Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent meldingsplichtige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent meldingsplichtige evenementen
CiteertitelNadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels kleine evenementen Helmond 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.2.1.2a lid 7 Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2016artikel 3

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 135905

Collegebesluit, 2016, 1182710
25-05-201605-10-2016Nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeenteblad, 2016, 66775

Collegebesluit, 2016, 913506

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS MELDINGSPLICHTIGE EVENEMENTEN HELMOND 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op artikel 2.2.1.2a, zevende lid,  van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

 

Besluit :

 

 • I.

  Vast te stellen de Nadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2016.

 • II.

  In te trekken de Nadere regels kleine evenementen Helmond 2011.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

 • b.

  gebruiksvergunning: de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik ingevolge het Bouwbesluit 2012;

 • c.

  meldingsplichtig evenement: een niet vergunning plichtig evenement als bedoeld in artikel 2.2.1.2a derde lid van de APV;

 • d.

  openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

 • e.

  organisator: de organisator van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1.1 onder c van de APV.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze nadere regels zijn van toepassing op evenementen, voor zover:

 • a.

  er minder dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn of worden verwacht;

 • b.

  er sprake is van een organisator;

 • c.

  het evenement geen vechtsportgala, auto- of motorevenement betreft;

 • d.

  het evenement plaatsvindt op een openbare plaats of in voor het publiek toegankelijk gebouw waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven;

 • e.

  het evenement niet plaatsvindt op de hoofdwegenstructuur of een weg die in gebruik is voor openbaar vervoer;

 • f.

  het evenement niet langer voortduurt dan één etmaal;

 • g.

  het evenement:

  • -

   op zondag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, op eerste en tweede kerstdag niet voor 13.00 uur aanvangt en op overige dagen niet voor 8.30 uur;

  • -

   op vrijdag, zaterdag en op een officieel erkende feestdag uiterlijk om 24.00 uur eindigt en op overige dagen om 23.00 uur;

Artikel 3 Algemene regels

 • 1.

  Een organisator dient de volgende algemene regels in acht te nemen:

  • a.

   het is niet toegestaan om tijdens het evenement versterkte livemuziek ten gehore te brengen;

  • b.

   het geluidsniveau, gemeten op 2 meter uit de gevel van een woning, bedraagt minder dan 75 dB(A)/83dB(C);

  • c.

   om brand en ongevallen te voorkomen moet worden voldaan aan de standaardvoorschriften evenementen van de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost;

  • d.

   tijdens het evenement blijft er te allen tijde een doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar ten behoeve van de hulpdiensten;

  • e.

   eventuele aanwijzingen of bevelen door of namens de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

  • f.

   het is niet toegestaan om op of over openbare brandkranen of andere waterwinplaatsen voor de brandweer voorwerpen te plaatsen die de brandweer belemmeren in zijn taakuitoefening;

  • g.

   gemeentelijke eigendommen zoals bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen mogen niet worden beschadigd.

  • h.

   de gebruikte openbare ruimte dient na afloop van het evenement door of namens de organisator te worden gereinigd en schoon te worden opgeleverd. Onverlet het bepaalde in het vorige lid dient de organisator zich te houden aan andere wettelijke voorschriften, zoals voorschriften die volgen uit een gebruiksvergunning of vergunning op basis van de Drank- en horecawet.

Artikel 4 Aanvullende regels in verband met sanitaire voorzieningen en mobiele tapinstallaties

Voor zover tijdens het evenement sanitaire voorzieningen of tapinstallaties worden gebruikt gelden, in aanvulling op het bepaalde in artikel 3, de volgende regels:

 • a.

  indien er tijdelijk afvalwater geloosd wordt op de gemeentelijke riolering dan dient dit te gebeuren op de vuilwaterriolering. De gemeente bepaalt de locatie van deze tijdelijke aansluiting

 • b.

  indien de tijdelijke lozing van afvalwater plaats vindt op een straatkolk dan dient na beëindiging van de lozing de aansluiting door de organisator gespoeld te worden met schoon water;

 • c.

  indien er geen gemeentelijke vuilwater riolering aanwezig is, dan dient ter plaatse een chemische toiletvoorziening geplaatst te worden. De inhoud van het chemisch toilet mag niet geloosd worden op het rioolstelsel, maar dient op een deugdelijke manier afgevoerd te worden en

 • d.

  er mag geen lozing van afvalwater plaatsvinden op de hemelwaterriolering, in de bodem of op het oppervlaktewater.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 25 mei 2016.

 

Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert.

Bekend gemaakt op:

25 mei 2016

de gemeentesecretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert