Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2004Onbekend

25-10-2004

De Kombinatie, 4-11-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september

2004;

Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet

Bescherming Persoonsgegevens;

besluit vast te stellen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  de Wet GBA: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

 • 2.

  verordening GBA: de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

 • 3.

  reglement GBA: het Reglement Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

 • 4.

  GBA: de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

 • 5.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • 6.

  beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • 7.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het gehele of gedeeltelijke geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de GBA wordt gevoerd;

 • 8.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • 9.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 10.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2. Beheer van de GBA

 • 1.

  Beheerder van de GBA is het hoofd van de afdeling Burgerzaken, Onderwijs en Welzijn;

 • 2.

  Bewerker van de GBA is een bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen instantie, bedoeld in artikel 1, zevende lid, welke in geval van calamiteiten de bevolkingsadministratie tijdelijk verzorgt.

Artikel 3. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden gegevens verstrekt aan de in het Reglement GBA vermelde binnengemeentelijke afdelingen.

Artikel 4. Rechtstreeks toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op het werkveldburgerzaken van de afdeling Burgerzaken, Onderwijs en Welzijn;

 • 3.

  de bewerker en medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • 4.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA de in het reglement GBA genoemde binnengemeentelijke afnemers ter uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Artikel 5. Verstrekking aan afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 Wet GBA worden systematisch gegevens verstrekt aan afnemers. In het Reglement GBA is aangegeven welke afnemers welke gegevens ontvangen en ten behoeve van welke taak.

Hoofdstuk  

Artikel 6. Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt, In het Reglement GBA is aangegeven aan welke categorieën van instanties onder welke voorwaarden informatie kan worden verstrekt.

Artikel 7. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in de Wet GBA.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vastgesteld op 2 september 2002 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie

  persoonsgegevens 2004.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 26 oktober 2004;

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor het beheer van de GBA.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2004.

De griffier, De voorzitter,

B.Poiesz. H.H. Jonker.