Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013
CiteertitelVerordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artt. 147 en 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013Onbekend

08-07-2013

De Kombinatie 17 juli 2013

1021971

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013

De raad van de gemeente gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2013, nr. 1021971;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • c

  Gemeenterekening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d

  Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht: een lening die , na toekenning door het college, door SVn op basis van de Productspecificaties Starterslening en de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, zoals vastgelegd in de op dat moment geldende SVn-informatiemap, kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie: de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd

  's-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • g

  Deelnemende partij: een bedrijf dat een nieuwbouwwoning in De Volgerlanden-West verkoopt en zich bij overeenkomst verbindt een bijdrage te verstrekken in de kosten van de Starterslening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een Gemeenterekening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 t/m 6 gestelde voorwaarden, een Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht kan worden toegekend. De gemeenterekening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de Volgerlanden-West al dan niet van een deelnemende partij, of de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in De Volgerlanden-West.

 • 3.

  De Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht bedraagt ten hoogste 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,- per woning. De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan de op het moment van offreren van de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht geldende actuele NHG normen, welke per 1 juli 2013 bedragen € 90.000,-.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 5.

  De aanvrager is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning.

 • 6.

  De aanvrager is op het moment van de leningaanvraag minimaal 18 jaar een maximaal 39 jaar oud.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen Hendrik-Ido-Ambacht.

 • 2.

  Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht worden allen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht geldende actuele NHG norm.

 • 3.

  De Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht kan niet worden verstrekt indien koopsubsidie en/of een ander koopinstrument, (rente)korting- of een financiële regeling aan aanvrager is toegekend, danwel de grond in erfpacht aan aanvrager is uitgegeven.

 • 4.

  Het college wijst, zo nodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht af, in geval er spraken is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)korting of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht moeten worden verstrekt met NHG.

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvrager, die op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in een overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheden van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SV

Op een Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht zijn van toepassing de 'Productspecificaties Starterslening'en de 'Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening', zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en SVn, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 t/m 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2013.

 

De Griffier

B.C.A. Poiesz

 

De Burgemeester

J. Heijkoop