Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL BESCHERMING BOMEN HELMOND 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL BESCHERMING BOMEN HELMOND 2013
CiteertitelBELEIDSREGEL BESCHERMING BOMEN HELMOND 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.1
 3. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.2
 4. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.3
 5. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.4
 6. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.5
 7. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.6
 8. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.3.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2013nieuwe regeling

17-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 71

Collegebesluit, 2013, 1308417

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL BESCHERMING BOMEN HELMOND 2013

Burgemeester en wethouders van Helmond,

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

en de artikelen 4.3.1 tot en met 4.3.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

 

besluiten:

 • I.

  Vast te stellen Beleidsregel bescherming bomen Helmond 2013;

 • II.

  In te trekken de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2010;

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

   

1. Doelstelling

Ontwikkeling van een gezond en duurzaam bomenbestand om het groene karakter van de stad te behouden en waar mogelijk te versterken (conform Bomenvisie 2004) en een goede bescherming van bijzondere bomen.

2.Bomenbeschermbeleid

Burgemeester en wethouders hebben elementen (solitaire bomen, boomgroepen, bomenlanen, bomenrijen, houtwallen en gebieden) aangewezen waarvoor een kapverbod geldt.

Slechts in uiterste gevallen wordt hiervan ontheffing verleend. De door burgemeester en wethouders aangewezen elementen zijn opgenomen in de Bomencatalogus en op de Bomenkaart.

Deze elementen kunnen zowel gemeentelijk als particulier eigendom zijn.

In de Bomencatalogus is per element een omschrijving en foto opgenomen.

Voor overige, niet beschermde, gemeentelijke bomen zijn regels opgesteld om eenduidige objectieve behandeling van vragen over en overlast van bomen mogelijk te maken. Daarbij worden boomwaarde en boombezwaren op basis van meetbare criteria afgewogen.

3.Aanwijzing van beschermde bomen

Op grond van artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009), wijzen burgemeester en wethouders de volgende elementen aan:

2. Bomenbeschermbeleid

Burgemeester en wethouders hebben elementen (solitaire bomen, boomgroepen, bomenlanen, bomenrijen, houtwallen en gebieden) aangewezen waarvoor een kapverbod geldt.

Slechts in uiterste gevallen wordt hiervan ontheffing verleend. De door burgemeester en wethouders aangewezen elementen zijn opgenomen in de Bomencatalogus en op de Bomenkaart.

Deze elementen kunnen zowel gemeentelijk als particulier eigendom zijn.

In de Bomencatalogus is per element een omschrijving en foto opgenomen.

 

Voor overige, niet beschermde, gemeentelijke bomen zijn regels opgesteld om eenduidige objectieve behandeling van vragen over en overlast van bomen mogelijk te maken. Daarbij worden boomwaarde en boombezwaren op basis van meetbare criteria afgewogen.

3.Aanwijzing van beschermde bomen

Op grond van artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009), wijzen burgemeester en wethouders de volgende elementen aan:

3. Aanwijzing van beschermde bomen

Op grond van artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009), wijzen burgemeester en wethouders de volgende elementen aan:

A. Objecten met een voor Helmond bijzonder groen karakter:

 • 1.

  Percelen met een rijks- of gemeentelijk monument en met een bijzonder groen karakter:

  • -

   Binderen, archeologisch monument

  • -

   Molenstraat 70, Protestantse begraafplaats

  • -

   Molenstraat 72, Rooms Katholieke begraafplaats

  • -

   Aarle-rixtelseweg 101 Villa De Beemd, tuin ontworpen door L.A. Springer (enkele kadastrale

   percelen die samen de oorspronkelijke tuin vormen)

  • -

   Aarle-rixtelseweg 63 Villa Carp, tuin ontworpen door D. Tersteeg

   (enkele kadastrale percelen die samen de oorspronkelijke tuin vormen)

  • -

   Aarle-rixtelseweg 14 Wesselmanvilla, parkachtig aangelegde tuin in combinatie met

   gemeentelijke groenstroken

  • -

   Kanaaldijk N.W. 77, tuin in engelse landschapsstijl (enkele kadastrale percelen die samen de oorspronkelijke tuin vormen)

  • -

   Deurneseweg 9 en 11, vm. Klooster Christus Koning, parkachtig aangelegde tuin met bos

   (enkele kadastrale percelen die samen de oorspronkelijke tuin vormen)

 • 2.

