Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149a Gemeentewet
  2. Artikel 147 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2005Onbekend

07-11-2005

De Kombinatie, 1-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet, overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2005

De griffier, De voorzitter,

Toelichting op de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening

 

Algemeen

In het kader van de vaststelling van het rampenplan voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is het noodzakelijk dat de onderhavige verordening wordt vastgesteld. De noodbevoegdheden op grond van artikel 175 en artikel 176 van de Gemeentewet kunnen hogere wetgeving, met uitzondering van de Grondwet, opzij zetten. Bij de uitoefening van

noodbevoegdheden kan het recht tot binnentreden niet door een noodmaatregel worden beperkt in verband met het grondwettelijk beschermde huisrecht. De grondslag voor de onderhavige verordening is te vinden in artikel 149a van de Gemeentewet. Dit artikel bepaalt dat indien een noodverordening vereist dat de met toezicht op de naleving of de

opsporing belaste personen bevoegd zijn binnen te treden in een woning zonder toestemming van de bewoner, de raad deze bevoegdheid bij verordening kan verlenen. Opgemerkt zij dat de Algemene wet op het binnentreden onverkort van toepassing blijft.

Het Draaiboek Noodbevoegdheden van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt het juridische kader van noodbevoegdheden nader uiteengezet. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

 

Artikelsgewijs

 Artikel 1

In dit artikel wordt gerefereerd aan artikel 176 Gemeentewet. Op grond van vastgesteldenoodverordeningen hebben degenen die belast zijn met de uitvoering daarvan de bevoegdheid om zonder toestemming van de bewoner een woning binnen te treden. Voor de uitvoering in de praktijk houdt dit in dat in geval van binnentreden een schriftelijke machtiging vereist is door een daartoe bevoegde persoon of orgaan. Dit volgt uit artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden. Een schriftelijke machtiging is niet vereist indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden (artikel 2, derde lid, Algemene wet op het binnentreden).

Artikel 2

De verordening treedt in werking conform artikel 142 van de Gemeentewet.