Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening commissie bezwaarschriften 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften 2002
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-200327-11-2015Onbekend

06-01-2003

De Kombinatie, 23-01-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

 

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover

het zijn bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr. 0207834 gelet op de

bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Verordening commissie bezwaarschriften

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad,het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel;

  • c.

   Wet werk en bijstand, en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving;

  • d.

   Bijstandsbesluit Zelfstandigen;

  • e.

   Wet Voorzieningen Gehandicapten;

  • f.

   Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)/ Wet lnkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter, één lid van de commissie en één plaatsvervangend lid kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en/of de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

 • 4.

  Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Registratie bezwaarschriften

De secretaris van de commissie registreert de ingediende bezwaarschriften en de daarop genomen beslissingen, ten behoeve van het burgerjaarverslag ex artikel 170 lid 2 gemeentewet.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 Awb wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 8 Uitoefening en opdracht bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

  • a.

   artikel 2:1, tweede lid (schriftelijke machtiging van gemachtigde vragen);

  • b.

   artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

  • c.

   artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

  • d.

   artikel 7:4, tweede lid, (ter inzage leggen van bezwaarschrift en overige stukken);

  • e.

   artikel 7:6, vierde lid, inzake geheimhouding.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het verdagen van de beslistermijn op grond van artikel 7:10, derde lid wordt opgedragen aan de secretaris.

   

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 • 3.

  Het verwerend orgaan is verplicht om aan de commissie alle stukken over te leggen die betrekking hebben op de zaak die onderwerp is van het bezwaarschrift.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat een meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat er over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden. die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter Uit eigen beweging of op verlangen van de commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden verzonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. de commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies;

 • b.

  van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • c.

  indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De Verordening behandeling bezwaar en beroep 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften 2002.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-ldo-Ambacht in zijn openbare vergadering

van 6 januari 2003.

De griffier, De voorzitter,

H.H. Jonker.

Het college d.d. De secretaris,

De burgemeester,

H.H. Jonker mr. G. van de Haar

Nota-toelichting  

Artikelsgewijze toelichting

Per artikel zal een toelichting worden gegeven waarbij vooral zal worden aangegeven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de Verordening behandeling bezwaar en beroep 1997. In de aanhef van de regelgeving is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeente, de raad, het college en de burgemeester, ieder voorzoveel het hun bevoegdheden betreft, besluiten de verordening vast te stellen. Duidelijk is dat de raad de verordenende bevoegdheid heeft. Het college en de burgemeester hebben deze bevoegdheid niet, maar nemen hiermee het besluit tot het instellen van de commissie bezwaarschriften. Op deze manier is het mogelijk dat de bestuursorganen samen één en dezelfde commissie instellen om te adviseren op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester. De ondertekening geschiedt eveneens door drie bestuursorganen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn slechts die begripsbepallngen opgenomen die niet in de Awb staan. Zo wordt bestuursorgaan niet meer apart omschreven. Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt in de verordening aangeduid als ‘verwerend orgaan’. Dit kan zowel de gemeenteraad, het college of de burgemeester betreffen of een commissie waaraan krachtens delegatie bepaalde bevoegdheden van de hiervoor genoemde bestuursorganen zijn overgedragen.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

Ten opzichte van de geldende regeling is veranderd dat de commissie niet meer beslist op in gestelde administratieve beroepen. In het tweede lid heeft een actualisatie plaatsgevonden in die zin dat een aantal niet meer geldende wetten hier niet meer zijn opgenomen en een aantal regelingen is vervangen door andere regelingen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

Door de bepaling in het tweede lid delegeert de raad de benoeming van commissieleden aan het college. Dit is een verandering ten opzichte van de nu geldende regeling waarbij de gemeenteraad de commissieleden benoemde.

Artikel 4 Secretaris

Dit artikel is ongewijzigd gebleven

Artikel 5 Zittingsduur

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. Hierbij nog wel een opmerking,de bepaling van het derde lid is van orde. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de functie te blijven vervullen.

Artikel 6 Registratie bezwaarschriften

In de modelverordening van de VNG is geen apart artikel opgenomen over registratie en een (jaar) verslag. In verband met de uitvoering van de Wet dualisering gemeentebestuur is de burgemeester gehouden vanaf 2003 een burgerjaarverslag uit te brengen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de behandeling van de bezwaarschriften in de gemeente. In samenhang hiermee is ervoor gekozen deze bepaling op te nemen in de verordening.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift .

Dit artikel spreekt voor zich. De enige wijziging betreft hier dat er in dit artikel niet ook nog wordt gesproken over beroepschriften.

Artikel 8 Uitoefening en opdracht bevoegdheden

In het eerste lid van dit artikel worden niet meer genoemd de artikelen 7:18 en 7:20 Awb, omdat deze artikelen de behandeling van beroepschriften betreffen. Verder is er ten opzichte van de nu geldende verordening niets gewijzigd.

Artikel 9 Vooronderzoek

In dit artikel is niets gewijzigd.

Artikel 10 Hoorzitting

 

In het tweede lid van dit artikel wordt niet meer genoemd artikel 17 Awb en in het derde lid is onderdeel c vervallen, omdat deze betrekking hadden op beroepschriften. Het genoemde artikel 7:3 Awb, in het tweede lid van dit artikel, heeft betrekking op de uitzondering op de hoorplicht. Dit artikel geeft aan in welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

In afwijking van de nu geldende verordening en in overeenstemming met de tekst van de

modelverordening worden de uitnodigingen ten minste twee weken voor de zitting verzonden. Dat was drie weken. In de praktijk is gebleken dat twee weken een realistischer termijn is in verband met de tijd die het verwerend orgaan gegund moet worden voor het opstellen van een verweerschrift en het verzorgen van de daarbij behorende stukken. Gekozen is voor een termijn van twee weken, mede in verband met de termijn van 10 weken, waarbinnen behoudens verdaging, op het bezwaar moet zijn beslist (artikel 7:10 Awb) en het bepaalde in artikel 7:4 Awb. Artikel 7:4 Awb houdt in dat belanghebbenden tot tien dagen voor het horen nadere stukken kunnen indienen.

Artikel 12 Quorum

Dit artikel is gewijzigd, in die zin dat voor het houden van een zitting een meerderheid vereist is, erwijl eerder vereist was dat een voltallige commissie aanwezig was. In de praktijk heeft dat in het verleden in incidentele gevallen tot problemen geleid als op een laat moment bleek dat niet alle drie leden, dan wel plaatsvervangers aanwezig konden zijn. Voor de voortgang van de hoorzittingen levert het vereiste van een meerderheid een beter werkbare situatie op.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

In dit artikel is niets gewijzigd.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

In dit artikel is niets gewijzigd.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

In dit artikel wordt artikel 7:21 Awb in het eerste lid niet meer genoemd omdat dit betrekking had

op beroepschriften

Artikel 16 Nader onderzoek

In dit artikel is niets gewijzigd.

Artikel 17 Raadkamer en advies

Hierbij de opmerking dat het tweede lid, onder b, is opgenomen voor die gevallen waarin het vergaderquorum wel aanwezig is, maar de commissie door afwezigheid van één of meer leden dan wel hun plaatsvervangers tijdens de besluitvorming uit een even aantal personen bestaat. Het horen kan plaatsvinden door een niet-voltallige commissie (zie artikel 12 en toelichting), de advisering dient plaats te vinden door een commissie die voldoet aan de eisen van artikel 7:13, eerste lid, onder a Awb. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (19-10- 1998, JB 1998/257). In het tweede lid is een onderdeel c toegevoegd. De voorzitter beslist indien de stemmen staken bij een stemming.