  Overige bijzondere groene percelen:

  • -

   Aarle-rixtelseweg 75: in het straatbeeld beeldbepalende tuin, voornamelijk bestaand uit beuken

   die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

  • -

   Hoofdstraat 159, Rooms Katholieke begraafplaats bij St. Lucia kerk

  • -

   Hortsedijk, Rooms Katholieke begraafplaats

  • -

   Wesselmanlaan 25, Elkerliek Ziekenhuis: terrein met een voor Helmond unieke groene sfeer en

   een beeldbepalend karakter voor de wijk

  • -

   De Kasteeltuin

  • -

   Speeltuin Leonardus aan de Mgr. Swinkelsstraat 24

  • -

   Gemeentelijke begraafplaats aan de Hermelijnstraat

 

B. Bomen die 23 punten of meer scoren op het moment van initiële opname op basis van de volgende criteria:

 • 1.

  1.Leeftijd

  Betreft leeftijd van de boom in jaren.

  Uitgangspunt is dat een boom in de meeste gevallen ouder dan 50 jaar moet zijn om beschermenswaardig te zijn.

   

  Tabel 1. Waardering van de leeftijd

Leeftijd (jaar)

Punten

0 – 50

0

51 – 75

5

76 – 100

7

101 – 200

9

> 201

15

 • 2.

  Conditie

  Betreft de conditie van de boom op basis van visuele beoordeling (conform Vitaliteitsklassering van

  Roloff), zoals hierna beschreven.

  • -

   Normaal: De conditie is goed. Op middellange termijn (10-15 jaar) worden geen problemen

   verwacht. Een boom met een goede conditie heeft een goed ontwikkelde kroon, met een

   gelijkmatige verdeling van veel fijne twijgen in de buitenkroon. Er is geen of nauwelijks dood

   hout aanwezig.

  • -

   Verminderd: De conditie is verminderd, maar op de korte termijn (<5 jaar), worden ten aanzien

   van de fysiologische toestand van de boom geen problemen verwacht. Bomen met een

   verminderde conditie hebben een redelijke verdeling van fijne twijgen. Er is weinig dood hout

   aanwezig.

  • -

   Sterk verminderd: De conditie is duidelijk verminderd. De fysiologische toestand van de boom is

   slecht, maar herstel van de boom is eventueel mogelijk. Bomen met een sterk verminderde

   conditie hebben weinig fijne vertwijging in de buitenkroon. Er kan redelijk veel dood hout in de

   kroon aanwezig zijn.

  • -

   Slecht: De conditie en levensverwachting van de boom is minimaal. De mechanische en/of

   fysiologische toestand is zo slecht dat ‘herstel’ van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.

   Uitgangspunt is dat conditie beperkte invloed heeft op de beschermenswaardigheid van een boom

   en dat dode bomen niet beschermenswaardig zijn.

    

   Tabel 2. Waardering van de conditie

Conditie

Punten

Normaal

5

Verminderd

4

Sterk verminderd

3

Slecht

1

 • 3.

  Dendrologische waarde

  Betreft de bijzonderheid van de boomsoort.

  Hierbij is gebruik gemaakt van de sortimentsklassering die in de Methode Raad (Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen, Richtlijnen 1998) wordt toegepast. Hierbij wordt het sortiment ingedeeld in 7 klassen (zie bijlage 1). Bepalend voor de sortimentsklassering zijn de groei- en ontwikkelingssnelheid en de teeltkosten van bomen. Naarmate bomen moeilijker te vermeerderen zijn en zich langzamer ontwikkelen komen zij in een hogere klasse.

   

  Tabel 3. Waardering van het sortiment

Sortimentsklasse

Punten

1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

Als de boom niet in de lijst voorkomt, wordt door een vakkundige een inschatting gemaakt die in

verhouding is met de classificatie op de lijst.

 

 • 4.

  Zeldzaamheid in Helmond

  Maatstaf voor de beoordeling van de zeldzaamheid is (een inschatting van) de frequentie van voorkomen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Helmond. Hierbij gaat het om de boom in zijn gehele hoedanigheid: de combinatie van boomsoort, leeftijd, boomvorm. Uitgangspunt is: hoe zeldzamer, hoe hoger gewaardeerd.

  Tabel 4. Waardering van de zeldzaamheid in Helmond

Aantal in Helmond

Punten

Zeer zeldzaam (1 tot 10 exemplaren)

9

Zeldzaam (11 tot 100 exemplaren in Helmond)

5

Algemeen (101 of meer exemplaren in Helmond)

0

 • 5.

  Boomvorm

  Betreft de bijzonderheid van de boomvorm. Hierbij wordt rekening gehouden met de natuurlijke habitus, bijzondere groeiwijzen en mate waarin menselijk ingrijpen de boom heeft gevormd of misvormd.

