Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wsw
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 Wet sociale werkvoorziening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-200801-07-2008Onbekend

10-07-2008

De Kombinatie, 16-0702008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2008;

nr. 0806123,

gelet op

artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening, dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de ingezetenen van de gemeente die Wsw-geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokkenen bij de uitvoering van deze wet als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wsw;

het doel van de Wet sociale werkvoorziening, te weten het bieden van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die geïndiceerd zijn voor de Wsw;

de samenwerking van de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Graafstroom, Hendrik-Ido- Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht in de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden voor wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het belang van een gezamenlijke voorziening voor de cliëntenparticipatie.

besluit:

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden;

 • 4.

  Drechtwerk: het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden.

 • 5.

  Direct betrokkenen: personen die in hun directe leefomgeving te maken hebben met een cliënt of een groep cliënten van de Wsw;

 • 6.

  Cliëntenparticipatie: het platform voor formele cliëntenparticipatie in het kader van de Wsw;

Artikel 2 Uitvoering

Deze verordening wordt ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk.

Artikel 3 Doelstelling

 • 1.

  De gemeenteraad beoogt met het instellen van cliëntenparticipatie de doelgroep van de Wsw te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wsw.

 • 2.

  Het doel van de cliëntenparticipatie is om vanuit verschillende cliëntinvalshoeken tot breed gedragen adviezen te komen waarmee bevorderd wordt dat er een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op dit beleidsterrein tot stand komt.

Artikel 4 Taak en samenstelling adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad Wsw brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Dagelijks Bestuur over het gezamenlijk gemeentelijk beleid binnen Drechtwerk en in voorkomende gevallen aan Burgemeester en Wethouders over specifiek gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur of Burgemeester en Wethouders vragen aan de Adviesraad Wsw advies met inachtneming van de bepalingen van artikel 2 van de Wsw.

 • 3.

  De adviesraad is breed samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van kringen van Wswgeïndiceerden en / of direct betrokkenen bij de Wsw.

 • 4.

  De samenstelling van de adviesraad wordt nader uitgewerkt in de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen Regeling cliëntenparticipatie Wsw.

Artikel 5 Vergaderen

 • 1.

  De Adviesraad Wsw vergadert tenminste twee keer per jaar ter uitvoering van de in artikel 3 genoemde taak.

 • 2.

  De leden van de adviesraad kunnen onderwerpen voor de agenda van een overleg van de adviesraad bij de secretaris van de adviesraad aandragen.

 • 3.

  De vergaderingen van de Adviesraad Wsw zijn openbaar. De deuren kunnen op verzoek van de voorzitter of een van de leden van de betreffende adviesraad worden gesloten om gewichtige redenen, zulks ter beoordeling van de adviesraad, met meerderheid van stemmen.

 • 4.

  De adviezen van de Adviesraad Wsw worden schriftelijk gegeven en zijn openbaar.

Artikel 6 Instellen adviesraad

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor werving en selectie en het benoemen van de voorzitter, secretaris en de leden van de Adviesraad Wsw conform de Regeling cliëntenparticipatie Wsw. Het aantal leden dient oneven te zijn en bedraagt minimaal zeven en maximaal 15. Getracht dient te worden om uit elke aangesloten gemeente minimaal één lid te werven.

Artikel 7 Informatieverstrekking

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het tijdig verstrekken van informatie aan de Adviesraad Wsw.

Artikel 8 Facilitering

Het Dagelijks Bestuur ondersteunt de Adviesraad Wsw door het beschikbaar stellen van vergaderruimten en van benodigdheden die voor het vergaderen redelijkerwijs noodzakelijk zijn

Artikel 9 Nadere uitwerking

Een nadere uitwerking van deze verordening gebeurt via een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen Regeling cliëntenparticipatie Wsw.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 en is geldig voor onbepaalde tijd.

Artikel 11 Evaluatie

De in artikel 2 geformuleerde doelstelling cliëntenparticipatie wordt na één jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze verordening aangepast.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Cliëntenparticipatie Wsw”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7/10 juli 2008

De loco-griffier, De voorzitter

J.G. Honcoop-v.d. Wulp H.H. Jonker

Toelichting op de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Artikel 2

Artikel 2 geeft weer, dat in verband met de overdracht van alle taken van de colleges van de tien aangesloten gemeenten bij Drechtwerk, de uitvoering van de Verordening bij het Dagelijks Bestuur van

Drechtwerk ligt. In de praktijk verricht het Regiebureau Wsw deze taken voor zowel Drechtwerk als de gemeenten.

Artikel 3

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling om vanuit verschillende invalshoeken geadviseerd te worden.

Artikel 4

Dit artikel bepaalt de reikwijdte en bevoegdheden van de Adviesraad Wsw. De Adviesraad Wsw adviseert aan het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk, gezien de mandatering van bevoegdheden van het college aan het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk. Behalve adviserende taken heeft de Adviesraad Wsw ook recht op initiatief, namelijk ongevraagd advies geven. Het kan ook voorkomen dat een gemeente op een bepaald punt afwijkt van het in GR-verband afgesproken beleid. Sommige zaken moeten gemeenten

immers zelf regelen. In GR-verband wordt zoveel mogelijk gemeenschappelijk beleid afgesproken maar soms kunnen gemeenten afwijken.

Artikel 5

In artikel 5 is vastgelegd, dat het vergaderen van de Adviesraad Wsw niet geheel vrijblijvend is. De Adviesraad Wsw zal ten minste twee keer per jaar bijeenkomen en heeft de vrijheid om, indien dat nodig en wenselijk is, frequenter te vergaderen. Ook is vastgelegd dat de vergaderingen in principe openbaar zijn, hoewel daarvan in bepaalde situaties van afgeweken kan worden. Het betreft bijvoorbeeld (privacy)gevoelige zaken, zoals het evalueren van de prestaties van bepaalde begeleidingsorganisaties.

Artikelen 6, 7 en 8

Deze artikelen spreken voor zich. Bij artikel 6 dient nog wel vermeld te worden dat ervan uitgegaan wordt dat de secretaris van de Adviesraad Wsw uit het midden van de leden zelf wordt genoemd en dat het geen ambtelijke ondersteuning betreft.

Artikel 9

Omdat deze verordening op hoofdlijnen is geformuleerd zal het Regiebureau Wsw er zorg voor dragen dat er een huishoudelijk reglement wordt opgesteld en vastgesteld. Dit reglement wordt aangehaald als

“Regeling Cliëntenparticipatie Wsw”.

Artikel 10, 11 en 12

Deze artikelen spreken voor zich.