Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN BELASTINGEN OPROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN BELASTINGEN OPROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2006
CiteertitelVerordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 221 Gemeentewet
 2. Artikel 229d Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200501-01-2019Onbekend

06-12-2005

De Kombinatie, 14-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN BELASTINGEN OPROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2006

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2005, nummer 0509447

gelet op de artikelen 221 en 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN BELASTINGEN OP

ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder;

 • a.

  ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanente gebruik;

 • b.

  woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden;

 • c.

  bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen ruimten twee belastingen geheven:

  • a.

   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een ruimte al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

  • b.

   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

 • 2.

  Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:

  • a.

   gebruik door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden;

  • b.

   gebruik door degene aan wie een deel van een ruimt in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   het ter beschikking stellen van een ruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld.

 • 3.

  Degene die een in het vorige lid, onder b bedoelde deel of een onder c bedoelde ruimte ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld.

Artikel 3 Belastingobject

Als één ruimte wordt aangemerkt:

 • a.

  een binnen de gemeente gelegen ruimte;

 • b.

  een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • c.

  een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of onder b bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • d.

  het binnen de gemeente gelegen deel van een onder a bedoelde ruimte, van een onder b bedoeld gedeelte daarvan of van een onder c bedoeld samenstel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte met uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de aard en de bestemming van de ruimte;

  • b.

   de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte dat deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b. van die wet bedoelde voorwaarden bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

 • 5.

  Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele ruimte.

Artikel 5 Vrijstelling

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, de waarde van:

  • a.

   ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde cultuurgrond;

  • c.

   ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

  • d.

   ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

  • e.

   werktuigen die van een roerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.

  • f.

   bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs; ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning.

 • 2.

  De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde ruimte geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die ruimten niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Artikel 6 Waardepeildatum

 • 1.

  De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op 1 januari 2003 heeft en vervolgens die op een tijdstip dat telkens twee jaar later valt.

 • 2.

  De heffingsmaatstaf vindt toepassing voor elk kalenderjaar vallende in een tijdvak van twee achtereenvolgende jaren. Dit tijdvak vangt twee jaar na de in de eerst volzin bedoelde waardepeildatum aan.

 • 3.

  De waarde van de ruimte wordt bepaald naar de staat waarin de ruimte op de waardepeildatum verkeert.

 • 4.

  Indien een ruimte in de twee jaar voorafgaand aan het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt bepaald:

  • a.

   wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of

  • b.

   een verandering ondergaat als gevolg van een andere, specifieke voor de ruimte geldende, bijzondere omsatndigheid, wordt, in afwijking in zoverre van de voorgaande leden, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van dat tijdvak.

 • 5.

  Indien een ruimte in het tijdvak waarvoor de waarde is bepaald:

  • a.

   wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, hetzij verandering van bestemming, welke wijziging een verandering in waarde van ten minste vijf procent met een minimum van € 11.345,00 ten gevolge heeft dan wel van € 113.445,00 of meer, of

  • b.

   een verandering in waarde ondergaat van ten minste vijf procent met een minimum van € 11.345,00 dan wel van € 113.445,00 of meer als gevolg van een andere, specifiek voor de ruimte geldende bijzondere omstandigheid, wordt in afwijking in zoverre van de voorgaande leden, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar volgende op dat waarin de in de onderdeel a bedoelde feiten geheel of ten dele hun beslag hebben gekregen dan wel de in onderdeel b bedoelde omstandigheid heeft plaatsgevonden of is gebleken.

Artikel 7 Belastingentarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting is voor elke volle € 2.268,00 van de heffingsmaatstaf:

  • a.

   bij de gebruikersbelasting

   1. voor woonruimten € 2,23

   2. voor bedrijfsruimten € 4,36

  • b.

   bij de eigenarenbelasting

   1. voor woonruimten € 2,78

   2. voor bedrijfsruimten € 5,43

 • 2.

  Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belastingen worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige kiest voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso geldt in afwijking van het eerste lid, dat de verschuldigde bedragen worden afgeschreven in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de eigenarenbelastingen van de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing e invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.

Artikel 12 Overgangsbepaling in verband met wetsvoorstel afschaffing OZB-gebruik woningen (Kamerstukken 30096)

Indien de wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van d onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (wetsvoorstel 30096) met ingang van 1 januari 2006 van kracht wordt en indien aan deze wettelijke regeling ten tijde van de aanslagoplegging door een rechtelijke uitspraak niet de verbindende kracht is ontzegd, worden in deze verordening de volgende wijzigingen aangebracht:

A.Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1.

  Onder de naam “belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen ruikmten twee directe belastingen geheven:

  • a.

   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

  • b.

   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een ruimte in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een ruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld.

 • 3.

  Degene die een in het vorige lid, onder a bedoelde deel of een onder b bedoelde ruimte ter beschikking heeft gesteld, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld.

  • B.

   Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het tarief van de belasting is voor elke volle € 2.500,00 van de heffingsmaatstaf;

  • a.

   bij de gebruikersbelasting € 4,80;

  • b.

   bij de eigenarenbelasting

   - voor woonruimten € 3,07;

   - voor bedrijfsruimten € 5,98.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2005", vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006".

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering

van 6 december 2005.

De griffier, De voorzitter,