  Uitgangspunt is dat de natuurlijke habitus of een bijzondere natuurlijke variatie (zoals meerstammigheid of een karakteristieke stambuiging) zeldzaam zijn en daardoor hogere waarde hebben dan bomen die door menselijk ingrijpen zijn gevormd.

   

  Tabel 5. Waardering van de boomvorm

Boomvorm

Punten

Natuurlijk

4

Bijzondere natuurlijke variatie

4

Knotboom

2

Leiboom

2

Opgekroonde boom

0

Gekandelaberde boom

0

 • 6.

  Beeldbepalendheid

  Betreft de mate waarin de boom bepalend is voor het beeld van de openbare ruimte voor gebruikers

  daarvan. Hierbij is zowel het zomer- als het winterbeeld van belang.

  • -

   Zeer beeldbepalend is een boom die op alle momenten van de dag en vanuit alle richtingen

   direct in het oog springt door zijn omvang en vorm. Meestal staat de boom vrij in de ruimte.

   Soms hangt de kroon over de gebruiksruimte, zodat je er onderdoor komt en de boom ‘beleeft’.

   De boom is kenmerkend voor de plek; die plek zou totaal veranderen als de boom er niet meer

   zou zijn.

  • -

   Normaal is dat een boom in het straatbeeld uit minstens twee richtingen opvalt, waarbij

   minstens 50% van de kroon zichtbaar is.

  • -

   Enigszins beeldbepalend is een boom die alleen het beeld bepaalt als je er naar kijkt, maar niet

   in de gebruikelijke kijkrichting voor de doorsnee gebruiker van de openbare ruimte.

  • -

   Niet beeldbepalend is een boom als alleen een klein deel van de boom zichtbaar is (meestal

   alleen het topje) vanuit de openbare ruimte.

   Uitgangspunt is dat de boom hoger wordt gewaardeerd naarmate de boom meer het karakter van de

   openbare ruimte bepaalt.

    

   Tabel 6. Waardering van de beeldbepalendheid

Beeldbepalendheid

Punten

Zeer

8

Normaal

5

Enigszins

3

Niet

0

 • 7.

  Cultuurhistorische waarde

  Het betreft:

  • -

   Beschermde objecten (zie 3A)

  • -

   Bijzondere bomen in tuinen van (rijks- en gemeentelijke) monumenten die zijn vermeld in de

   redengevende beschrijving

  • -

   Overige bomen die door leeftijd, vorm of standplaats karakteristiek zijn voor:

  • -

   een bepaalde stijlperiode of ontwerpfilosofie, of

  • -

   een (voormalig) gebruik van bomen (bv. leilindes bij boerderijen)

   Uitgangspunt is dat een cultuurhistorisch waardevolle boom veel hoger wordt gewaardeerd.

    

   Tabel 7. Waardering van cultuurhistorische waarde

Cultuurhistorische waarde

Punten

Ja

7

Nee

0

 • 8.

  Bijzondere vermeldingen

  Betreft vermelding op de het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting of als (gemeentelijke) herdenkingsboom (met gedenkplaatje). Uitgangspunt is dat herdenkingsbomen bij aanplant al waardevol zijn.

   

  Tabel 8. Waardering van bijzondere vermeldingen

Bijzondere vermelding

Punten

Landelijk register van Monumentale Bomen

20

Herdenkingsboom

15

 

C.Bomenstructuren en lanen

Betreft overige gemeentelijke en particuliere elementen die reeds op de Bomenkaart 2004 zijnaangewezen als elementen waarvoor een kapverbod geldt, met uitzondering van bomen in de aanslagfase (circa 10 jaar na aanplant).

4. Uitwerking ontheffingscriteria

In artikel 4.3.3, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening staat vermeld dat het bevoegd gezag ontheffing kan verlenen. Voor zover het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is, kan ontheffing worden verleend op basis van één van de volgende criteria:

 • a.

  de houtopstand een gevaar oplevert voor de veiligheid

 • b.

  de houtopstand zwaarwegende overlast veroorzaakt

 • c.

  het vellen van de houtopstand noodzakelijk wordt geacht voor een goede agrarische bedrijfsvoering

 • d.

  in afweging van alle betrokken belangen het algemeen belang prevaleert.

Hieronder wordt nadere invulling gegeven aan de betekenis van de criteria a t/m d:

 

Ad a.

Voor dit criterium dient er sprake te zijn van gevaar voor de veiligheid van personen of zaken in de directe omgeving van de houtopstand. Van gevaar voor veiligheid is sprake bij:

 • -

  instabiliteit waardoor een houtopstand kan omvallen

 • -

  breukgevoeligheid of

 • -

  verspreiding van ziekten en plagen die redelijkerwijs niet anders te voorkomen zijn dan door rooien van de boom.

