Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Subsidieverordening Familie Spoor-fonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Familie Spoor-fonds
CiteertitelSubsidieverordening Familie Spoor-fonds
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2005Onbekend

09-05-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Familie Spoor-fonds

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2005, nr: 0502261;

Gelet op artikel 149, van de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening:

Subsidieverordening Familie Spoor-fonds

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidie: incidentele subsidie;

 • b.

  instelling: een plaatselijke, regionale of landelijk gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die zonder winstoogmerk activiteiten verricht waarbij de plaatselijke gemeenschap van Hendrik-Ido-Ambacht gebaat is;

 • c.

  fonds: Familie Spoor-fonds.

Artikel 2: subsidieverlening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een instelling een subsidie verlenen ten laste van het fonds indien de instelling een belang behartigt in het kader van:

  • a.

   bestuur, met dien verstande dat de activiteiten zijn gericht op het instandhouden van de Spoorcollectie;

  • b.

   orde en veiligheid, met dien verstande dat de activiteiten zijn gericht op het voorkomen van vandalisme en kleine criminaliteit;

  • c.

   cultuur en recreatie, met dien verstande dat de activiteiten zijn gericht op cultuur in het algemeen en volkstuinen, sport en kunst in het bijzonder;

  • d.

   maatschappelijke zorg, met dien verstande dat de activiteiten zijn gericht op het jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, kinderopvang of maatschappelijke zorg;

  • e.

   volksgezondheid, met dien verstande dat de activiteiten gericht zijn op gehandicapten of anderszins.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor andere doeleinden dan bedoeld in het eerste lid een subsidie verlenen.

Artikel 3: beschikbare gelden

Een verzoek om subsidie kan slechts ingewilligd worden indien en voorzover daartoe gelden in het fonds beschikbaar zijn.

Artikel 4: toekenning subsidie

 • 1.

  Bij een subsidieaanvraag kunnen burgemeester en wethouders uit het fonds een subsidie toekennen.

 • 2.

  Van de besluiten als bedoeld in het voorgaande lid wordt mededeling gedaan aan de desbetreffende raadscommissie(s).

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen boven de € 2.250,-- kunnen burgemeester en wethouders uit het fonds een subsidie toekennen mits voorafgaand goedkeuring is verkregen van de gemeenteraad.

Artikel 5: particulier initiatief

De activiteiten worden zoveel mogelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van instellingen van particulier initiatief.

Artikel 6: vrijwilligers

De activiteiten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers.

Artikel 7: hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten toch subsidies te verlenen.

Artikel 8: toepasselijkheid overige regelgeving

Op subsidies die op grond van deze verordening worden toegekend, is de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voorts is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2005 op subsidies die op grond van deze verordening worden toegekend, van toepassing, voor zover daar in deze verordening niet van wordt afgeweken.

Artikel 9: citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De Subsidieverordening Familie Spoor-fonds van 7 december 1998 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening Familie Spoor-fonds.”

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2005.

De griffier, De voorzitter,

B.Poiesz. H.H. Jonker.