Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening toekennen erepenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toekennen erepenning
CiteertitelVerordening toekennen erepenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 84 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-200626-10-2016Onbekend

06-02-2006

De Kombinatie, 22-02-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toekennen erepenning

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr.:

0510760;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening toekennen erepenning

Artikel 1 Beschrijving erepenning

 • 1.

  Er is een erepenning van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, geslagen in zilver en met een middellijn van vijf centimeter. De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente, met als randschrift de woorden “Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”.

 • 2.

  De penning vertoont aan de achterzijde een door het college van geval tot geval te bepalen toepasselijke inscriptie, die begint met de woorden “Erepenning van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”.

Artikel 2 Bevoegdheid toekennen erepenning

Het college, gehoord het seniorenconvent, besluit op advies van de daartoe ingestelde commissie, tot het toekennen van de erepenning van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 3 Commissie van advies

 • 1.

  Ingesteld wordt een commissie van advies, die het college voorstellen doet met betrekking tot het toekennen van een erepenning van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • 2.

  De commissie bestaat uit vijf leden:

  • a.

   een voorzitter, die tevens lid is en de sector bedrijfsleven vertegenwoordigd, met dien verstande dat de voorzitter uit het midden van de leden van de commissie wordt aangewezen;

  • b.

   vier overige leden, waarvan elk lid een van de volgende sectoren vertegenwoordigd uit de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

  1° welzijn (sport, recreatie, ouderen) en onderwijs;

  2° gezamenlijke kerken;

  3° (oud) gemeentebestuurders.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangers.

 • 4.

  De leden van de commissie worden door het college voor vier jaren benoemd. Herbenoeming na deze periode is slechts eenmaal mogelijk.

 • 5.

  Als secretaris van de commissie fungeert een door het college aan te wijzen ambtenaar in dienst van de gemeente. De secretaris verzorgt de besluitenlijst van de vergadering. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de stukken die van de commissie uitgaan.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten en worden gehouden in een ruimte van het gemeentehuis.

 • 7.

  De commissie vergadert overigens zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden het nodig oordelen op dag en uur door de voorzitter in overleg te bepalen.

 • 8.

  De commissie mag uitsluitend tot advisering overgaan als alle leden daarbij betrokken zijn.

Artikel 4 Toekenning erepenning

De erepenning wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

 • a.

  als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan personen, die zich vanwege de gemeente of plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;

 • b.

  als onderscheiding aan personen, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 5 Uitreiking erepenning

 • 1.

  De uitreiking van een toegekende erepenning geschiedt op en door het college te bepalen tijdstip.

 • 2.

  Bij de uitreiking wordt aan de begunstigde, als bewijs van de verleende onderscheiding een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door het college wordt bepaald.

Artikel 6 Register

 • 1.

  Van elke toekenning houdt het college aantekening in een register, dat de naam draagt “Ereboek van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”.

 • 3.

  In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats van de begunstigde, tevens vermeld de redenen, die tot de toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 7 Vervallenverklaring

 • 1.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de toegekende erepenning, bedoeld in artikel 4, vervallen worden verklaard door het college.

 • 2.

  De commissie kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven, indien een geval van vervallenverklaring zich voordoet.

 • 3.

  Aan de begunstigde wordt hiervan mededeling gedaan. De begunstigde is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, de hem of haar uitgereikte erepenning met bijbehorende oorkonde aan het college terug te zenden.

 • 4.

  De vervallenverklaring wordt aangetekend in het ere-boek van de gemeente.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen

Aan de toekenning van de erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 7 vermelde.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  2.De Verordening regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van 18 maart 1991, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening van 21 december 1992, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening toekennen erepenning.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van -

De griffier, De burgemeester,

B.Poiesz. H.H. Jonker.

Toelichting bij de Verordening toekennen erepenning

Algemeen

In deze verordening wordt het toekennen van een erepenning geregeld. Het college vindt het belangrijk om burgers te eren die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van de gemeente of de gemeenschap. Het voorbereidend werk met betrekking tot de voordracht van de toekenning van een erepenning aan een burger wordt overgedragen aan een commissie. De overdracht van deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet. In dit artikel wordt bepaald dat het college andere commissies in kan stellen, dan commissies als bedoeld in artikel 82 (raadscommissies) of artikel 83 (bestuurscommissies). In de verordening zijn bepalingen opgenomen die de taken en bevoegdheden van de commissie betreffen. Voorts wordt de voorwaarden voor het toekennen van een erepenning geregeld.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel bevat de beschrijving van de penning.

Artikel 2

De toekenning van een erepenning is een besluit van het college. In het toekenningsbesluit dient de toekenning van de erepenning zorgvuldig te worden gemotiveerd.

Artikel 3

In dit artikel zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de instelling, taken en bevoegdheden van de commissie van advies.

De commissie is samengesteld uit 5 leden (inclusief de voorzitter), die ieder een bepaalde sector van het maatschappelijk leven uit de gemeente vertegenwoordigen. Hierbij is geopteerd dat de voorzitter tevens een sector vertegenwoordigd. Bij de bepaling van de personen die worden voorgedragen voor een erepenning is het van belang dat (ook) de voorzitter de nodige kennis heeft van het maatschappelijk leven in de gemeente.

In de leden 3 tot en met 8 wordt de werkwijze van commissie geregeld.

Artikel 4

Het is aan de commissie om invulling te geven aan de criteria voor toekenning van de erepenning.

Artikel 7

Het vervallen verklaren van een erepenning kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een persoon een (zwaar) delict heeft gepleegd en strafrechtelijk veroordeeld is. De commissie kan het college hierover gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 9

Ten aanzien van de inwerkingtreding van deze verordening wordt de standaardbepaling conform artikel 142 van de Gemeentewet gehanteerd.

De intrekking van de oude verordening wordt geregeld in het tweede lid.