worden getoetst door de toetsingscommissie. De toetsingscommissie bestaat uit:

 • a

  de algemeen directeur, voorzitter;

 • b

  een door het directieteam aan te wijzen lid van het directieteam;

 • c

  een door de werknemersdelegatie uit de commissie voor georganiseerd overleg aan te wijzen lid.

Aan de toetsingscommissie wordt een P&O-adviseur toegevoegd als secretaris van de commissie. De secretaris heeft geen stemrecht. De externe deskundige treedt op als adviseur van de toetsingscommissie.

De toetsingscommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

De algemeen directeur legt de concept waarderingen ter vaststelling voor aan het college. Een minderheidsstandpunt van de toetsingscommissie wordt zichtbaar gemaakt.

Artikel 2.3 Plaatsing in generieke functie

Alle medewerkers worden op basis van de voorafgaand aan de invoering van het generieke functieboek geldende formatieplaatsbeschrijving en geldende functieschaal gekoppeld aan een generieke functie. Op basis hiervan ontstaat er een was-wordt tabel, welke basis is voor de plaatsing.

Bij de plaatsing in de generieke functie gaat de functieschaal van de voorafgaand aan de invoering van het functieboek geldende formatieplaatsbeschrijving één op één over. Dit laatste geldt niet als er sprake is van plaatsing als gevolg van een organisatiewijziging.

De algemeen directeur legt de concept plaatsingsvoorstellen ter vaststelling voor aan het college.

Artikel 3.1 Wijziging functieboek

Minimaal één keer per twee jaar geeft de algemeen directeur opdracht aan P&O om de inhoud van het functieboek op actualiteit te toetsen.

De algemeen directeur laat de wijzigingen met betrekking tot het functieboek opstellen door P&O.

Het functieboek wordt alleen gewijzigd:

 • a

  voor nieuwe functiecategorieën welke duurzaam moeten worden vervuld en welke naar het oordeel van de algemeen directeur niet op basis van het dan geldende functieboek kunnen worden vervuld;

 • b

  bij wijziging van functiecategorieën naar aanleiding van een organisatiewijziging. Dit naar het oordeel van de algemeen directeur.

P&O stelt de (gewijzigde) concept-functiebeschrijvingen op.

De algemeen directeur legt wijzigingen in het functieboek ter vaststelling voor aan het college.

Artikel 3.2 Functiewaardering

Op de waardering van de onder 3.1 bedoelde functies is het bepaalde in artikel 2.2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.3 Plaatsing in andere generieke functie

De desbetreffende clustermanager stelt een gemotiveerd voorstel op voor plaatsing van een medewerker in een gewijzigde of nieuwe generieke functiebeschrijving.

De algemeen directeur legt plaatsingsvoorstellen ter vaststellen voor aan het college.

Artikel 4 Slotbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als: “Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen”.