 

Ad b.

Voor dit criterium dient er zwaarwegende overlast veroorzaakt te worden die redelijkerwijs niet anders te verhelpen is dan door het rooien van de boom. Onder zwaarwegende overlast wordt verstaan:

 • a.

  bij individueel aangewezen beschermde bomen (puntelementen):

  schade door boomwortels aan verharding, riolering of een gebouw, niet zijnde een tuinmuur, als de schade hoger is dan de waarde van de bomen in redelijkheid niet te vergoeden is.

 • b.

  Bij beschermde boomstructuren en beschermde objecten (lijn- en vlakelementen):

  • 1.

   gevaar door gif of stekels:

   • -

    met stamdoorns (Gleditsia) op een door de gemeente ingerichte speelplek in de bespeelbare ruimte (gazon of verharding) of bij een doorgang kleiner dan 1,00 meter of binnen 1,00 meter van een voet- of fietspad

   • -

    met giftige vruchten of bladeren (Laburnum anagyriodes, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Prunus serotina, Ilex aquifolium, Robinia pseudoacacia) op een door de gemeente ingerichte speelplek of naast een schoolplein

  • 2.

   schade door boomwortels aan verharding, riolering of een gebouw, niet zijnde een tuinmuur, als de schade hoger is dan de waarde van de boom (conform actuele taxatiemethode NVTB).

  • 3.

   extreme overlast door appels en peren als sprake is van te voorziene jaarlijks terugkerende materiële schade of gevaar door gladheid

 

Ad c.

In 1999 heeft de gemeente Helmond met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) een convenant afgesloten om voor de periode 1999 en 2000 het realiseren van landschappelijke erfbeplantingen te stimuleren. De gemeente heeft daarbij afgesproken om haar regelgeving zodanig in te richten dat deze investering in het landschap niet leidt tot onaanvaardbare belemmeringen in de agrarische bedrijfsvoering. Slechts voor het kappen van houtopstanden die in het kader van dit convenant zijn aangeplant en vallen binnen de door burgemeesters en wethouders aangewezen vlakelementen, lijnelementen en puntelementen zal de gemeente ontheffing verlenen indien het vellen nodig is voor een goede bedrijfsvoering in de agrarische sector.

 

Ad d.

Als algemeen belang worden aangemerkt maatschappelijke, economische en milieuhygiënische belangen op wijk- of stadsniveau. Ook stedelijke vernieuwing wordt aangemerkt als algemeen belang. Hierbij geldt wel dat (beschermwaardige) bomen ingepast dienen te worden. Indien dit niet (geheel) lukt, kan slechts goed gemotiveerd worden afgeweken.

 

5. Aanvraagprocedure

Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

6. Overlastbeleid niet beschermde gemeentelijke bomen

Bij de aanpak van overlast door gemeentelijke bomen wordt terughoudend omgegaan met kap. Eerst wordt geprobeerd met opruimen en schoonmaken, snoei en herinrichting de overlast terug te dringen. Als hierdoor de overlast niet wordt teruggedrongen wordt kap, bij voorkeur met herplant, overwogen in de volgende situaties:

 • a.

  gevaar door stekels of gif bij:

  • -

   bomen met stamdoorns (Gleditsia) op een door de gemeente ingerichte speelplek (gazon of verharding) bij een doorgang kleiner dan 1,00 meter of binnen 1,00 meter van een voet- of fietspad

  • -

   bomen met giftige vruchten of bladeren (Laburnum anagyriodes, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Prunus serotina, Ilex aquifolium, Robinia pseudoacacia) met standplaats op een door de gemeente ingerichte speelplek of naast een schoolplein

 • b.

  schade door boomwortels aan verharding, riolering of een gebouw, niet zijnde een tuinmuur, die niet door kap van de betreffende wortel(s) kan worden voorkomen

 • c.

  jaarlijks terugkerende materiële schade of gevaar voor gladheid door appels en peren

 • d.

  jaarlijks terugkerende overlast door honingdauw of roetdauw bij bomen ouder dan 30 jaar die al meer dan 5 jaar tot meervoudige klachten leiden

 • e.

  extreme schaduw in tuin of woning bij bomen ouder dan 30 jaar die:

  • -

   toetreding van daglicht tot woonruimte met gebruiksfunctie ernstig belemmeren of

  • -

   met hun kroon meer dan 50% van de achtertuin beslaan.

 

7. Overgangsrecht

Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld met in achtneming van de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2010.

Besloten in de vergadering van 17 september 2013

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

20 september 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlagen

Bijlagen