Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004
CiteertitelVerordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 23 Drank- en horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2005Onbekend

25-10-2004

De Kombinatie, 04-11-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004

 

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

overwegende dat het gewenst is de “verordening tot beperking verstrekking sterke drank” in te trekken in verband met de verwerking van een eerdere wijziging, alsmede de wijziging van de wettelijke grondslag als gevolg van een wijziging van de Drank- en Horecawet;

gezien het voorstel van het college van 8 oktober 2004 tot vaststelling van een nieuwe verordening tot beperking verstrekking sterke drank

gelet op artikel 23 van de Drank- en Horecawet;

besluit:

 • 1.

  In te trekken de Verordening tot beperking verstrekking sterke drank, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 1967 en gewijzigd bij raadsbesluit van 21 december 1970;

 • 2.

  vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder

 • a.

  sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor 15 of meer volumeprocenten bestaat uit alcohol, met uitzondering van wijn

 • b.

  inrichting: de lokaliteit, waarin het slijterbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen, voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte.

 • c.

  lokaliteit: een besloten ruimte, onderdeel uitmakend van een inrichting.

Artikel 2.

Het is verboden om, anders dan om niet, sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  waarin of in een onderdeel waarvan, uitsluitend of in hoofdzaak, geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht;

 • b.

  die geheel of voor een deel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of Sportinstellingen;

 • c.

  die gelegen is op of nabij een kampeer- of caravanterrein;

 • d.

  die geheel of voor een deel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of jeugdinstellingen.

Artikel 3.

Het college kan op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van het in artikel 2 gestelde verbod. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 4.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004”.

Artikel 5.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2004.

De Griffier, De Voorzitter,

B.Poiesz. H.H. Jonker.